en

Podmínky služby Zeevou

Účelem těchto podmínek služby je vysvětlit naše povinnosti jako poskytovatele služeb a vaše povinnosti jako zákazníka.

 

Vítejte v Zeevou, službě online účetnictví a správy osobních financí navržené speciálně pro malé firmy. Účelem těchto podmínek služby je vysvětlit naše povinnosti jako poskytovatele služeb a vaše povinnosti jako zákazníka. Přečtěte si je prosím pozorně.

Tyto podmínky jsou závazné pro jakékoli použití služby a vztahují se na vás od okamžiku, kdy vám společnost Zeevou poskytne přístup ke službě.

Služba se bude v průběhu času vyvíjet na základě zpětné vazby od uživatelů. Účelem těchto podmínek není odpovědět na každou otázku ani řešit každou otázku vyvolanou používáním Služby. Společnost Zeevou si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, a to s účinností po zveřejnění upravených podmínek, a společnost Zeevou vyvine veškeré úsilí, aby vám tyto změny sdělila prostřednictvím e-mailu nebo oznámení prostřednictvím webových stránek. Je pravděpodobné, že se podmínky služby časem změní. Je vaší povinností zajistit, abyste si přečetli, porozuměli a souhlasili s nejnovějšími podmínkami dostupnými na webových stránkách.

Společnost Zeevou může příležitostně provádět změny v dohodách z platných důvodů, jako je vylepšení stávajících funkcí nebo funkcí nebo přidání nových funkcí nebo funkcí do Služby, implementace pokroku ve vědě a technologii a přiměřené technické úpravy Služby, zajištění funkčnosti nebo zabezpečení Služby a z právních nebo regulačních důvodů. Když společnost Zeevou provede podstatné změny dohod, poskytneme vám příslušné oznámení za daných okolností, například vystavením význačného oznámení nebo vyhledáním vaší dohody ve službě nebo zasláním e-mailu. V některých případech vás Zeevou předem upozorní a vaše další používání Služby po provedení změn bude představovat váš souhlas se změnami. Proto si prosím pečlivě přečtěte všechna taková upozornění. Pokud si nepřejete nadále používat Službu na základě nové verze Smluv, můžete svůj účet zrušit zasláním e-mailu success@zeevou.com.

Zeevou vyvine přiměřené úsilí, aby udržel Službu v provozu. Určité technické obtíže, údržba nebo testování nebo aktualizace nutné k zohlednění změn v příslušných zákonech a regulačních požadavcích však mohou čas od času vést k dočasným přerušením. Zeevou si vyhrazuje právo pravidelně a kdykoli dočasně nebo trvale upravovat nebo přerušovat funkce a vlastnosti Služby, pokud je to možné, a to bez jakékoli odpovědnosti vůči vám, kromě případů, kdy to zakazuje zákon, z platných důvodů, jako je v případě skutečného přerušení, úpravy nebo ukončení Služby nebo jakékoli její funkce nebo funkce, nebo potřeby opravy, údržby nebo vylepšení stávajících funkcí nebo funkcí nebo přidání nových funkcí nebo funkcí do Služby nebo implementace vylepšení v vědy a techniky nebo zajišťují provozuschopnost nebo bezpečnost Služby, právní a regulační důvody.

Registrací k používání Služby potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto Podmínkám a našim Ochrana osobních údajů (Dostupné v https://zeevou.com/privacy-policy/), který stanoví, jak zpracováváme osobní údaje. Rovněž berete na vědomí, že máte oprávnění jednat jménem jakékoli osoby, pro kterou službu používáte. Má se za to, že jste s těmito podmínkami souhlasili jménem jakéhokoli subjektu, pro který službu používáte.

1. Definice

"Dohoda"

znamená tyto Podmínky služby.

„Přístupový poplatek“

znamená měsíční poplatek (bez daní a cel), který máte zaplatit v souladu s Sazebníkem poplatků.

"Důvěrná informace"

zahrnuje všechny informace vyměňované mezi stranami této dohody, ať už písemně, elektronicky nebo ústně, včetně Služby, ale nezahrnuje informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinými než prostřednictvím neoprávněného zveřejnění druhou stranou.

"Data"

znamená jakákoli data nebo obsah vložený vámi nebo vaším oprávněním na web.

„Časový plán poplatků“

znamená informace týkající se předplatného a fakturace uvedené na stránkách předplatného a fakturace Zeevou na internetu webová stránkanebo jakékoli jiné stránky na webových stránkách oznámené společností Zeevou, které mohou být společností Zeevou čas od času aktualizovány nebo pozměněny.

„Právo duševního vlastnictví“

znamená jakýkoli patent, ochrannou známku, servisní značku, autorská práva, morální právo, právo na design, know-how a jakákoli jiná práva duševního nebo průmyslového vlastnictví kdekoli na světě bez ohledu na to, zda jsou registrována.

"Služba"

znamená služby správy pohostinství zpřístupněné (jak je společnost Zeevou může čas od času změnit nebo aktualizovat) prostřednictvím webových stránek.

"Webová stránka"

znamená internetovou stránku v doméně zeevou.com nebo jakýkoli jiný web provozovaný společností Zeevou.

„Zeevou“

znamená Zeevou Limited, zapsaná a registrovaná v Jersey pod registrovaným číslem 132351 v 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Normanské ostrovy.

„Pozvaný uživatel“

znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, jiný než Účastník, který příležitostně používá Službu s povolením Účastníka.

"Odběratel"

znamená osobu, která se zaregistruje k používání Služby, a pokud to kontext dovoluje, zahrnuje jakoukoli entitu, jejímž jménem se tato osoba zaregistruje k používání Služby.

"Vy"

znamená předplatitele, a pokud to kontext umožňuje, pozvaného uživatele. „Vaše“ má odpovídající význam.

„Uživatelský obsah“

znamená jakýkoli obsah, který jste do služby přidali nebo nahráli a použili pro účely marketingu nebo reprezentace vašich produktů nebo služeb, mimo jiné včetně obrázků, popisů, vybavení a recenzí.

2. Použití softwaru

Zeevou vám uděluje právo přistupovat a používat Službu prostřednictvím Webové stránky s konkrétními uživatelskými rolemi, které máte k dispozici podle typu vašeho předplatného. Toto právo je nevýhradní, nepřenosné a omezené touto smlouvou a podléhá jí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na základě příslušné písemné dohody mezi předplatitelem a pozvanými uživateli nebo jiných příslušných zákonů:

1. Účastník určuje, kdo je Pozvaný uživatel a jakou úroveň přístupu uživatelské role k příslušné organizaci a Službě, kterou má Pozvaný uživatel;

2. Účastník je odpovědný za používání Služby Pozvanými uživateli ve vztahu k jejich organizaci;

3. Účastník kdykoli a z jakéhokoli důvodu kontroluje úroveň přístupu každého Pozvaného uživatele k příslušné organizaci a Službě a může kdykoli a z jakéhokoli důvodu přístup nebo úroveň přístupu Pozvaného uživatele odvolat nebo změnit. přestane být pozvaným uživatelem nebo bude mít případně jinou úroveň přístupu;

4. pokud dojde k jakémukoli sporu mezi Účastníkem a Pozvaným uživatelem ohledně přístupu k jakékoli organizaci nebo Službě, rozhodne Účastník, jaký přístup nebo úroveň přístupu k příslušným Datům nebo Službě bude mít Pozvaný uživatel, pokud existuje, pro Účastníka organizace.

5. Zeevou bude mít právo vytvořit účet pro každého Pozvaného uživatele a kontaktovat ho přímo. Pozvaný uživatel bude mít právo komunikovat se společností Zeevou jako předplatitel a může komunikovat s dalšími organizacemi, které také používají služby.

3. Vaše povinnosti

1. Platební povinnosti:

Zeevou provozuje bezplatný plán a placené předplatné. Pokud nejste na volném plánu, an faktura za přístupový poplatek bude vystavena každý měsíc v souladu s podrobnostmi stanovenými v Sazebníku poplatků. Zeevou vám bude nadále fakturovat v souladu s Sazebníkem poplatků, dokud nebude tato smlouva ukončena v souladu s článkem 8.

Všechny faktury společnosti Zeevou vám budou zaslány e-mailem nebo fakturačnímu kontaktu, jehož údaje jste poskytli. Platba všech částek uvedených na faktuře musí být uhrazena v souladu s Sazebníkem poplatků. Kromě přístupového poplatku zodpovídáte za platby všech daní a cel.

Zeevou může čas od času změnit cenu za placené předplatné, včetně opakovaných poplatků za předplatné, období předplaceného období (u dosud nezaplacených období) nebo kódů, a veškeré změny cen vám sdělí předem a případně jak tyto změny přijmout. Změny cen vstoupí v platnost na začátku dalšího období předplatného následujícího po datu změny ceny. V souladu s platnými právními předpisy přijímáte novou cenu pokračováním v používání Služby po nabytí účinnosti změny ceny. Pokud nesouhlasíte se změnou ceny, máte právo odmítnout změnu odhlášením z placeného předplatného před tím, než změna ceny vstoupí v platnost. Jakmile začne platit DPH, souhlasíte s tím, že ji zaplatíte nad rámec stávající ceny.

Pokud se zaregistrujete k placenému předplatnému, můžete si to z jakéhokoli důvodu nebo z jakéhokoli důvodu rozmyslet a získat plnou náhradu všech peněz vyplacených do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se zaregistrujete k příslušné službě („Chladicí mimo období “) v souladu s následujícím:

 • Pokud se zaregistrujete na zkušební verzi, souhlasíte s tím, že lhůta na rozmyšlenou u placeného předplatného, ​​za kterou obdržíte zkušební verzi, začíná čtrnáct (14) dní po zahájení zkušební verze. Pokud nezrušíte placené předplatné před uplynutím lhůty na rozmyšlenou, ztrácíte právo na výběr a opravňujete společnost Zeevou, aby vám každý měsíc automaticky účtovala dohodnutou cenu, dokud nezrušíte placené předplatné.
 • Pokud si zakoupíte placené předplatné bez zkušební verze, opravňujete společnost Zeevou k automatickému účtování poplatků každý měsíc, dokud nezrušíte platnost. Souhlasíte s tím, že Období na rozmyšlenou je k dispozici po dobu čtrnácti (28) dnů po zakoupení, ale bude ztraceno, jakmile během tohoto období Službu použijete.

Pokud se domníváte, že vám společnost Zeevou fakturovala nesprávně, musíte společnost Zeevou kontaktovat nejpozději do 60 dnů od data uzávěrky na prvním fakturačním výpisu, ve kterém se chyba nebo problém objevila, abyste mohli získat úpravu nebo kredit. Dotazy by měly být směrovány na tým úspěšných partnerů Zeevou.

2. Preferenční ceny nebo slevy:

Může se vám čas od času nabídnout zvýhodněná cena nebo slevy za přístupové poplatky v důsledku počtu organizací, které jste přidali ke Službě nebo které byly přidány s vaším oprávněním, nebo v důsledku vašeho používání Služby ( „Organizace“). Způsobilost pro takové preferenční ceny nebo slevy je podmíněna tím, že přijmete odpovědnost za platbu jakýchkoli přístupových poplatků ve vztahu ke všem vašim organizacím. Aniž jsou dotčena jakákoli další práva, která Zeevou může mít podle těchto Podmínek nebo ze zákona, vyhrazuje si Zeevou právo vystavovat faktury za plné (nezlevněné) Poplatky za přístup splatné nebo pozastavit nebo ukončit vaše používání Služby ve vztahu k některému nebo všem vašich organizací v případě, že některé faktury za tyto poplatky za přístup nebudou zaplaceny v plné výši v souladu s požadavky stanovenými v sazebníku poplatků.

Můžeme také nabízet speciální propagační plány, členství nebo služby, včetně nabídek produktů a služeb třetích stran ve spojení se Službou nebo prostřednictvím ní. Nejsme zodpovědní za produkty a služby poskytované takovými třetími stranami. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit, ukončit nebo jinak upravit naše nabízené plány předplatného a propagační nabídky v souladu s těmito podmínkami.

Pokud jste zakoupili nebo obdrželi kód, dárkovou kartu, předplacenou nabídku nebo jinou nabídku poskytnutou nebo prodanou společností Zeevou nebo jejím jménem pro přístup k placenému předplatnému („kód“), samostatné podmínky a podmínky, které vám byly předloženy společně s Kodex se může vztahovat také na váš přístup ke Službě a vy souhlasíte s dodržováním všech takových podmínek. Přístup k placenému předplatnému si můžete zakoupit také prostřednictvím třetí strany. V takových případech se na váš přístup ke Službě mohou kromě dohod vztahovat samostatné podmínky s takovou třetí stranou.

3. Obecné povinnosti:

Službu a web musíte používat pouze pro své vlastní zákonné interní obchodní účely, v souladu s těmito podmínkami a jakýmkoli oznámením zaslaným společností Zeevou nebo podmínkou zveřejněnou na webu. Službu a web můžete používat jménem jiných osob nebo za účelem poskytování služeb ostatním, ale pokud tak učiníte, musíte zajistit, abyste k tomu měli oprávnění a aby všechny osoby, pro něž nebo kterým jsou služby poskytovány, dodržovaly a přijímaly všechny podmínky této smlouvy, které se na vás vztahují.

4. Podmínky přístupu:

1. Musíte zajistit, aby všechna uživatelská jména a hesla požadovaná pro přístup ke Službě byla udržována v bezpečí a důvěrnosti. Musíte neprodleně informovat Zeevou o jakémkoli neoprávněném použití vašich hesel nebo jakémkoli jiném narušení bezpečnosti a Zeevou vaše heslo resetuje a vy musíte podniknout všechny další akce, které Zeevou přiměřeně považuje za nezbytné k udržení nebo zvýšení bezpečnosti výpočetních systémů a sítí Zeevou a vašich přístup ke Službám. Zeevou si vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo zrušit hesla, která považuje za nevhodné.

2. Podmínkou těchto podmínek je, že při přístupu a používání Služeb musíte:

i. se nepokoušíte narušit bezpečnost nebo integritu výpočetních systémů nebo sítí společnosti Zeevou, nebo, pokud jsou Služby hostovány třetí stranou, výpočetní systémy a sítě této třetí strany;

ii. nepoužívat nebo zneužívat Služby jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit funkčnost Služeb nebo Webových stránek nebo jiných systémů používaných k poskytování Služeb nebo zhoršit schopnost jakéhokoli jiného uživatele používat Služby nebo Webové stránky;

iii. nepokoušíte se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli materiálům kromě těch, ke kterým vám bylo uděleno výslovné povolení k přístupu, nebo k počítačovému systému, na kterém jsou Služby hostovány;

iv. nepřenáší ani nevstupuje na Web žádné: soubory, které mohou poškodit výpočetní zařízení nebo software jakékoli jiné osoby, obsah, který může být urážlivý, nebo materiál nebo Data v rozporu s jakýmkoli zákonem (včetně Dat nebo jiného materiálu chráněného autorským právem nebo obchodním tajemstvím které nemáte právo používat); a

v. se nepokouší upravovat, kopírovat, přizpůsobovat, reprodukovat, demontovat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakékoli počítačové programy používané k poskytování služeb nebo k provozování webových stránek, s výjimkou případů, kdy je nezbytně nutné použít některý z nich pro normální provoz.

Ačkoli Zeevou nemá žádnou povinnost sledovat vaše používání Služeb, může tak učinit a může zakázat jakékoli používání Služeb, o nichž se domnívá, že by mohly (nebo by mohly být) v rozporu s výše uvedeným.

5. Omezení použití:

Používání Služby může podléhat omezením, mimo jiné včetně množství dat, které můžete ukládat na serverech společnosti Zeevou, nebo počtu hovorů, které smíte uskutečňovat proti aplikačnímu programovému rozhraní společnosti Zeevou. Všechna taková omezení budou doporučena.

6. Podmínky komunikace:

Podmínkou těchto podmínek je, že pokud použijete jakékoli komunikační nástroje dostupné prostřednictvím webových stránek (například jakékoli fórum, chatovací místnost nebo centrum zpráv), souhlasíte s používáním těchto komunikačních nástrojů pouze pro zákonné a legitimní účely. Nesmíte používat žádný takový komunikační nástroj pro zveřejňování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který nesouvisí s používáním Služeb, mimo jiné: nabídky zboží nebo služeb k prodeji, nevyžádaný komerční e-mail, soubory, které mohou poškodit výpočet jakékoli jiné osoby zařízení nebo software, obsah, který může být urážlivý vůči jakýmkoli dalším uživatelům Služeb nebo Webové stránky, nebo materiál v rozporu s jakýmkoli zákonem (včetně materiálu, který je chráněn autorským právem nebo obchodním tajemstvím, k jehož použití nemáte právo).

Když provádíte jakoukoli komunikaci na webových stránkách, prohlašujete, že máte povolení tuto komunikaci provádět. Zeevou není povinen zajistit, aby komunikace na Webových stránkách byla legitimní nebo aby se týkala pouze používání Služeb. Stejně jako u jakéhokoli jiného webového fóra musíte být při používání komunikačních nástrojů dostupných na webu opatrní. Zeevou si však vyhrazuje právo kdykoli odstranit jakoukoli komunikaci podle vlastního uvážení.

7. odškodnění:

Odškodňujete společnost Zeevou proti: veškerým nárokům, nákladům, škodám a ztrátám vyplývajícím z vašeho porušení kterékoli z těchto podmínek nebo jakékoli povinnosti, kterou vůči společnosti Zeevou můžete mít, včetně (ale nejen) veškerých nákladů souvisejících s vymáháním jakýchkoli poplatků za přístup, které jsou splatné, ale nebyly vám zaplaceny.

4. Důvěrnost a soukromí

1. Důvěrnost:

 Pokud příslušná strana nemá předchozí písemný souhlas druhé strany nebo pokud to nevyžaduje zákon:

1. Každá strana zachová důvěrnost všech Důvěrných informací druhé strany získaných v souvislosti s těmito podmínkami. Žádná ze stran bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nezveřejní ani nezpřístupní žádné důvěrné informace žádné osobě ani je nepoužije pro svůj vlastní prospěch, kromě případů předpokládaných v těchto podmínkách.

2. Povinnosti každé strany podle tohoto článku zůstanou v platnosti i po ukončení těchto podmínek.

3. Ustanovení bodů 4.1.1 a 4.1.2 se nepoužijí na informace, které:

i. je nebo se stává veřejně známým jinak než porušením tohoto ustanovení;

ii. je přijímán od třetí strany, která jej získala zákonným způsobem a který není nijak omezen v jeho zveřejňování;

iii. je v držení přijímající strany bez omezení v souvislosti se zveřejněním přede dnem přijetí od zveřejňující strany; nebo

iv. je vyvíjen nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím.

2. Ochrana osobních údajů

Zeevou udržuje zásady ochrany osobních údajů, které stanoví povinnosti stran ohledně osobních údajů. Tuto politiku byste si měli přečíst na zeevou.com/privacy-policy/ a přijmete tyto zásady, když přijmete tyto podmínky.

Zeevou vám poskytuje upravitelnou šablonu zásad ochrany osobních údajů, které můžete použít pro vaši organizaci, a ta se automaticky přidá na web, který pro vás Zeevou generuje. Registrací u společnosti Zeevou se zavazujete zajistit, aby byla šablona Zásad ochrany osobních údajů důkladně přečtena a upravena podle vašich potřeb, a berete na vědomí, že Zeevou neposkytuje žádnou radu poskytnutím této šablony a nemůžete nést odpovědnost za přesnost nebo právní důsledky vašeho použití šablony. Berete na vědomí, že je vaší výhradní odpovědností zajistit, abyste měli aktuální zásady ochrany osobních údajů a že to odráží procesy ve vašem podnikání. Jakékoli zásady ochrany osobních údajů, které přijmete, by měly obsahovat odpovídající doložky informující vaše hosty o informacích, které sdílíte se společností Zeevou a dalšími třetími stranami.

5. Duševní vlastnictví

1. obecně:

Vlastnictví a všechna práva duševního vlastnictví ke Službám, Webovým stránkám a veškerá dokumentace týkající se Služeb zůstávají majetkem společnosti Zeevou (nebo jejích poskytovatelů licencí).

Softwarové aplikace a obsah Zeevou a obsah se na vás neprodávají ani nepřenášejí a společnost Zeevou a její poskytovatelé licencí si zachovávají vlastnictví všech kopií softwarových aplikací a obsahu Zeevou i po instalaci na vaše osobní počítače, mobilní telefony, tablety, nositelná zařízení, reproduktory, a / nebo jiná zařízení.

Všechny ochranné známky Zeevou, servisní značky, obchodní názvy, loga, názvy domén a jakékoli další funkce značky Zeevou jsou výhradním vlastnictvím společnosti Zeevou nebo jejích poskytovatelů licencí. Smlouvy vám nezakládají žádná práva k používání jakýchkoli prvků značky Zeevou, ať už pro komerční nebo nekomerční použití.

2. Vlastnictví údajů:

Vlastnictví a všechna práva k duševnímu vlastnictví k datům zůstávají vaším vlastnictvím. Váš přístup k údajům je však podmíněn úplným zaplacením poplatku za přístup Zeevou v době splatnosti. Udělujete společnosti Zeevou licenci k používání, kopírování, přenosu, ukládání a zálohování vašich informací a dat za účelem umožnění přístupu a používání služeb a za jakýmkoli jiným účelem souvisejícím s poskytováním služeb vám.

Slibujete, že s ohledem na jakýkoli uživatelský obsah, který zveřejníte na Zeevou, (1) vlastníte nebo máte právo takový uživatelský obsah zveřejňovat a (2) takový uživatelský obsah nebo jeho použití společností Zeevou, jak je uvedeno v dohodách, neporušovat dohody ani žádná jiná práva stanovená v uživatelských pokynech, platných zákonech nebo právech duševního vlastnictví, publicitě, osobnosti nebo jiných právech jiných ani neimplikovat žádnou souvislost ani souhlas s vámi ani s vaším uživatelským obsahem ze strany Zeevou ani žádného umělce , skupina, štítek, entita nebo jednotlivec bez výslovného písemného souhlasu společnosti Zeevou nebo takového jednotlivce či subjektu.

Zeevou může, ale nemá žádnou povinnost, sledovat, kontrolovat nebo upravovat uživatelský obsah. Ve všech případech si Zeevou vyhrazuje právo odebrat nebo zakázat přístup k jakémukoli uživatelskému obsahu z jakéhokoli nebo bez důvodu, včetně uživatelského obsahu, který podle vlastního uvážení společnosti Zeevou porušuje dohody. Společnost Zeevou může tyto kroky podniknout bez předchozího oznámení vám nebo jakékoli třetí straně. Odebrání nebo zablokování přístupu k uživatelskému obsahu bude podle našeho výhradního uvážení a neslibujeme, že odstraníme nebo deaktivujeme přístup k jakémukoli konkrétnímu uživatelskému obsahu.

Poskytujete společnosti Zeevou nevýhradní, přenosné, sublicencovatelné, bez licenčních poplatků, trvalé (nebo v jurisdikcích, kde to není povoleno, na dobu rovnající se době trvání dohod plus dvacet (20) let), neodvolatelné, plně placená, celosvětová licence k používání, reprodukci, zpřístupnění veřejnosti (např. provádění nebo zobrazování), publikování, překlad, úpravy, vytváření odvozených děl a distribuce jakéhokoli vašeho uživatelského obsahu ve spojení se službou prostřednictvím jakéhokoli média, ať už samostatně nebo v kombinaci s jiným Obsahem nebo materiály, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky, metodami nebo technologiemi, ať už nyní známými nebo dále vytvořenými. Kromě zde výslovně udělených práv si ponecháváte vlastnictví všech práv na obsah uživatele, včetně práv duševního vlastnictví. Tam, kde je to použitelné a povolené podle platných zákonů, souhlasíte také s tím, že se vzdáte a nevymáháte žádná „morální práva“ nebo rovnocenná práva, jako je vaše právo na identifikaci jako autora jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně zpětné vazby, a vaše právo vznést námitku proti hanlivému zacházení s tímto uživatelským obsahem.

Bez ohledu na něco, co je v rozporu, bude mít Zeevou právo shromažďovat a analyzovat údaje a další informace týkající se poskytování, používání a výkonu různých aspektů Služeb a souvisejících systémů a technologií (včetně, ale bez omezení, informací týkajících se vašich údajů a dat odvozených z toho) a společnost Zeevou bude moci (v průběhu a po uplynutí této doby) (i) používat tyto informace a údaje ke zlepšování a vylepšování Služeb a pro další vývojové, diagnostické a nápravné účely v souvislosti se Službami a dalšími nabídkami Zeevou, a (ii) zveřejnit takové údaje pouze v souhrnné nebo jiné de-identifikované formě v souvislosti s jeho obchodem. Nejsou udělena žádná práva ani licence, kromě případů výslovně stanovených v tomto dokumentu.

Nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který zveřejníte. Zeevou nenese odpovědnost za obsah ani nepodporuje žádné stanovisko obsažené v jakémkoli obsahu. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KDYKOLI někdo PŘINÁŠÍ NÁROK NA ZEEVOU SOUVISEJÍCÍ S OBSAHEM UŽIVATELE, ŽE POTVRDÍTE, TAK, V ROZSAHU POVOLENÉM PODLE MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ODŠKODNÍTE A ZADRŽETE ZEEVOU BEZ ZDRAVÍ A ZPŮSOBUJÍCÍ ZPŮSOBY ZTRÁT A ZTRÁT ROZUMNÉ POPLATKY A NÁKLADY NA ADVOKÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO NÁROKU.

3. Zálohování dat:

Musíte uchovat kopie všech údajů zadaných do Služby. Zeevou dodržuje své zásady a postupy týkající se osvědčených postupů, aby zabránila ztrátě dat, včetně denního režimu zálohování systémových dat, ale neposkytuje žádné záruky, že nedojde ke ztrátě dat. Zeevou výslovně vylučuje odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat bez ohledu na to, jak byla způsobena.

4. Aplikace třetích stran a vaše data:

Pokud povolíte použití aplikací třetích stran ve spojení se Službami, berete na vědomí, že společnost Zeevou může povolit poskytovatelům těchto aplikací třetích stran přístup k vašim údajům, jak je požadováno pro interoperabilitu těchto aplikací třetích stran se Službami. Zeevou nenese odpovědnost za jakékoli zveřejnění, úpravu nebo vymazání vašich údajů vyplývající z jakéhokoli takového přístupu poskytovatelů aplikací třetích stran.

6. Záruky a poděkování

1. Úřad:

Zaručujete, že pokud jste se zaregistrovali k používání služby jménem jiné osoby, máte oprávnění souhlasit s těmito podmínkami jménem této osoby a souhlasíte s tím, že registrací k používání služby zavazujete osobu, jejímž jménem jednáte plnění jakýchkoli a všech povinností, které vám podléhají na základě těchto podmínek, aniž by tím byly omezeny vaše osobní povinnosti podle těchto podmínek.

2. Potvrzení:

Berete na vědomí, že:

1. Jste oprávněni používat Služby a Web a přistupovat k informacím a Údajům, které zadáváte na Web, včetně jakýchkoli informací nebo Vstupů dat na Web od jakékoli osoby, které jste oprávnili používat Službu. Jste také oprávněni přistupovat ke zpracovávaným informacím a údajům, které vám jsou zpřístupněny prostřednictvím vašeho používání webových stránek a služeb (ať už jsou tyto informace a údaje vaše vlastní nebo údaje kohokoli jiného).

2. Zeevou nenese žádnou odpovědnost vůči žádné jiné osobě než vám a nic v této dohodě nepřiznává ani nepředpokládá poskytnutí žádné výhody jiné osobě než vám. Pokud používáte Služby nebo přistupujete na Web jménem nebo ve prospěch kohokoli jiného než sebe (ať už právnické osoby či jiného subjektu), souhlasíte s tím, že:

i. Jste odpovědní za zajištění toho, že k tomu máte právo;

ii. Jste odpovědní za autorizaci jakékoli osoby, která má přístup k informacím nebo datům, a souhlasíte s tím, že společnost Zeevou není povinna poskytnout jakékoli osobě přístup k těmto informacím nebo údajům bez vašeho svolení a může vám zasílat jakékoli žádosti o informace; a

iii. Odškodníte Zeevou za jakékoli nároky nebo ztráty související s:

i. Odmítnutí společnosti Zeevou poskytnout jakékoli osobě přístup k vašim informacím nebo údajům v souladu s těmito podmínkami,

ii. Zeevou zpřístupňuje informace nebo údaje jakékoli osobě s vaším svolením.

3. Poskytování, přístup a používání Služeb je prováděno „tak, jak je“ a na vaše vlastní riziko.

4. Společnost Zeevou nezaručuje, že používání Služby bude nepřerušené nebo bezchybné. Provoz a dostupnost systémů používaných pro přístup ke Službě, včetně veřejných telefonních služeb, počítačových sítí a internetu, mohou být mimo jiné nepředvídatelné a mohou čas od času narušovat nebo bránit přístupu ke Službám. Zeevou není žádným způsobem odpovědný za jakékoli takové rušení nebo prevenci vašeho přístupu nebo používání Služeb.

5. Zeevou není vaším účetním a použití účetního modulu, který je nabízen jako součást Služeb, nepředstavuje příjem účetního poradenství. Máte-li jakékoli účetní otázky, kontaktujte účetního.

6. Je vaší výhradní odpovědností určit, že Služby splňují potřeby vašeho podnikání a jsou vhodné pro účely, pro které jsou používány.

7. Za dodržování všech příslušných účetních, daňových a dalších zákonů i nadále nesete výlučnou odpovědnost. Je vaší odpovědností zkontrolovat, zda ukládání vašich údajů a přístup k nim prostřednictvím softwaru a webových stránek bude v souladu s právními předpisy, které se na vás vztahují (včetně zákonů vyžadujících uchování záznamů).

8. Odpovídáte za získání a údržbu veškerého vybavení a doplňkových služeb potřebných k připojení ke Službám, přístupu k nim nebo k jejich jinému používání, včetně, bez omezení, modemů, hardwaru, serverů, softwaru, operačních systémů, sítí, webových serverů apod. (souhrnně „vybavení“). Rovněž zodpovídáte za udržování bezpečnosti Zařízení, Vašeho účtu, hesel (včetně, ale nikoli výhradně, správních a uživatelských hesel) a souborů, a za veškerá použití vašeho účtu nebo Zařízení s vaším vědomím nebo souhlasem nebo bez něj.

9. Poskytujete nám právo (1) umožnit Službě používat procesor, šířku pásma a úložný hardware ve vašem Zařízení za účelem usnadnění fungování Služby, (2) poskytovat vám reklamu a další informace a (3) umožnit našim obchodním partnerům, aby učinili totéž. V kterékoli části Služby může být Obsah, ke kterému přistupujete, včetně jeho výběru a umístění, ovlivněn obchodními aspekty, včetně dohod společnosti Zeevou s třetími stranami.

10. Pokud poskytnete společnosti Zeevou zpětnou vazbu, nápady nebo návrhy v souvislosti se Službou, berete na vědomí, že Zpětná vazba není důvěrná, a opravňujete společnost Zeevou k použití této Zpětné vazby bez omezení a bez platby za vás. Zpětná vazba je považována za typ dat.

11. Pokud je držitel autorských práv upozorněn společností Zeevou pomocí formulářů poskytnutých společností Zeevou, že jakýkoli uživatelský obsah porušuje autorská práva, může společnost Zeevou podle vlastního uvážení takový uživatelský obsah ze služby odebrat nebo podniknout další kroky, které společnost Zeevou považuje za vhodné, aniž by předchozí oznámení uživateli nebo jiné straně, která tento obsah dodala nebo zveřejnila. Pokud se takový uživatel nebo jiná strana domnívá, že uživatelský obsah neporušuje, může za určitých okolností podat společnosti Zeevou protioznámení s požadavkem na obnovení odstraněného obsahu, což společnost Zeevou může nebo nemusí respektovat, dle vlastního uvážení společnosti Zeevou .

12. Tím, že se na nás obrátíte s žádostí o pomoc prostřednictvím jakéhokoli kanálu s vaším účtem, berete na vědomí, že nám dáváte právo vstoupit do vašeho účtu a přistupovat k vašim úplným údajům, abychom vám mohli pomoci s vaším dotazem.

13. Zeevou smí inzerovat skutečnost, že využíváte Služby.

14. Veškerá data hosta, která zadáte do své služby buď přímo, nebo prostřednictvím integrovaných aplikací nebo softwaru třetích stran, může společnost Zeevou použít pro marketingové účely. Rovněž opravňujete společnost Zeevou ke sdílení všech podrobností týkajících se hostů zadaných do Služby s ostatními předplatiteli společnosti Zeevou. Libovolný host přidaný na platformu se může stát nezávislým uživatelem Služeb a všech souvisejících služeb nabízených partnery třetích stran.

15. Pokud od některého z vašich hostů obdržíte požadavek na výmaz nebo právo na opravu podle GDPR, jste povinni na ně odpovědět a vyřídit jejich žádost. Pokud bude Zeevou zaslán požadavek na právo na výmaz nebo právo na opravu ze strany hosta, vyhrazuje si Zeevou právo provést jakékoli nezbytné změny, výmazy nebo dodatky k údajům o hostovi uloženým v Zeevou.

3. Žádné záruky:

Zeevou neposkytuje žádnou záruku na Služby. Bez omezení výše uvedeného společnost Zeevou nezaručuje, že Služby splní vaše požadavky nebo že budou vhodné pro jakýkoli konkrétní účel. Aby se předešlo pochybnostem, jsou vyloučeny všechny předpokládané podmínky nebo záruky, pokud to zákon povoluje, včetně (bez omezení) záruk prodejnosti, vhodnosti pro daný účel, titulu a neporušení.

4. Záruky pro spotřebitele:

Zaručujete a prohlašujete, že získáváte právo na přístup a používání Služeb pro účely podnikání a že v maximálním rozsahu povoleném zákonem platí jakékoli zákonné záruky pro spotřebitele nebo právní předpisy určené k ochraně nepodnikatelů v jakékoli jurisdikci. se nevztahuje na poskytování Služeb, Webových stránek nebo těchto Podmínek.

7. Omezení odpovědnosti

1. Zeevou vylučuje v maximálním rozsahu povoleném zákonem veškerou odpovědnost a odpovědnost vůči vám (nebo jakékoli jiné osobě) ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jiným způsobem za jakoukoli ztrátu (včetně ztráty informací, dat, zisků a úspor) ) nebo škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití nebo spoléhání se na Službu nebo Web.

2. Pokud utrpíte ztrátu nebo poškození v důsledku nedbalosti nebo nedodržení těchto podmínek ze strany společnosti Zeevou, bude jakýkoli váš nárok vůči společnosti Zeevou vyplývající z nedbalosti nebo selhání společnosti Zeevou omezen s ohledem na jakýkoli incident nebo sérii souvisejících incidentů, k vámi uvedeným přístupovým poplatkům za posledních 12 měsíců.

3. Pokud nejste spokojeni se Službou, je vaším jediným a výlučným prostředkem ukončení těchto podmínek v souladu s článkem 8.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZEEVOU NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST NEBO ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAH NIC, KTERÝ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, A POKUD JE VÁŠ VZTAH S TUTO TŘETÍ STRANOU APLIKACE , VAŠE JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁPRAVOU, JAKÉKOLI V SOUVISLOSTI SE ZEEVOU, ZA JAKÉKOLI PROBLÉMY NEBO NESPOKOJENOST S APLIKACÍMI TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHEM JE, ODINSTALOVAT A / NEBO PŘESTAT POUŽÍVAT JAKÉKOLI TÉTO APLIKACE TŘETÍCH STRAN.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZE ZEVOU NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA JEJÍ DŮSTOJNÍCI, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, ŘEDITELÉ, DCÉRSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÍ, ÚSPĚŠNÍCI, PŘIŘAZENÍ, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ:

(1) JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ (VČETNĚ NEPŘÍMÉHO, ZVLÁŠTNÍHO, NÁHODNÉHO, PUNITIVNÍ NEBO PŘÍKLADNÉHO, ŠKODY), KTERÉ NENÍ PŘEDPOVĚDNÉ. ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JE PŘEDPOVĚDITELNÉ, POKUD JE TO ZOBRAZITELNÉ, ŽE SE STANE NEBO POKUD V RŮSTU, KTERÁ BYLA ZAKÁZKA ZAKÁZÁNA, OBĚ JSME VÁS A VY VĚDĚLI;

(2) JAKÉKOLI: (A) ZTRÁTA POUŽITÍ; (B) ZTRÁTA ÚDAJŮ; (C) ZTRÁTA PODNIKÁNÍ; (D) ZTRÁTA ZISKŮ; NEBO (E) POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, V ROZSAHU MŮŽETE ZABRÁNIT TAKOVÉMU POŠKOZENÍ SLEDOVÁNÍM NAŠÍ RADY POUŽÍT AKTUALIZACE SLUŽEB NEBO OBSAHU, NEBO JE-LI TATO ŠKODA ZPŮSOBENÁ VÁM, ŽE SPRÁVNĚ NEDODRŽETE POKYNY K INSTALACI NEBO POKYNY K INSTALACI POŽADAVKY, KTERÉ NÁS PORADÍ, VE VŠECH PŘÍPADECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, ZAŘÍZENÍ, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACE TŘETÍCH STRAN, BEZ ohledu na právní teorii, BEZ BEZ POHLEDU NA ZEVOVO TYTO POŠKOZENÍ, A KDYŽ NÁHRADA SELHÁ SVÝ ZÁKLADNÍ ÚČEL;

(3) AGREGUJTE ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO APLIKACE TŘETÍCH STRAN OBSAH VÍCE NEŽ ČÁSTKY, KTERÉ VÁS ZAPLACÍTE ZEEVOU BĚHEM PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DVANÁSÍ MĚSÍCŮ V OTÁZCE; NEBO

(4) NEVYKONÁVÁNÍ NEBO NEVHODNÉ VÝKONY NEBO ZPOŽDĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z DOHOD ZPŮSOBENÝCH VELKOU SILOU NEBO JAKÉKOLI PŘÍČINY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTNĚ PŘEDPOVĚDITELNÉ NEBO BEZ ROZUMNÉ KONTROLY.

Nic v dohodách neodstraňuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Zeevou za podvod, podvodné zkreslení údajů, smrt nebo újmu na zdraví způsobenou její nedbalostí a, pokud to vyžadují příslušné zákony, hrubou nedbalost.

TATO SEKCE SE VZTAHUJE NA PLNOU ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. V JURISDIKCI MŮŽETE MÍT PRÁVA V RÁMCI PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ POSKYTUJÍ NÁHRADU DOPLŇUJÍCÍ VÝŠE UVEDENÁ VÝŠE.

8. Ukončení

Dohody se na vás budou nadále vztahovat, dokud nebudou ukončeny vámi nebo společností Zeevou. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že trvalá licence, kterou jste udělili ve vztahu k uživatelskému obsahu, včetně zpětné vazby, je neodvolatelná, a proto bude z jakéhokoli důvodu pokračovat po skončení platnosti nebo ukončení kterékoli ze smluv. Společnost Zeevou může kdykoli ukončit smlouvy nebo pozastavit váš přístup ke službě, a to i v případě vašeho skutečného nebo domnělého neoprávněného použití služby, nedodržení dohod nebo pokud odejmeme služby (v takovém případě poskytneme Pokud tak učiníte, s dostatečným předstihem). Pokud vy nebo společnost Zeevou ukončíte smlouvy nebo pokud vám společnost Zeevou pozastaví přístup ke službě, souhlasíte s tím, že společnost Zeevou nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za vás a společnost Zeevou vám nevrátí žádné částky, které jste již zaplatili, v maximálním rozsahu povoleném aplikované právo. Smlouvy můžete kdykoli ukončit. Tato část bude vynucována v rozsahu povoleném platnými zákony.

1. Zkušební politika

Když se poprvé přihlásíte k přístupu ke Službám, můžete Služby hodnotit za definovaných podmínek zkušebního použití, aniž byste museli nadále používat Služby. Pokud se rozhodnete Služby dále používat, bude vám účtováno, když do Služeb poprvé přidáte své fakturační údaje, jak je podrobněji uvedeno v Sazebníku poplatků. Pokud se rozhodnete Služby nadále nepoužívat, Svou organizaci můžete smazat v části „Můj Zeevou“ služeb. Zeevou může rozhodnout o vaší způsobilosti k zkušební verzi a zkušební verzi kdykoli odebrat nebo upravit bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti, v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

2. Předplacené předplatné

Zeevou za předplacené předplatné Access Fee neposkytne žádnou náhradu za zbývající předplacené období.

Pokud jste si zakoupili placené předplatné pomocí Kodexu, vaše předplatné se automaticky ukončí na konci období uvedeného v Kodexu nebo v případě, že není dostatečný předplacený zůstatek k zaplacení Služby. Pokud jste si zakoupili placené předplatné prostřednictvím třetí strany, musíte ji zrušit přímo u této třetí strany.

3. Bezchybné ukončení:

Tyto podmínky budou pokračovat po dobu, na kterou se vztahuje přístupový poplatek placený nebo splatný podle článku 3.1. Na konci každého zúčtovacího období budou tyto podmínky automaticky pokračovat po další období se stejnou dobou trvání jako toto období za předpokladu, že budete nadále platit předepsaný přístupový poplatek v souladu se sazebníkem poplatků, pokud tato smluvní strana neukončí tyto podmínky uvedením alespoň jedné měsíční předem písemné oznámení před koncem zúčtovacího období. Pokud se rozhodnete ukončit tyto podmínky poskytnutím písemného oznámení s měsíčním předstihem, budete povinni uhradit všechny příslušné přístupové poplatky podle Sazebníku poplatků až do konce posledního zúčtovacího období, na které se Sazebník poplatků vztahuje. Pokud nebyl vystaven Sazebník poplatků a vaše předplatné bude měsíční, budete povinni platit poměrně do konce výpovědní doby, kterou jste poskytli.

4. Porušení:

Jestli ty:

1. porušíte kteroukoli z těchto podmínek a neopravíte porušení do 14 dnů od obdržení oznámení o porušení, pokud lze porušení napravit;

2. porušení kterékoli z těchto podmínek a porušení nelze napravit (což zahrnuje (bez omezení) jakékoli porušení článku 3.4 nebo jakoukoli platbu přístupových poplatků, které nejsou hrazeny v plné výši v souladu s požadavky stanovenými v poplatku Plán); nebo

3. Vy nebo vaše firma se dostanete do platební neschopnosti nebo se vaše firma dostane do likvidace nebo bude pověřen správcem nebo správcem některého z jejích aktiv, nebo pokud se dostanete do platební neschopnosti, uzavřete s vašimi věřiteli jakékoli ujednání nebo v jakékoli jurisdikce,

Zeevou může podle svého výhradního uvážení podniknout kterékoli nebo všechny z následujících akcí:

4. Ukončete tuto smlouvu a vaše používání služeb a webových stránek;

5. Pozastavte své užívání Služeb a Webových stránek na dobu určitou nebo neurčitou;

6. Pozastavte nebo ukončete přístup ke všem nebo jakýmkoli datům.

7. Proveďte některou z akcí uvedených v odstavcích (d), (e) a (f) tohoto odstavce 8 (4) ve vztahu k jakékoli nebo všem dalším osobám, kterým jste udělili oprávnění k přístupu k vašim informacím nebo údajům.

Aby se předešlo pochybnostem, pokud platba jakékoli faktury za přístupové poplatky splatné ve vztahu k některému z vašich fakturačních kontaktů, fakturačních plánů nebo kterékoli z vašich organizací (jak je definováno v článku 3) není provedena v souladu s požadavky stanovenými v Časový plán poplatků, Zeevou může: pozastavit nebo ukončit vaše používání služby, oprávnění pro všechny nebo některou z vašich organizací používat službu nebo vaše práva na přístup ke všem nebo jakýmkoli datům.

5. Získaná práva:

Ukončením těchto podmínek nejsou dotčena žádná práva a povinnosti stran vzniklé do data ukončení včetně. Po ukončení této smlouvy budete:

1. nadále nese odpovědnost za veškeré nahromaděné poplatky a částky, které se stanou splatnými před nebo po ukončení; a

2. okamžitě přestat používat Služby a Web.

6. Vypršení platnosti nebo ukončení:

Články 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 a 11 zůstávají v platnosti i po skončení platnosti nebo ukončení těchto podmínek.

9. Help Desk

1. Technické problémy:

V případě technických problémů Před kontaktováním společnosti Zeevou musíte vyvinout veškeré přiměřené úsilí k prošetření a diagnostice problémů. Pokud stále potřebujete technickou pomoc, zkontrolujte podporu poskytovanou online společností Zeevou na webových stránkách nebo pokud nám tuto e-mailovou adresu nepošlete na adresu success@zeevou.com. Zeevou vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby reagoval na všechny lístky Helpdesku do dvou (2) pracovních dnů.

2. Dostupnost služby:

Ačkoli Zeevou zamýšlí, aby Služby byly dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, je možné, že Služby nebo Web nemusí být někdy dostupné, aby umožňovaly provádění údržby nebo jiné vývojové činnosti.

Pokud Zeevou musí z jakéhokoli důvodu přerušit Služby na delší dobu, než by Zeevou normálně očekávala, Zeevou vynaloží přiměřené úsilí, aby předem zveřejnil podrobnosti o takové činnosti na Webové stránce.

Služby budou dostupné na 95%, měřeno měsíčně, kromě svátků a víkendů a plánované údržby. Pokud během těchto hodin požadujete údržbu, jakýkoli výpočet doby provozuschopnosti nebo prostoje vylučuje období ovlivněná takovou údržbou. Z jakéhokoli takového výpočtu bude dále vyloučen jakýkoli výpadek způsobený výpadky připojení nebo služeb třetích stran nebo jinými důvody mimo kontrolu společnosti Zeevou. Vaším jediným a výlučným prostředkem nápravy a veškerou odpovědností společnosti Zeevou v souvislosti s dostupností Služby bude to, že za každé období odstávky trvající déle než dvě hodiny vám společnost Zeevou připsá kredit 5% poplatku za přístup za každé období roku XNUMX 30 nebo více po sobě jdoucích minut odstávky; za předpokladu, že za den nenastane více než jeden takový kredit. Odstávka začne narůstat, jakmile Vy (s upozorněním Zeevou) zjistíte, že dochází k výpadku, a bude pokračovat, dokud nebude obnovena dostupnost Služeb. Chcete-li získat kredit za odstávku, musíte písemně informovat Zeevou do 24 hodin od doby odstávky a neposkytnutí takového oznámení ztratí právo získat kredit za odstávku. Tyto kredity nelze vyplatit za hotovost a v žádném případě nebudou kumulativní nad celkový počet kreditů za jeden (1) týden poplatků za služby v kterémkoli (1) kalendářním měsíci. Zeevou připsá kredit pouze na měsíc, ve kterém k incidentu došlo. Blokování datové komunikace nebo jiné služby společností Zeevou v souladu s jejími zásadami nebude považováno za selhání společnosti Zeevou při poskytování odpovídající úrovně služeb podle této smlouvy.

10. Aplikace a zařízení třetích stran

Služba je integrována nebo může jinak interagovat s aplikacemi, webovými stránkami a službami třetích stran („Aplikace třetích stran“) a Zařízeními třetích stran za účelem zpřístupnění Služby. Tyto aplikace a zařízení třetích stran mohou mít své vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a vaše používání těchto aplikací a zařízení třetích stran se bude řídit těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Zeevou nepodporuje a není odpovědná za chování, funkce nebo obsah jakékoli aplikace nebo zařízení třetí strany ani za jakoukoli transakci, kterou můžete uzavřít s poskytovatelem těchto aplikací a zařízení třetích stran, Zeevou rovněž nezaručuje kompatibilitu nebo trvalou kompatibilitu aplikací a zařízení třetích stran se službou.

11. obecně

1. Celý souhlas:

Tyto podmínky, společně se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Zeevou a podmínkami jakýchkoli dalších oznámení nebo pokynů, které vám byly dány na základě těchto podmínek služby, nahrazují a ruší všechny předchozí dohody, prohlášení (ústní nebo písemná) a porozumění a tvoří celou dohodu mezi Vy a Zeevou týkající se Služeb a dalších záležitostí, kterými se tyto Podmínky zabývají.

2. Prominutí:

Pokud se kterákoli strana vzdá jakéhokoli porušení těchto podmínek, nebude to znamenat vzdání se jakéhokoli jiného porušení. Žádné vzdání se práva nebude účinné, pokud nebude učiněno písemně.

3. Zpoždění:

Žádná ze stran nebude odpovědná za zpoždění nebo selhání při plnění svých povinností podle těchto podmínek, pokud je zpoždění nebo selhání způsobeno příčinou mimo její přiměřenou kontrolu. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost platit peníze.

4. Žádné přiřazení:

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Zeevou nesmíte postoupit ani převést žádná práva na jinou osobu.

5. Rozhodné právo a jurisdikce:

Pokud jste daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických nebo informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou pouze údaje osoby, která je daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických v době, kdy tyto podmínky přijímáte podmínky pak tuto smlouvu řídí zákony státu Kalifornie, USA a Zeevou a Vy souhlasíte s tím, že níže popsaný proces řešení sporů v USA platí pro všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím se službou - PROSÍM PŘEČTĚTE SI USA PROCES ŘEŠENÍ SPORŮ POZORNĚ, POŽADUJE POUŽITÍ ROZHODČÍHO MÍSTA K INDIVIDUÁLNÍMU ŘÍZENÍ SPORŮ, ŘÁDKU NEŽ PORUCHU ZKOUŠEK NEBO TŘÍDNÍCH AKCÍ, A TAKÉ V PŘÍPADĚ SPORU OMEZÍ NÁHRADY, KTERÉ MÁTE K DISPOZICI. Pokud informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou výlučně informace osoby, která je daňovým rezidentem na Novém Zélandu v době, kdy přijmete tyto podmínky, pak se touto smlouvou řídí novozélandské právo a vy se podrobujete výlučné jurisdikci soudů Nového Zélandu pro všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s touto dohodou. Pokud informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou pouze informace osoby, která je daňovým rezidentem v Austrálii v době, kdy přijmete tyto podmínky, řídí se touto smlouvou australské právo a vy se podřídíte výlučné jurisdikci soudy Austrálie pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Ve všech ostatních situacích se tato smlouva řídí právními předpisy Jersey a vy se tímto podrobujete výlučné jurisdikci soudů v Jersey pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

6. Oddělitelnost:

Pokud je jakákoli část nebo ustanovení těchto podmínek neplatné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem, je tato část nebo ustanovení nahrazeno ustanovením, které v nejvyšší možné míře splňuje původní účel dané části nebo ustanovení. Zbývající část této dohody bude pro strany závazná.

7. Upozornění:

Jakékoli oznámení poskytnuté na základě těchto podmínek kteroukoli stranou druhé straně musí být písemné e-mailem a bude považováno za doručené při přenosu. Je třeba zaslat oznámení společnosti Zeevou úspěch@ zeevou.com nebo na jakoukoli jinou e-mailovou adresu oznámenou e-mailem společností Zeevou. Oznámení vám budou zasílána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nastavování vašeho přístupu ke službě, nebo v případě, že ji následně aktualizujete, hlavní e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem v okamžiku, kdy bude vydáno oznámení.

8. Zřeknutí se záruky:

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU. ZEEVOU A VŠICHNI MAJITELÉ OBSAHU NEDĚLEJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ZŘEKNOU SE ŽÁDNÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK SPOKOJIVÉ KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ PORUŠENÍ PRÁV. NIKDY ZEEVOU NENÍ ŽÁDNÝ MAJITEL OBSAHU ZÁRUKY, ŽE SLUŽBA JE BEZ ZÁRUKY NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. Kromě toho ZEEVOU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZASTOUPENÍ, NEZARUČUJE, NEPOSKYTUJE, NEZARUČUJE NEBO NEPROVÁDĚJE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI APLIKACE TŘETÍCH STRAN (NEBO OBSAH NIC), OBSAH UŽIVATELE, ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY NA SLUŽBĚ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM ČI JAKÉKOLI HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO VYBAVENÉ V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉM REKLAMĚ A ZEEVOU NENÍ ODPOVĚDNÝ NEBO ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU TRANSAKCI MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI TŘETÍCH STRAN ZÚČASTNĚNÝCH.

ŽÁDNÉ PORADENSTVÍ NEBO INFORMACE, KTERÉ JSOU ÚSTNÍ NEBO NA PÍSEM ZÍSKANÉ OD ZEEVOU, NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU NA BEHALF ZEEVOU. PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MŮŽETE MÍT PŘÍSTUP K EXPLICITNÍM FUNKCÍM OBSAHU FILTROVÁNÍ, ALE POUŽITÍ TĚCHTO FUNKCÍ MŮŽE STÁLE VYPLÝVAJÍCÍ V SLUŽBĚ, KTERÉ JSOU SLUŽBY VYUŽÍVÁNY, A NEMUSÍTE SE SPOLEHOVAT NA TYTO FUNKCE FILTROVAT VŠECHNY EXPLICITNÍ OBSAHY.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍHO, NIC V TÉTO ČÁSTI NEMÁ ÚČINEK OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZEEVOU V PŘÍPADĚ CELKOVÉHO NEBO ČÁSTEČNÉHO NEPLNĚNÍ NEBO NEVHODNÉHO VÝKONU JEJICH ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY. TATO SEKCE SE VZTAHUJE NA PLNOU ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

TENTO ODDÍL NEMÁ VLIV NA vaše zákonná práva jako spotřebitele.

9Různé:

Zeevou může převést a postoupit kterákoli ze svých práv a povinností podle této smlouvy bez souhlasu. Tato smlouva je úplným a výlučným prohlášením o vzájemném porozumění smluvních stran a nahrazuje a ruší všechny předchozí písemné a ústní dohody, sdělení a další ujednání týkající se předmětu této smlouvy a že všechny výjimky a úpravy musí být písemné podepsány oběma stranami, pokud zde není uvedeno jinak. Na základě této smlouvy nevzniká žádná agentura, partnerství, společný podnik ani zaměstnání. Zákazník nemá žádnou autoritu jakéhokoli druhu zavazovat společnost v jakémkoli ohledu.

10. Práva třetích stran:

Osoba, která není stranou těchto podmínek, nemá právo využívat nebo vymáhat jakékoli ustanovení těchto podmínek.

11. Další podmínky pro Spojené státy americké

Pokud jste daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických nebo informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou pouze údaje osoby, která je daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických, platí následující dodatečné podmínky:

Spotřebitelé

Zeevou není určen pro spotřebitelské použití (tj. pro osobní, rodinné nebo domácí účely).

Proces řešení sporů v USA

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TOTO - OVLIVŇUJE TO NA PRÁVA.

Následující proces řešení sporů v USA se vztahuje na daňové rezidenty ve Spojených státech amerických, nebo pokud informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou informace osoby, která je daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických na čas, kdy přijmete tyto podmínky, nebo pokud se jinak budete snažit vyřešit spor v USA, pokud jste daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických, nebo informace nebo údaje, ke kterým přistupujete pomocí služeb a webových stránek, jsou údaje osoby, která je daňovým rezidentem ve Spojených státech amerických v době, kdy přijmete tyto podmínky, souhlasíte se společností Zeevou následovně:

A. Souhrn:

Většinu problémů se zákazníky lze vyřešit rychle a ke spokojenosti zákazníka zasláním e-mailu našemu týmu zákaznických zkušeností na adresu úspěch@ zeevou.com. V PRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ, ŽE NAŠE ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOSTNÍ TÝM NENÍ MOŽNÁ ŘEŠIT STÍŽNOST, KTEROU MŮŽETE MÍT KE SPOKOJNOSTI (NEBO NEBUDEME MOHLI BÝT ŘEŠENÍ SPORU, KTERÝ MÁME S VÁM PO POKUSU O VYŘEŠENÍ TAKÉ VŽDY) TÍTO SPORUJÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO NEBO MALÝCH NÁROKŮ SOUD místo toho SOUDY VŠEOBECNÉ JURISDIKCE. Arbitráž je neformálnější než soudní spor. Arbitráž využívá neutrálního rozhodce místo soudce nebo poroty, umožňuje omezenější objev než u soudu a je předmětem velmi omezeného přezkumu soudy. Rozhodci mohou přiznat stejnou náhradu škody a úlevu, jakou může přiznat soud. KAŽDÁ ROZHODČÍ V RÁMCI TÉTO DOHODY BUDE MÍSTO NA JEDNOTLIVÉM ZÁKLADĚ; SOUHLASÍTE SE ZEEVOU, ŽE TŘÍDNÍ ROZHODČÍ A TŘÍDNÍ AKCE NENÍ POVOLENY. Za jakékoli neopodstatněné tvrzení, které nepřesáhne 10,000 XNUMX $, zaplatí Zeevou náklady na registraci, správu a rozhodce AAA. Kromě toho máte v rozhodčím řízení nárok na vymáhání poplatků za právní zastoupení od společnosti Zeevou minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byste byli u soudu.

Stížnost můžete podat také na online platformě pro alternativní řešení sporů (platforma ODR). Platformu ODR najdete prostřednictvím následujícího odkazu: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

b. Proces řešení sporů v USA.  

JAKÝKOLI SPOR NEBO NÁROK SOUVISEJÍCÍ S JAKÝKOLI ZPŮSOBEM KE SLUŽBĚ NEBO TÉTO SMLOUVĚ BUDE ŘEŠEN ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM, RATHER NEŽ SOUDNÍM DVOREM, s výjimkou toho, že pokud vaše nároky splňují, můžete uplatňovat nároky u soudu pro malé spory. Výklad a vymáhání tohoto ustanovení upravuje Federální zákon o rozhodčím řízení; rozhodce použije kalifornské právo na všechny ostatní záležitosti. Bez ohledu na něco, co je v rozporu, může kterákoli strana rozhodčího řízení kdykoli požadovat soudní zákazy nebo jiné formy spravedlivého osvobození od kteréhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. SOUHLASÍME, ŽE JAKÝKOLI A VŠECHNY SPORY MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY V JEDNOTLIVÉ KAPACITĚ STRAN A NE JAKO ČLEN PLAINTIFFU NEBO TŘÍDY V JAKÉMKOLI ZPRACOVANÉM TŘÍDĚ NEBO ZASTOUPENÍ. VSTUPEM DO TÉTO SMLOUVY A SOUHLASEM S ROZHODČÍM SOUHLASÍTE SE ZEEVOU, ŽE SE VY a ZEUVE KAŽDÉ ZRUŠÍ PRÁVO PODAT ZÁKON A PRÁVA NA ZKOUŠKU POROTOU. DALŠÍ SOUHLASÍTE SE SEEVOU, ŽE SE ZRUŠÍTE PRÁVO ZÚČASTNIT SE TŘÍDNÍ AKCE NEBO LITIGOVAT NA TŘÍDĚ. SOUHLASÍTE SE SEEVOU, ŽE JSTE SE TĚCHTO PRÁV PRÁVĚ VÝSLOVNĚ A ZNAMENĚ ZRUŠILI.

Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, zašlete dopis se žádostí o rozhodčí řízení a s popisem svého nároku Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St. Helier, Jersey, JE4 0ZE, Normanské ostrovy. Arbitráž bude provádět Americká arbitrážní asociace (AAA) před jediným arbitrem AAA podle pravidel AAA, která jsou k dispozici na www.adr.org nebo na telefonním čísle 1-800-778-7879. Platba všech poplatků a nákladů na podání, správu a rozhodce se bude řídit pravidly AAA. Kromě toho společnost Zeevou uhradí tyto poplatky a náklady za nároky v celkové hodnotě nižší než 10,000 XNUMX $, pokud rozhodce nerozhodne, že nároky jsou neopodstatněné. Stejně tak Zeevou nebude požadovat poplatky nebo náklady na právní zastoupení v rozhodčím řízení, pokud rozhodce nerozhodne, že vaše nároky nebo obrany jsou lehkomyslné. Souhlasíte se společností Zeevou, že vy nebo Zeevou se můžete rozhodnout, že rozhodčí řízení proběhne telefonicky nebo na základě písemných podání. Souhlasíte se společností Zeevou, že osobně bude arbitráž vedena v kraji, ve kterém sídlíte, nebo na jiném vzájemně přijatelném místě. Souhlasíte se společností Zeevou, že rozhodnutí rozhodce bude konečné a nelze se proti němu odvolat, a rozhodnutí o rozhodčím nálezu lze vynést u kteréhokoli soudu, který je v jeho jurisdikci. Souhlasíte se společností Zeevou, že proces řešení sporů v USA vydrží i po skončení platnosti, ukončení nebo odstoupení od této smlouvy.

12. Kontaktujte nás        

Máte-li jakékoli dotazy týkající se služby nebo dohod, kontaktujte zákaznický servis Zeevou v sekci O nás na našich webových stránkách.

Děkujeme, že jste si přečetli naše podmínky. Doufáme, že se vám Zeevou bude líbit!

Zadavatel: Zeevou Limited

1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Normanské ostrovy

© Zeevou Limited

 

DODATEK ŘÍDÍCÍHO K ŘÍDICÍM

Tento dodatek „Controller-to-Controller“ („CCA“) je součástí Obchodní podmínky„(„ Smlouva “) mezi společností Zeevou Limited („ Zeevou “) a vámi („ zákazník “). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou každá samostatným a nezávislým správcem veškerých osobních údajů. Smluvní strany nebudou a nebudou zpracovávat zahrnutá data jako společné správce. Každá strana bude dodržovat povinnosti, které pro ni jako správce vyplývají z GDPR, a každá strana bude samostatně a samostatně odpovídat za své vlastní dodržování.

 

1. OSOBNÍ ÚDAJE EHP
Definice 1.1

V tomto CCA:

„Dohodnuté účely“: znamená použití služby Zeevou, které má provádět zákazník (v souladu se smlouvou), jak je povoleno v právních předpisech o ochraně údajů, pro které společnost Zeevou poskytne přístup ke sdíleným osobním údajům (jak je definováno níže), když zákazník použije služba Zeevou.

„Legislativa na ochranu údajů“: znamená všechny příslušné zákony o ochraně osobních údajů a ochraně údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a veškerých příslušných vnitrostátních prováděcích zákonů, předpisů a sekundárních právních předpisů v Evropské unii (a ve Spojeném království, pokud již nejsou platné) část Evropské unie) týkající se zpracování osobních údajů a soukromí elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, nahrazených nebo aktualizovaných, mimo jiné včetně směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58 / ES), nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích (směrnice ES) 2003 (SI 2003/2426) a zákon o ochraně údajů z roku 2018.

„Osobní údaje EU“: znamenají osobní údaje týkající se subjektů údajů umístěných v Evropském hospodářském prostoru (včetně Spojeného království k datu tohoto CCA) zpracovávané společností Zeevou výhradně jménem zákazníka za účelem poskytování služby Zeevou.

„Povolení příjemci“: znamená strany dohody a uživatele.

„Sdílené osobní údaje“: znamenají osobní údaje přidané do služby Zeevou společností Zeevou a sdílené se zákazníkem. Aby se předešlo pochybnostem, Sdílené osobní údaje nebudou zahrnovat osobní údaje EU, uživatelské údaje, poznámky ani žádné jiné osobní údaje.

„Služba Zeevou“: znamená software pro správu pohostinství, který společnost Zeevou poskytla zákazníkovi.

"Uživatel": znamená zaměstnanec nebo konzultant zákazníka, který je pod kontrolou zákazníka a je oprávněn používat službu Zeevou v souladu s podmínkami smlouvy

„Údaje o uživateli“: znamenají osobní údaje uživatelů z EU.

1.2 Sdílení osobních údajů. Tato část 1 stanoví rámec pro sdílení osobních údajů společností Zeevou zákazníkovi jako správci. Každá strana bere na vědomí, že sdílené osobní údaje budou sdíleny pouze pro dohodnuté účely. Povinnosti a závazky uložené společnosti Zeevou podle této části 1 se nevztahují na jakékoli zpracování ze strany zákazníka, které přesahuje rámec dohodnutých účelů.

1.3 Dopad nedodržování právních předpisů o ochraně údajů. Každá strana dodrží všechny povinnosti uložené správci podle právních předpisů o ochraně údajů a každé podstatné porušení právních předpisů o ochraně údajů jednou stranou, pokud nebude napraveno do patnácti dnů od písemného oznámení druhé strany, bude důvodem pro druhou stranou ukončit dohodu s okamžitou platností.

1.4 Přeshraniční převody. Strany tímto uzavírají standardní smluvní doložky pro správce schválené Evropskou komisí na základě rozhodnutí 2004/915 / ES, připojené k tomuto dokumentu jako příloha A (dále jen „SCC“) a tvoří součást dohody v celém rozsahu.

1.5 Povinnosti zákazníka. Zákazník musí:

 1. (i) zpracovávat Sdílené osobní údaje pouze pro dohodnutý účel nebo (ii) zajistit, aby měla všechna nezbytná oznámení a souhlasy umožňující zákonné zpracování sdílených osobních údajů pro jakýkoli jiný účel než pro dohodnuté účely v souladu s údaji Ochrannou legislativu a jinak dodržovat všechny příslušné zákony v souvislosti s takovým zpracováním;
 2. nezveřejňovat ani nepovolovat přístup ke sdíleným osobním údajům nikomu jinému než povoleným příjemcům;
 3. zajistit, aby všichni Oprávnění příjemci podléhali písemným smluvním závazkům (v případě Uživatelů v rozsahu, v jakém mohou být tyto povinnosti uloženy jednotlivcům) týkajícím se Sdílených osobních údajů (včetně povinností mlčenlivosti), které nejsou o nic méně obtížné než ty, které ukládá tato část 1;
 4. zajistit, aby zavedla příslušná technická a organizační opatření, přezkoumaná a schválená společností Zeevou, pokud je to přiměřeně požadováno, na ochranu před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním osobních údajů a proti náhodné ztrátě nebo zničení nebo poškození osobních údajů;
 5. nepředávat žádné osobní údaje přijaté od společnosti Zeevou mimo EHP, pokud zákazník nezajistí, že (i) přenos probíhá do země schválené Evropskou komisí jako země poskytující přiměřenou ochranu podle článku 45 GDPR; ii) existují příslušná ochranná opatření podle k článku 46 GDPR; nebo (iii) na převod se vztahuje jedna z odchylek pro konkrétní situace podle článku 49 GDPR; a
 6. vymazat (poskytnout písemné potvrzení o zničení) nebo vrátit Sdílené osobní údaje a jejich kopie společnosti Zeevou do šedesáti (60) dnů od ukončení poskytování služby Zeevou zákazníkovi a / nebo kdykoli na žádost společnosti Zeevou, pokud to nevyžaduje zákon ukládat osobní údaje a okamžitě nařídit třetím stranám, se kterými zákazník sdílí sdílené osobní údaje, aby tyto sdílené osobní údaje neprodleně odstranily;
 7. nezveřejňovat ani neuvolňovat žádné Sdílené osobní údaje v reakci na žádost subjektu údajů o přístup bez předchozí konzultace se společností Zeevou, kdykoli je to možné;
 8. neprodleně informovat Zeevou o přijetí jakékoli žádosti o přístup subjektu údajů v souladu s kapitolou III GDPR („žádost o přístup subjektu údajů“);
 9. informovat Zeevou bez zbytečného odkladu, jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení nebo porušení právních předpisů o ochraně údajů, za předpokladu, že poskytnutí takového oznámení nebude vykládáno jako uznání viny nebo odpovědnosti ve vztahu k jakémukoli takovému porušení nebo porušení; a
 10. vést úplné a přesné záznamy a informace, aby prokázal soulad s touto částí 1.

1.6 Vzájemná pomoc. Každá strana bude pomáhat druhé straně při plnění všech příslušných požadavků právních předpisů o ochraně údajů týkajících se sdílených osobních údajů. Každá strana zejména:

 1. poskytnout druhé straně komerčně přiměřenou pomoc při plnění jakékoli žádosti subjektu o přístup; a
 2. poskytovat veškerou obchodně přiměřenou pomoc druhé straně, a to na náklady druhé strany, v reakci na jakoukoli žádost subjektu údajů a při zajišťování dodržování jejích povinností podle právních předpisů o ochraně údajů, pokud jde o bezpečnost, oznámení o porušení, posouzení dopadů a konzultace a žádosti dozorových úřadů nebo regulačních orgánů.

Zeevou si vyhrazuje právo účtovat vám jakoukoli pomoc nabízenou při plnění požadavků na přístup subjektu.

1.7 Subjektové žádosti o přístup. Pokud zákazník předloží společnosti Zeevou žádost o přístup subjektu k informacím shromážděným a uchovávaným službou zákazníka Zeevou, bude jí společnost Zeevou za rozumnou cenu poskytnuta do 30 dnů od přijetí žádosti. Společnost Zeevou může od zákazníka požadovat, aby pro získání údajů postupoval podle konkrétního procesu, jehož podrobnosti zákazníkovi poskytne společnost Zeevou v okamžiku dotazu.

1.8 Data sdílená zákazníkem se službou Zeevou. Jakákoli data sdílená zákazníkem se službou Zeevou, jako jsou například informace o potenciálních podvodných rezervacích, mohou být společností Zeevou použita a distribuována dalším hostitelům pomocí služby Zeevou.

2. Odškodnění. Zákazník je povinen odškodnit, hájit a chránit společnost Zeevou, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, žalobami, řízeními, výdaji, ztrátami, škodami a závazky (mimo jiné včetně jakýchkoli vládních vyšetřování, stížností a akcí) a přiměřenými právníky „poplatky související s porušením tohoto CCA ze strany zákazníka nebo z něj vyplývající. Bez ohledu na něco, co je v dohodě v rozporu, závazky odškodnění zákazníka podle tohoto oddílu 2 nepodléhají žádným omezením odpovědnosti stanoveným ve smlouvě.

3. Integrace. Tento CCA představuje změnu dohody. Tento CCA, včetně SCC, a Smlouva tvoří úplnou dohodu a porozumění stran ohledně předmětu této Smlouvy. Závazky společnosti Zeevou obsažené v tomto CCA podléhají jakýmkoli omezením odpovědnosti stanoveným ve Smlouvě. Povinnosti obsažené v tomto CCA doplňují ostatní závazky obsažené ve Smlouvě. V případě rozporu mezi tímto CCA a jakýmikoli dalšími podmínkami ve Smlouvě budou určovat podmínky tohoto CCA. Aby se předešlo pochybnostem, v rozsahu, v jakém dohoda vylučuje jakékoli typy informací z povinnosti mlčenlivosti, se tato vyloučení na osobní údaje EU nevztahují.  

4. Konstrukce. V tomto CCA, pokud se neobjeví jasný opačný záměr: (a) pokud to není v rozporu s kontextem, slova použitá v přítomném čase zahrnují budoucí čas a naopak a slova v množném čísle zahrnují singulární číslo a naopak; (b) odkaz na jakoukoli osobu zahrnuje nástupce a postupníky této osoby, ale případně pouze v případě, že tito nástupci a postupci nejsou tímto CCA zakázáni; c) odkaz na jakékoli pohlaví zahrnuje i další pohlaví; d) odkazem na jakoukoli dohodu, dokument nebo nástroj se rozumí taková dohoda, dokument nebo nástroj ve znění pozdějších předpisů nebo úprav, které jsou čas od času účinné v souladu s jejich podmínkami, a zahrnuje všechny dodatky, exponáty a harmonogramy; (e) názvy a titulky použité v tomto CCA jsou použity pouze pro pohodlí a nelze je brát v úvahu při vytváření nebo interpretaci tohoto CCA; (f) „níže,“ „této smlouvy“, „této smlouvy“ a slova podobného importu se považují za odkazy na tento CCA jako celek, a nikoli na konkrétní oddíl nebo pododdíl tohoto CCA; a (g) „včetně“ (as korelačním významem „zahrnout“) znamená včetně, aniž by byla omezena obecnost jakéhokoli popisu předcházejícího tomuto termínu.

Naposledy aktualizováno 31. května 2019.

exponát A

Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů ze Společenství do třetích zemí (předávání mezi správci)

Dohoda o přenosu dat

mezi

Zeevou, Inc. (dále jen „vývozce údajů“)

a

Zákazník (dále jen „dovozce údajů“)

každý „večírek“; společně „strany“.

DEFINICE

Pro účely ustanovení:

 1. „Osobní údaje“, „zvláštní kategorie údajů / citlivých údajů“, „zpracování / zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“ a „dozorový úřad / orgán“ mají stejný význam jako ve směrnici 95 / 46 / ES ze dne 24. října 1995 (přičemž „orgánem“ se rozumí příslušný orgán pro ochranu údajů na území, na kterém je usazen vývozce údajů);
 1. „Vývozcem údajů“ rozumí správce, který předává osobní údaje;
 1. „Dovozcem údajů“ rozumí správce, který souhlasí s přijímáním osobních údajů od vývozce údajů k dalšímu zpracování v souladu s podmínkami těchto ustanovení a který nepodléhá systému třetí země zajišťujícímu odpovídající ochranu;
 1. „Doložkami“ se rozumí tato smluvní doložky, která jsou samostatným dokumentem a neobsahují obchodní obchodní podmínky stanovené stranami na základě samostatných obchodních ujednání.

Podrobnosti o přenosu (stejně jako osobní údaje, na které se vztahuje) jsou uvedeny v příloze B, která je nedílnou součástí doložek.

I. POVINNOSTI VÝVOZCE ÚDAJŮ

Vývozce údajů zaručuje a zavazuje se, že:

 1. Osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány a předávány v souladu s právními předpisy platnými pro vývozce údajů.
 1. Vyvinula přiměřené úsilí k tomu, aby zjistila, zda je dovozce údajů schopen splnit své zákonné povinnosti podle těchto ustanovení.
 1. Na požádání poskytne dovozci údajů kopie příslušných zákonů o ochraně údajů nebo odkazy na ně (v příslušných případech a bez právního poradenství) země, ve které je vývozce údajů usazen.
 1. Bude reagovat na dotazy subjektů údajů a orgánu týkající se zpracování osobních údajů dovozcem údajů, pokud se strany nedohodly, že dovozce údajů tak odpoví, v takovém případě bude vývozce údajů nadále reagovat v rozumně možné míře a s přiměřeně dostupnými informacemi, pokud dovozce údajů není ochoten nebo schopen odpovědět. Odpovědi budou učiněny v přiměřené době.
 1. Na požádání poskytne kopii doložek subjektům údajů, které jsou příjemci třetích stran podle doložky III, pokud doložky neobsahují důvěrné informace, v takovém případě může tyto informace odstranit. Pokud jsou informace odstraněny, vývozce údajů písemně informuje subjekty údajů o důvodech odstranění a jejich právu upozornit orgán na odstranění. Vývozce údajů však musí dodržovat rozhodnutí orgánu týkající se přístupu subjektů údajů k úplnému znění doložek, pokud se subjekty údajů dohodly na respektování důvěrnosti odstraněných důvěrných informací. Vývozce údajů poskytne případně kopii doložek orgánu.
II. POVINNOSTI DOVOZCE DAT

Dovozce údajů zaručuje a zavazuje se, že:

 1. Bude mít zavedena příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a která zajistí úroveň zabezpečení odpovídající riziku představovanému zpracováním a povahou data, která mají být chráněna.
 1. Bude mít zavedeny postupy, aby jakákoli třetí strana, které povolí přístup k osobním údajům, včetně zpracovatelů, dodržovala a udržovala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Každá osoba jednající z pověření dovozce údajů, včetně zpracovatele údajů, je povinna zpracovávat osobní údaje pouze na pokyny dovozce údajů. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby oprávněné nebo vyžadované zákonem nebo nařízením k přístupu k osobním údajům.
 1. V době uzavírání těchto ustanovení nemá důvod věřit v existenci jakýchkoli místních zákonů, které by měly podstatný nepříznivý dopad na záruky stanovené v těchto ustanoveních, a bude informovat vývozce údajů (který toto oznámení příslušnému orgánu, je-li požadováno), pokud se o takových zákonech dozví.
 1. Zpracovává osobní údaje pro účely popsané v příloze B a má zákonnou pravomoc poskytovat záruky a plnit závazky stanovené v těchto ustanoveních.
 1. Identifikuje vývozce údajů kontaktní místo v rámci své organizace oprávněné reagovat na dotazy týkající se zpracování osobních údajů a v přiměřené době bude v dobré víře spolupracovat s vývozcem údajů, subjektem údajů a orgánem týkajícím se všech těchto dotazů. . V případě právního rozpuštění vývozce údajů nebo pokud se tak strany dohodly, převezme dovozce údajů odpovědnost za dodržování ustanovení odstavce I (e).
 1. Na žádost vývozce údajů poskytne vývozci údajů důkazy o finančních zdrojích dostatečných k plnění jeho povinností podle článku III (které mohou zahrnovat pojistné krytí).
 1. Na základě přiměřené žádosti vývozce údajů předá svá zařízení pro zpracování údajů, datové soubory a dokumentaci potřebnou ke zpracování ke kontrole, auditu a / nebo certifikaci vývozcem údajů (nebo jakýmikoli nezávislými nebo nestrannými inspekčními agenty nebo auditory, vybranými údaji vývozce a dovozce údajů proti němu nemá přiměřenou námitku), aby zajistil dodržování záruk a závazků v těchto doložkách, s přiměřeným oznámením a během běžné pracovní doby. Žádost bude podléhat veškerému nezbytnému souhlasu nebo schválení ze strany regulačního nebo dozorčího orgánu v zemi dovozce údajů, jehož souhlas nebo souhlas se dovozce údajů pokusí získat včas.
 1. Zpracovává osobní údaje podle svého uvážení v souladu se zásadami zpracování údajů uvedenými v příloze A.
 2. Nezveřejní ani nepředá osobní údaje správci údajů třetí strany umístěnému mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud neoznámí vývozci údajů předání a
 1. správce údajů třetí strany zpracovává osobní údaje v souladu s rozhodnutím Komise, kterým se zjistí, že třetí země poskytuje odpovídající ochranu, nebo
 2. - se správce údajů třetí strany stane signatářem těchto doložek nebo jiné dohody o předávání údajů schválené příslušným orgánem v EU, nebo -
 3. subjekty údajů dostaly příležitost vznést námitky proti kategoriím příjemců a skutečnosti, že země, do kterých jsou údaje exportovány, mohou mít odlišné standardy ochrany údajů, nebo
 4. pokud jde o další předávání citlivých údajů, subjekty údajů poskytly jednoznačný souhlas s dalším předáváním
III. ODPOVĚDNOST A PRÁVA TŘETÍCH STRAN
 1. Každá strana odpovídá ostatním stranám za škody, které způsobí porušením těchto ustanovení. Odpovědnost mezi stranami se omezuje na skutečné utrpěné škody. Konkrétně jsou vyloučeny represivní škody (tj. Škody určené k potrestání strany za její odporné chování). Každá strana odpovídá subjektům údajů za škody, které způsobí porušením práv třetích osob podle těchto ustanovení. Tím není dotčena odpovědnost vývozce údajů podle jeho zákona o ochraně údajů.
 1. Strany se dohodly, že subjekt údajů má právo vymáhat jako příjemce třetí strany toto ustanovení a ustanovení I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d) ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) a VII proti dovozci údajů nebo vývozci údajů, za jejich příslušné porušení jejich smluvních povinností, pokud jde o k jeho osobním údajům a přijměte za tímto účelem jurisdikci v zemi usazení vývozce údajů. V případech obvinění z porušení ze strany dovozce údajů musí subjekt údajů nejprve požádat vývozce údajů, aby přijal vhodná opatření k prosazení svých práv vůči dovozci údajů; pokud vývozce údajů nepodnikne takové kroky v přiměřené lhůtě (která by za normálních okolností činila jeden měsíc), může subjekt údajů poté vymáhat svá práva přímo proti dovozci údajů. Subjekt údajů je oprávněn postupovat přímo proti vývozci údajů, který nevyvinul přiměřené úsilí k určení, zda je dovozce údajů schopen splnit své zákonné povinnosti podle těchto doložek (vývozce údajů je povinen prokázat, že vynaložil přiměřené úsilí ).
IV. PRÁVO VZTAHUJÍCÍ SE NA DOLOŽKY

Tato ustanovení se řídí právem země, ve které je vývozce údajů usazen, s výjimkou zákonů a předpisů týkajících se zpracování osobních údajů dovozcem údajů podle ustanovení II (h), které se použijí pouze v případě, že tak vybraný dovozcem údajů podle této doložky.

V. ŘEŠENÍ SPORŮ S PŘEDMĚTY ÚDAJŮ NEBO ORGÁNEM
 1. V případě sporu nebo nároku vzneseného subjektem údajů nebo orgánem týkajícím se zpracování osobních údajů proti jedné nebo oběma stranám se strany navzájem informují o všech takových sporech nebo nárocích a budou spolupracovat za účelem aby je včas smírně urovnal.
 1. Strany se dohodly, že budou reagovat na jakýkoli obecně dostupný nezávazný mediační postup zahájený subjektem údajů nebo úřadem. Pokud se účastní řízení, mohou se strany rozhodnout, že tak učiní na dálku (například telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky). Strany se rovněž dohodly, že zváží účast v jakémkoli jiném rozhodčím, mediačním nebo jiném řízení pro řešení sporů vyvinutém pro spory o ochranu údajů.
 1. Každá strana se bude řídit rozhodnutím příslušného soudu země usazení vývozce údajů nebo orgánu, který je konečný a proti kterému není možné další odvolání.

VI. UKONČENÍ
 1. V případě, že dovozce údajů porušuje své povinnosti vyplývající z těchto ustanovení, může vývozce údajů dočasně pozastavit přenos osobních údajů dovozci údajů, dokud nedojde k nápravě porušení nebo k ukončení smlouvy.
 1. V případě, že:
 1. vývozce údajů dočasně pozastavil předávání osobních údajů dovozci údajů na dobu delší než jeden měsíc podle písmene a);
 2. dodržování těchto ustanovení ze strany dovozce údajů by vedlo k porušení jeho zákonných nebo regulačních povinností v zemi dovozu;
 3. dovozce údajů podstatným způsobem nebo trvale porušuje jakékoli záruky nebo závazky, které mu podle těchto ustanovení poskytuje;
 4. konečné rozhodnutí, proti kterému není možné další odvolání příslušného soudu země usazení vývozce údajů nebo rozhodnutí orgánu, že dovozce údajů nebo vývozce údajů porušil doložky; nebo
 5. je předložen návrh na správu nebo likvidaci dovozce údajů, ať už z osobního nebo obchodního hlediska, který návrh není zamítnut v příslušné lhůtě pro takové propuštění podle platného práva; je vydán příkaz k likvidaci; nad kterýmkoli z jeho aktiv je jmenován správce; je jmenován správce konkurzní podstaty, pokud je dovozcem údajů fyzická osoba; je zahájeno dobrovolné ujednání společnosti; nebo dojde k jakékoli ekvivalentní události v jakékoli jurisdikci

poté je vývozce údajů, aniž jsou dotčena jakákoli další práva, která vůči dovozci údajů může mít, oprávněn tato ustanovení ukončit; v takovém případě bude orgán v případě potřeby informován. V případech uvedených výše v bodech (i), (ii) nebo (iv) může dovozce údajů tato ustanovení také ukončit.

 1. Kterákoli ze stran může tato ustanovení ukončit, pokud (i) je vydáno jakékoli pozitivní rozhodnutí Komise o přiměřenosti podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46 / ES (nebo jakýkoli nahrazující text) ve vztahu ke zemi (nebo jejímu odvětví), které údaje jsou přenášeny a zpracovávány dovozcem údajů, nebo ii) se směrnice 95/46 / ES (nebo jakýkoli nahrazující text) stane v dané zemi přímo použitelnou.
 1. Smluvní strany se dohodly, že ukončení těchto ustanovení kdykoli, za jakýchkoli okolností a z jakéhokoli důvodu (s výjimkou ukončení podle bodu VI písm. C)) je nezbavuje povinností a / nebo podmínek podle ustanovení týkajících se zpracování přenesené osobní údaje.

VII. ZMĚNA TĚCHTO DOLOŽEK

Strany nesmějí tato ustanovení upravovat, s výjimkou aktualizace jakýchkoli informací v příloze B; v takovém případě budou v případě potřeby informovat orgán. To nevylučuje možnost stran v případě potřeby přidat další obchodní doložky.

VIII. POPIS PŘEVODU

Podrobnosti o přenosu a osobních údajích jsou uvedeny v příloze B. Smluvní strany se dohodly, že příloha B může obsahovat důvěrné obchodní informace, které nebudou sdělovat třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo v reakci na příslušný regulační orgán nebo vládu agentura, nebo jak to vyžaduje článek I (e). Strany mohou provést další přílohy k pokrytí dalších převodů, které budou v případě potřeby předloženy orgánu. Příloha B může být alternativně vypracována tak, aby obsahovala více převodů.

PŘÍLOHA A

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Omezení účelu: Osobní údaje mohou být zpracovávány a následně použity nebo dále sděleny pouze pro účely popsané v příloze B nebo následně povoleny subjektem údajů.

2. Kvalita a proporcionalita údajů: Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované. Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a nepřesahující míru ve vztahu k účelům, pro které jsou předávány a dále zpracovávány.

3. Transparentnost: Subjektům údajů musí být poskytnuty informace nezbytné k zajištění spravedlivého zpracování (například informace o účelech zpracování a předání), pokud tyto údaje již vývozce údajů neposkytl.

4. Zabezpečení a důvěrnost: Správce údajů musí přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená rizikům, která spočívají v náhodném nebo nezákonném zničení nebo náhodné ztrátě, změně, neoprávněném vyzrazení nebo přístupu představovaném zpracováním. Kdokoli, kdo jedná z pověření správce údajů, včetně zpracovatele, nesmí zpracovávat údaje, s výjimkou pokynů správce údajů.

5. Práva na přístup, opravu, výmaz a námitky: Jak je stanoveno v článku 12 směrnice 95/46 / ES, musí být subjektům údajů, přímo nebo prostřednictvím třetí strany, poskytnuty osobní údaje o nich, které organizace drží, s výjimkou žádostí, které jsou zjevně zneužívající, založené na nepřiměřených intervalech nebo jejich počtu nebo opakující se nebo systematické povaze, nebo ke kterým nemusí být podle právních předpisů země vývozce údajů poskytnut přístup. Za předpokladu, že úřad předem udělil souhlas, nemusí být rovněž udělen přístup, pokud by to mohlo vážně poškodit zájmy dovozce údajů nebo jiných organizací zabývajících se dovozcem údajů a tyto zájmy nejsou převažovány zájmy základních práva a svobody subjektu údajů. Zdroje osobních údajů nemusí být identifikovány, pokud to není možné vynaložit přiměřeným úsilím nebo pokud by byla porušena práva jiných osob než fyzické osoby. Subjekty údajů musí mít možnost nechat si opravit, doplnit nebo vymazat osobní údaje o nich, pokud jsou nepřesné nebo zpracované v souladu s těmito zásadami. Pokud existují pádné důvody pochybovat o oprávněnosti žádosti, může organizace požadovat další odůvodnění, než přistoupí k opravě, doplnění nebo vymazání. Oznámení o jakékoli opravě, změně nebo vymazání třetím stranám, kterým byly údaje poskytnuty, nemusí být učiněno, pokud to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů musí mít rovněž možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud existují závažné legitimní důvody týkající se jeho konkrétní situace. Důkazní břemeno jakéhokoli odmítnutí spočívá na dovozci údajů a subjekt údajů může vždy odmítnutí napadnout u orgánu.

6. Citlivé údaje: Dovozce údajů přijme taková dodatečná opatření (např. Týkající se bezpečnosti), která jsou nezbytná k ochraně těchto citlivých údajů v souladu se svými povinnostmi podle ustanovení II.

7. Údaje používané pro marketingové účely: Pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, měly by existovat účinné postupy umožňující subjektu údajů kdykoli „odhlásit“ z používání jeho údajů pro tyto účely.

8. Automatizovaná rozhodnutí: Pro účely této smlouvy se „automatickým rozhodnutím“ rozumí rozhodnutí vývozce údajů nebo dovozce údajů, které má právní účinky týkající se subjektu údajů nebo významně ovlivňuje subjekt údajů a které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování zamýšlených osobních údajů vyhodnotit určité osobní aspekty, které se ho týkají, jako je jeho pracovní výkon, důvěryhodnost, spolehlivost, chování atd. Dovozce údajů nepřijímá žádná automatická rozhodnutí týkající se subjektů údajů, s výjimkou případů, kdy:

()

   i) taková rozhodnutí přijímá dovozce údajů při uzavírání nebo plnění smlouvy s subjektem údajů a

   ii) (subjekt údajů dostane příležitost projednat výsledky příslušného automatizovaného rozhodnutí se zástupcem stran, které takové rozhodnutí činí, nebo jinak učinit prohlášení k těmto stranám.

or

 b) není-li zákonem vývozce údajů stanoveno jinak.

PŘÍLOHA B

POPIS PŘEVODU

Subjekty údajů

Předávané osobní údaje se týkají následujících kategorií subjektů údajů:

Hosté

Poskytovatelé služeb

Účely převodu

Převod se provádí pro následující účely:

Pro poskytování služby Zeevou vývozcem dat dovozci dat.

Kategorie údajů

Předávané osobní údaje se týkají následujících kategorií údajů:

Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pohlaví, datum narození atd.)

Vládou vydaný identifikační dokument

Národnost

elektronický podpis

Registrační číslo vozidla (kde je rezervováno parkování)

Informace o vašich požadavcích na ubytování, jako je rozpočet, délka pobytu a typ ubytování

IP adresa

Geolokační informace

Sledování informací předávaných společnosti Zeevou prostřednictvím reklamních partnerů nebo doporučujících partnerů

Analytické informace o používání Služby a interakcích s rozhraním Služby

Příjemci

Přenesené osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

Hostitelé

Poskytovatelé služeb

Citlivá data

Předávané osobní údaje se týkají následujících kategorií citlivých údajů:

Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pohlaví, datum narození atd.)

Vládou vydaný identifikační dokument

Národnost

elektronický podpis

IP adresa

Geolokační informace

Informace o registraci ochrany údajů vývozce údajů

Jméno společnosti:

Zeevou Limited

Referenční číslo:

ZA510875

Úroveň:

Tier 1

Další užitečné informace (limity úložiště a další relevantní informace)

Po ukončení smlouvy si společnost Zeevou vyhrazuje právo uchovávat kopii jakýchkoli údajů poskytovaných Zákazníkovi Službě Zeevou na dobu neurčitou. Za podmínky, že zákazník splní všechny své závazky podle smlouvy, poskytne Zeevou zákazníkovi pomoc při exportu jeho dat nebo jejich přenosu jinému poskytovateli výměnou za dodatečnou platbu, která bude záviset na rozsahu práce spojené s poskytnutím nezbytných informací . Tato pomoc bude k dispozici do 30 dnů od data ukončení.

 
 
Přejděte na začátek

Přepiš nám linku