Mga Tuntunin ng Serbisyo ni Zeevou

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ay inilaan upang ipaliwanag ang aming mga obligasyon bilang isang tagapagbigay ng serbisyo at Iyong mga obligasyon bilang isang customer.

 

Maligayang pagdating sa Zeevou, isang online accounting at personal na serbisyo sa pamamahala ng pananalapi na dinisenyo lalo na para sa maliliit na negosyo. Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ay inilaan upang ipaliwanag ang aming mga obligasyon bilang isang tagapagbigay ng serbisyo at Iyong mga obligasyon bilang isang customer. Mangyaring basahin ang mga ito nang mabuti.

Ang Mga Tuntunin na ito ay nagbubuklod sa anumang paggamit ng Serbisyo at nalalapat sa Iyo mula sa oras na bibigyan ka ng Zeevou ng pag-access sa Serbisyo.

Ang Serbisyo ay magbabago sa paglipas ng panahon batay sa feedback ng gumagamit. Ang Mga Tuntunin na ito ay hindi inilaan upang sagutin ang bawat tanong o tugunan ang bawat isyu na itinaas ng paggamit ng Serbisyo. May karapatan si Zeevou na baguhin ang mga term na ito sa anumang oras, epektibo sa pag-post ng mga binagong termino at susubukan ni Zeevou na maipaabot ang mga pagbabagong ito sa Iyo sa pamamagitan ng email o abiso sa pamamagitan ng Website. Malamang na ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ay magbabago sa paglipas ng panahon. Obligasyon mong tiyakin na nabasa mo, naintindihan at sumasang-ayon sa pinakabagong mga term na magagamit sa Website.

Paminsan-minsan ay maaaring gumawa si Zeevou ng mga pagbabago sa Mga Kasunduan para sa wastong mga kadahilanan, tulad ng pagpapabuti ng mga mayroon nang mga pag-andar o tampok o pagdaragdag ng mga bagong pag-andar o tampok sa Serbisyo, pagpapatupad ng mga pagsulong sa agham at teknolohiya, at makatuwirang mga pagsasaayos ng teknikal sa Serbisyo, tinitiyak ang kakayahang mapatakbo o ang seguridad ng Serbisyo, at para sa ligal o pang-regulasyong mga kadahilanan. Kapag gumawa si Zeevou ng mga materyal na pagbabago sa Mga Kasunduan, bibigyan ka namin ng paunawa na naaangkop sa ilalim ng mga pangyayari, hal, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang kilalang paunawa o paghingi ng Iyong kasunduan sa loob ng Serbisyo o sa pamamagitan ng pagpapadala sa Iyo ng isang email. Sa ilang mga kaso, aabisuhan ka ng Zeevou nang maaga, at ang Iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo matapos ang mga pagbabago ay nagawa ng Iyong pagtanggap sa mga pagbabago. Mangyaring samakatuwid tiyakin na Nabasa mo nang mabuti ang anumang nasabing abiso. Kung hindi mo nais na ipagpatuloy ang paggamit ng Serbisyo sa ilalim ng bagong bersyon ng Mga Kasunduan, Maaari mong wakasan ang Iyong account sa pamamagitan ng pag-email sa amin tagumpay@zeevou.com.

Magsasagawa si Zeevou ng makatuwirang pagsisikap na mapanatili ang pagpapatakbo ng Serbisyo. Gayunpaman, ang ilang mga paghihirap na panteknikal, pagpapanatili o pagsubok, o mga kinakailangang pag-update upang maipakita ang mga pagbabago sa mga nauugnay na batas at mga kinakailangan sa regulasyon, ay maaaring, mula sa oras-oras, ay magreresulta sa mga pansamantalang pagkagambala. Inilalaan ng Zeevou ang karapatan, pana-panahon at anumang oras, upang baguhin o ihinto, pansamantala o permanente, ang mga pagpapaandar at tampok ng Serbisyo, na may paunang abiso kung saan posible, lahat nang walang pananagutan sa iyo, maliban kung ipinagbabawal ng batas, para sa wastong mga kadahilanan tulad ng sa kaso ng tunay na pagkagambala, pagbabago, o pagpapahinto ng Serbisyo o anumang pagpapaandar o tampok nito, o kailangang ayusin, panatilihin o pagbutihin ang mga mayroon nang mga pag-andar o tampok, o upang magdagdag ng mga bagong pag-andar o tampok sa Serbisyo, o upang magpatupad ng mga pagsulong sa agham at teknolohiya o tiyakin ang kakayahang mapatakbo o ang seguridad ng Serbisyo, ligal at pang-regulasyong mga kadahilanan.

Sa pamamagitan ng pagrehistro upang magamit ang Serbisyo Kinikilala mo na Nabasa mo at naintindihan mo ang Mga Tuntunin na ito at ang aming Pribadong Patakaran (magagamit sa https://zeevou.com/privacy-policy/) na naglalagay kung paano namin pinoproseso ang personal na data. Kinikilala mo rin na mayroon kang awtoridad na kumilos sa ngalan ng sinumang tao na ginagamit mo ang Serbisyo. Ikaw ay itinuturing na sumang-ayon sa Mga Tuntunin na ito sa ngalan ng anumang nilalang kung kanino mo Ginagamit ang Serbisyo.

1. Kahulugan

"Kasunduan"

nangangahulugang ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito.

"Bayad sa Pag-access"

nangangahulugang ang buwanang bayad (hindi kasama ang anumang mga buwis at tungkulin) na babayaran Nimo alinsunod sa Iskedyul ng Bayad.

"Kumpidensyal na Impormasyon"

kasama ang lahat ng impormasyong ipinagpapalit sa pagitan ng mga partido sa Kasunduang ito, maging sa sulat, elektronikong o pasalita, kasama ang Serbisyo ngunit hindi kasama ang impormasyon na magagamit, o nagiging, magagamit ng publiko bukod sa hindi awtorisadong pagsisiwalat ng ibang partido.

"Data"

nangangahulugang anumang data o nilalaman na nai-input mo o ng Iyong awtoridad sa Website.

"Araw ng bayarin"

nangangahulugang ang impormasyong nauugnay sa mga subscription at pagsingil na nakalagay sa mga subscription ng Zeevou at mga pahina ng pagsingil sa Website, o anumang iba pang (mga) pahina sa Website na inabisuhan ni Zeevou, na maaaring ma-update o baguhin ng Zeevou paminsan-minsan.

"Karapatan sa Pag-aari ng Intelektwal"

nangangahulugang anumang patent, trademark, marka ng serbisyo, copyright, karapatan sa moral, tama sa isang disenyo, kaalaman at anumang iba pang mga karapatang pang-intelektwal o pang-industriya na pag-aari, saanman sa mundo nakarehistro man o hindi.

"Serbisyo"

nangangahulugang ang mga serbisyo sa pamamahala ng mabuting pakikitungo ay ginawang magagamit (na maaaring mabago o ma-update paminsan-minsan ng Zeevou) sa pamamagitan ng Website.

"Website"

nangangahulugang ang site ng Internet sa domain zeevou.com o anumang iba pang site na pinamamahalaan ng Zeevou.

"Zeevou"

nangangahulugang Zeevou Limited, isinasama at nakarehistro sa Jersey sa ilalim ng nakarehistrong bilang 132351 sa 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands.

"Inimbitahang Gumagamit"

nangangahulugang sinumang tao o entity, maliban sa Subscriber, na gumagamit ng Serbisyo na may pahintulot ng Subscriber paminsan-minsan.

"Subscriber"

nangangahulugang ang taong nagparehistro upang magamit ang Serbisyo, at, kung saan pinahihintulutan ng konteksto, ay nagsasama ng anumang entity na kaninong ngalan ang rehistro ng taong iyon upang magamit ang Serbisyo.

"Ikaw"

nangangahulugang ang Subscriber, at kung saan pinapayagan ng konteksto, isang Imbitadong Gumagamit. Ang "iyong" ay may kaukulang kahulugan.

"Nilalaman ng Gumagamit"

nangangahulugang anumang nilalaman na idinagdag o na-upload mo sa Serbisyo at ginamit para sa mga layunin ng marketing o kumakatawan sa Iyong mga produkto o serbisyo kasama, ngunit hindi limitado sa, mga imahe, paglalarawan, amenities, at mga pagsusuri.

2. Paggamit ng Software

Zeevou binibigyan ka ng Karapatang mag-access at magamit ang Serbisyo sa pamamagitan ng Website na may mga partikular na tungkulin ng gumagamit na magagamit sa Iyo ayon sa uri ng Iyong subscription. Ang karapatang ito ay hindi eksklusibo, hindi maililipat, at limitado ng at napapailalim sa Kasunduang ito. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na, napapailalim sa anumang naaangkop na nakasulat na kasunduan sa pagitan ng Subscriber at ng Mga Inimbitahang User, o anumang iba pang naaangkop na mga batas:

1. tinutukoy ng Subscriber kung sino ang isang Imbitadong Gumagamit at kung anong antas ng pag-access ng tungkulin ng gumagamit sa nauugnay na samahan at Serbisyo na mayroon ang Inimbitahang Gumagamit;

2. ang Subscriber ay responsable para sa paggamit ng Serbisyo na nauugnay sa lahat ng kanilang samahan ng mga Imbitadong Gumagamit;

3. kinokontrol ng Subscriber ang antas ng pag-access ng bawat Imbitadong Gumagamit sa nauugnay na samahan at Serbisyo sa lahat ng oras at maaaring bawiin o baguhin ang pag-access ng isang Imbitadong Gumagamit, o antas ng pag-access, sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan, kung saan ang tao o entity na iyon titigil na maging isang Inimbitahang Gumagamit o magkakaroon ng iba't ibang antas ng pag-access, ayon sa kaso;

4. kung mayroong anumang pagtatalo sa pagitan ng isang Subscriber at isang Inimbitahang Gumagamit patungkol sa pag-access sa anumang samahan o Serbisyo, ang Subscriber ang magpapasya kung anong pag-access o antas ng pag-access sa nauugnay na Data o Serbisyo na mayroon ang Inimbitahang Gumagamit, kung mayroon man, para sa Subscriber's samahan

5. Si Zeevou ay may karapatang lumikha ng isang account para sa bawat Imbitadong Gumagamit at direktang makipag-ugnay sa kanila. Ang inimbitahang Gumagamit ay may karapatang makipag-ugnay sa Zeevou bilang isang Subscriber at maaaring makipag-ugnay sa iba pang mga samahan na gumagamit din ng Mga Serbisyo.

3. Ang iyong mga Obligasyon

1. Mga obligasyon sa pagbabayad:

Nagpapatakbo ang Zeevou ng isang Libreng Plano at Bayad na Mga Subscription. Kung wala ka sa Libreng Plano, an invoice para sa Access Fee ay ilalabas bawat buwan alinsunod sa mga detalye na nakalagay sa Iskedyul ng Bayad. Si Zeevou ay magpapatuloy sa pag-invoice sa iyo alinsunod sa Iskedyul ng Bayad hanggang sa matatapos ang Kasunduang ito alinsunod sa sugnay 8.

Ang lahat ng mga invoice ng Zeevou ay ipapadala sa Iyo, o sa isang Pakikipag-ugnay sa Pagsingil na ang Iyong mga detalye ay ibinigay ng Iyo, sa pamamagitan ng email. Ang pagbabayad ng lahat ng halagang tinukoy sa isang invoice ay dapat bayaran ayon sa Iskedyul ng Bayad. Responsable ka para sa pagbabayad ng lahat ng buwis at tungkulin bilang karagdagan sa Bayad sa Pag-access.

Maaaring baguhin ni Zeevou ang presyo para sa Mga Bayad na Mga Subscription, kabilang ang paulit-ulit na bayarin sa subscription, ang Paunang Bayad na Panahon (para sa mga panahong hindi pa nabayaran), o Mga Code, mula sa oras-oras at ipapaalam sa iyo nang maaga ang anumang mga pagbabago sa presyo at, kung naaangkop, kung paano tanggapin ang mga pagbabago. Ang mga pagbabago sa presyo ay magkakabisa sa simula ng susunod na panahon ng subscription pagkatapos ng petsa ng pagbabago ng presyo. Napapailalim sa naaangkop na batas, Tumatanggap ka ng bagong presyo sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng Serbisyo pagkatapos magkabisa ang pagbabago ng presyo. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa isang pagbabago ng presyo, May karapatan kang tanggihan ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-unsubscribe mula sa Bayad na Subscription bago magkabisa ang pagbabago ng presyo. Sa sandaling mailapat ang VAT, sumasang-ayon ka sa pagbabayad nito sa tuktok ng mayroon nang presyo.

Kung Nagrehistro ka para sa isang Bayad na Subscription, Maaari mong baguhin ang Iyong pag-iisip para sa anuman o walang dahilan at makatanggap ng isang buong pagbabalik ng bayad sa lahat ng mga perang nabayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw simula sa araw na Nag-sign up ka para sa nauugnay na serbisyo (ang “Cooling- off Period ”) alinsunod sa mga sumusunod:

 • Kung Nag-sign up ka para sa isang Pagsubok, Sumasang-ayon ka na ang Panahon ng Paglamig para sa Bayad na Subscription kung saan Nakatanggap ka ng isang Pagsubok ay nagsisimula labing-apat (14) araw pagkatapos mong simulan ang Pagsubok. Kung Hindi mo kinakansela ang Bayad na Subscription bago magtapos ang Panahon ng Paglamig, Mawawala sa Iyo ang iyong karapatan sa pag-atras at pahintulutan ang Zeevou na awtomatikong singilin sa iyo ang napagkasunduang presyo bawat buwan hanggang sa Kanselahin mo ang Bayad na Subscription.
 • Kung Bumili ka ng isang Bayad na Subscription na walang Pagsubok, Pinahintulutan mo ang Zeevou na awtomatiko singilin ka bawat buwan hanggang sa Kanselahin mo. Sumasang-ayon ka na ang Panahon ng Paglamig-off ay magagamit sa labing-apat (28) na araw pagkatapos ng Iyong pagbili ngunit nawala kapag ginamit mo ang Serbisyo sa panahong iyon.

Kung Naniniwala kang hindi tama ang singil sa iyo ng Zeevou, Dapat kang makipag-ugnay sa Zeevou nang hindi lalampas sa 60 araw pagkatapos ng pagsasara sa unang pahayag ng pagsingil kung saan lumitaw ang error o problema, upang makatanggap ng isang pagsasaayos o kredito. Ang mga katanungan ay dapat idirekta sa Koponan ng Tagumpay ng Kasosyo ni Zeevou.

2. Mas gusto na pagpepresyo o diskwento:

Maaari kang mag-alok ng pana-panahon ng mas kanais-nais na pagpepresyo o mga diskwento para sa Mga Bayad sa Pag-access bilang resulta ng bilang ng mga samahan na idinagdag mo sa Serbisyo o naidagdag sa Iyong awtoridad o bilang resulta ng Iyong paggamit ng Serbisyo ( 'Mga Organisasyon'). Ang pagiging karapat-dapat para sa nasabing kagustuhan sa pagpepresyo o diskwento ay may kundisyon sa Iyong pagtanggap ng responsibilidad para sa pagbabayad ng anumang Bayad sa Pag-access na may kaugnayan sa lahat ng Iyong Mga Organisasyon. Nang walang pagtatangi sa anumang iba pang mga karapatan na maaaring mayroon si Zeevou sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito o sa batas, may karapatan si Zeevou na mag-render ng mga invoice para sa buong (hindi-diskwento) na Bayad sa Pag-access na dapat bayaran o suspindihin o wakasan ang Iyong paggamit ng Serbisyo tungkol sa anuman o lahat ng Iyong Mga Organisasyon kung sakaling ang anumang mga invoice para sa mga Bayad sa Pag-access ay hindi nabayaran nang buo alinsunod sa mga kinakailangang itinakda sa Iskedyul ng Bayad.

Maaari rin kaming mag-alok ng mga espesyal na pampromosyong plano, pagsapi, o serbisyo, kasama ang mga alok ng mga produkto at serbisyo ng third-party kasabay o sa pamamagitan ng Serbisyo. Hindi kami responsable para sa mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob ng naturang mga third party. Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin, wakasan o kung hindi man ay baguhin ang aming inaalok na mga plano sa subscription at mga handog na pang-promosyon anumang oras alinsunod sa Mga Tuntuning ito.

Kung bumili ka o nakatanggap ng isang code, regalo card, paunang bayad na alok o iba pang alok na ibinigay o ipinagbili ng o sa ngalan ng Zeevou para sa pag-access sa isang Bayad na Subscription ("Code"), magkakahiwalay na mga tuntunin at kundisyon na ipinakita sa Iyo kasama ang Maaari ring mailapat ang code sa Iyong pag-access sa Serbisyo at Sumasang-ayon ka na sumunod sa anumang mga naturang tuntunin at kundisyon. Maaari ka ring bumili ng access sa isang Bayad na Subscription sa pamamagitan ng isang third party. Sa mga ganitong kaso, ang magkakahiwalay na mga tuntunin at kundisyon sa naturang third party bilang karagdagan sa Mga Kasunduan ay maaaring mailapat sa Iyong pag-access sa Serbisyo.

3. Pangkalahatang mga obligasyon:

Dapat mo lang gamitin ang Serbisyo at Website para sa Iyong sariling ayon sa batas na panloob na mga layunin sa negosyo, alinsunod sa Mga Tuntunin na ito at anumang abiso na ipinadala ni Zeevou o kundisyon na nai-post sa Website. Maaari mong gamitin ang Serbisyo at Website sa ngalan ng iba o upang makapagbigay ng mga serbisyo sa iba ngunit kung Ginagawa mo ito Dapat mong tiyakin na Ikaw ay pinahintulutan na gawin ito at na ang lahat ng tao kung kanino o kung kanino ang mga serbisyo ay ibinigay ay sumusunod at tanggapin lahat ng mga tuntunin ng Kasunduang ito na nalalapat sa Iyo.

4. Mga kondisyon sa pag-access:

1. Dapat mong tiyakin na ang lahat ng mga username at password na kinakailangan upang ma-access ang Serbisyo ay mapanatiling ligtas at kumpidensyal. Dapat mong agad na ipagbigay-alam sa Zeevou ng anumang hindi pinahintulutang paggamit ng Iyong mga password o anumang iba pang paglabag sa seguridad at Zeevou ay i-reset ang iyong password at Dapat mong gawin ang lahat ng iba pang mga pagkilos na makatwirang itinuring ni Zeevou na kinakailangan upang mapanatili o mapahusay ang seguridad ng mga system ng computing at network ng Zeevou at ang Iyong pag-access sa Mga Serbisyo. May karapatang tanggihan si Zeevou na tanggihan ang pagpaparehistro, o kanselahin ang mga password na sa tingin nito ay hindi nararapat.

2. Bilang isang kundisyon ng Mga Tuntunin na ito, kapag nag-a-access at gumagamit ng Mga Serbisyo, Dapat mong:

ako hindi pagtatangka upang mapahina ang seguridad o integridad ng mga system ng computing o network ng Zeevou o, kung saan ang Serbisyo ay naka-host ng isang third party, mga system at network ng computing ng third party;

ii. hindi ginagamit, o maling paggamit, ang Mga Serbisyo sa anumang paraan na maaaring makapinsala sa pagpapaandar ng Mga Serbisyo o Website, o iba pang mga system na ginamit upang maihatid ang Mga Serbisyo o mapinsala ang kakayahan ng anumang ibang gumagamit na gamitin ang Mga Serbisyo o Website;

iii. hindi pagtatangka upang makakuha ng hindi pinahihintulutang pag-access sa anumang mga materyal maliban sa mga kung saan Nabigyan ka ng malinaw na pahintulot na mag-access o sa computer system kung saan naka-host ang Mga Serbisyo;

iv. hindi nagpapadala, o nag-input sa Website, anumang: mga file na maaaring makapinsala sa anumang aparato o software ng pag-compute ng ibang tao, nilalaman na maaaring nakakasakit, o materyal o Data na lumalabag sa anumang batas (kabilang ang Data o iba pang materyal na protektado ng mga lihim sa copyright o kalakal na wala kang karapatang gamitin); at

v. hindi pagtatangka na baguhin, kopyahin, iakma, kopyahin, disassemble, decompile o i-reverse engineer ang anumang mga programa sa computer na ginamit upang maihatid ang Mga Serbisyo o upang mapatakbo ang Website maliban sa mahigpit na kinakailangan upang magamit ang alinman sa mga ito para sa normal na operasyon.

Bagaman walang obligasyon si Zeevou na subaybayan ang Iyong paggamit ng Mga Serbisyo, maaaring gawin ito ng Zeevou at maaaring pagbawalan ang anumang paggamit ng Mga Serbisyo na pinaniniwalaan nitong maaaring (o diumano’y maging) lumalabag sa naunang nabanggit.

5. Mga Limitasyon sa Paggamit:

Ang paggamit ng Serbisyo ay maaaring napapailalim sa mga limitasyon, kasama ngunit hindi limitado sa dami ng Data Maaari mong iimbak sa mga server ni Zeevou, o ang bilang ng mga tawag na Pinahintulutan kang magawa laban sa interface ng application ng Zeevou. Anumang mga naturang limitasyon ay maipapayo.

6. Mga Kundisyon sa Komunikasyon:

Bilang isang kundisyon ng Mga Tuntunin na ito, kung Gumagamit ka ng anumang mga tool sa komunikasyon na magagamit sa pamamagitan ng Website (tulad ng anumang forum, chat room o message center), Sumasang-ayon ka lamang na gamitin ang mga naturang tool sa komunikasyon para sa ayon sa batas at lehitimong mga layunin. Hindi ka dapat gumamit ng anumang kagamitang pangkomunikasyon para sa pag-post o pagpapakalat ng anumang materyal na walang kaugnayan sa paggamit ng Mga Serbisyo, kasama ang (ngunit hindi limitado sa): mga alok ng mga kalakal o serbisyo na ipinagbibili, hindi hinihiling na komersyal na email, mga file na maaaring makapinsala sa pag-compute ng sinumang ibang tao mga aparato o software, nilalaman na maaaring nakakasakit sa anumang iba pang mga gumagamit ng Mga Serbisyo o sa Website, o materyal na lumalabag sa anumang batas (kasama ang materyal na protektado ng mga lihim sa copyright o kalakal na Wala kang karapatang gamitin).

Kapag Gumawa ka ng anumang komunikasyon sa Website, kinakatawan mo na Pinapayagan kang gumawa ng naturang komunikasyon. Walang obligasyon si Zeevou na tiyakin na ang mga komunikasyon sa Website ay lehitimo o na nauugnay lamang ito sa paggamit ng Mga Serbisyo. Tulad ng anumang iba pang forum na batay sa web, Dapat kang mag-ingat kapag ginagamit ang mga tool sa komunikasyon na magagamit sa Website. Gayunpaman, may karapatan si Zeevou na alisin ang anumang komunikasyon anumang oras sa sarili nitong paghuhusga.

7. Bayad-pinsala:

Pinagkakatiwalaan mo ang Zeevou laban sa: lahat ng mga paghahabol, gastos, pinsala at pagkawala na nagmumula sa Iyong paglabag sa anuman sa mga Tuntunin na ito o anumang obligasyong Maaaring mayroon ka kay Zeevou, kasama ang (ngunit hindi limitado sa) anumang mga gastos na nauugnay sa pagbawi ng anumang mga Bayad sa Pag-access na dapat bayaran ngunit hindi ka nabayaran.

4. Pagkumpidensyal at Pagkapribado

1. Pagkumpidensyal:

 Maliban kung ang nauugnay na partido ay may paunang nakasulat na pahintulot ng iba o maliban kung kinakailangan na gawin ito ng batas:

1. Mapapanatili ng bawat partido ang pagiging kompidensiyal ng lahat ng lihim na Impormasyon ng iba pang nakuha na nauugnay sa Mga Tuntuning ito. Ang alinmang partido ay, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng iba, na ibubunyag o gagawing magagamit ang anumang Kumpidensyal na Impormasyon sa sinumang tao, o gagamit ng pareho para sa sarili nitong kapakinabangan, maliban sa naisip ng Mga Tuntuning ito.

2. Ang mga obligasyon ng bawat partido sa ilalim ng sugnay na ito ay makakaligtas sa pagwawakas ng Mga Tuntuning ito.

3. Ang mga probisyon ng mga sugnay na 4.1.1 at 4.1.2 ay hindi nalalapat sa anumang impormasyon na:

ako ay o naging kaalamang pampubliko maliban sa isang paglabag sa sugnay na ito;

ii. ay natanggap mula sa isang ikatlong partido na ayon sa batas na nakuha ito at na walang obligasyon na paghigpitan ang pagsisiwalat nito;

iii. ay nagmamay-ari ng tumatanggap na partido nang walang paghihigpit na nauugnay sa pagsisiwalat bago ang petsa ng pagtanggap mula sa isiniwalat na partido; o

iv. ay malayang binuo nang walang pag-access sa lihim na Impormasyon.

2. Pagkapribado:

Zeevou nagpapanatili ng isang patakaran sa privacy na nagtatakda ng mga obligasyon ng mga partido patungkol sa personal na impormasyon. Dapat mong basahin ang patakarang iyon sa zeevou.com/privacy-policy/ at Dadalhin ka upang tanggapin ang patakarang iyon kapag Tinanggap mo ang Mga Tuntunin na ito.

Binibigyan ka ng Zeevou ng isang mai-e-edit na template ng isang Patakaran sa Privacy na Magagamit mo para sa Iyong samahan, at ito ay awtomatikong idinagdag sa website na nabubuo para sa iyo ng Zeevou. Sa pamamagitan ng pag-sign up sa Zeevou, magsasagawa ka upang matiyak na ang template ng Patakaran sa Pagkapribado ay nabasa nang mabuti at nabago sa Iyong mga pangangailangan, at kinikilala mo na si Zeevou ay hindi nag-aalok ng payo sa pamamagitan ng pagbibigay ng template na ito at hindi maaaring managot para sa kawastuhan o ligal na implikasyon ng Iyong paggamit ng template. Kinikilala mo na Ito lamang ang Iyong responsibilidad na matiyak na Mayroon kang isang napapanahong Patakaran sa Privacy at ito ay sumasalamin sa mga proseso sa Iyong negosyo. Anumang Patakaran sa Pagkapribado na pinagtibay ng Dapat mong isama ang sapat na mga sugnay upang ipaalam sa Iyong Mga Bisita ang impormasyong ibinabahagi Mo kay Zeevou at iba pang mga third party.

5. Intelektwal na Ari-arian

1. Pangkalahatan:

Pamagat sa, at lahat ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari sa Mga Serbisyo, ang Website at anumang dokumentasyon na nauugnay sa Mga Serbisyo ay mananatiling pag-aari ng Zeevou (o mga naglilisensya nito).

Ang mga application ng Zeevou software at ang Nilalaman ay hindi ipinagbibili o inililipat sa iyo, at pinapanatili ng Zeevou at mga tagapaglilisensya nito ang pagmamay-ari ng lahat ng mga kopya ng mga application ng Zeevou software at Nilalaman kahit na matapos ang pag-install sa Iyong mga personal na computer, mobile handset, tablet, mga naisusuot na aparato, speaker, at / o iba pang mga aparato.

Ang lahat ng mga trademark ng Zeevou, marka ng serbisyo, pangalan ng kalakalan, logo, pangalan ng domain, at anumang iba pang mga tampok ng tatak Zeevou ay nag-iisa na pag-aari ng Zeevou o mga tagapaglisensya nito. Ang Mga Kasunduan ay hindi binibigyan ka ng anumang mga karapatang gumamit ng anumang Mga Tampok ng Brand ng Zeevou maging para sa komersyo o hindi komersyal na paggamit.

2. Pagmamay-ari ng Data:

Pamagat sa, at lahat ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari sa, ang Data ay mananatiling Iyong pag-aari. Gayunpaman, ang Iyong pag-access sa Data ay nakasalalay sa buong pagbabayad ng Zeevou Access Fee kapag dapat bayaran. Binibigyan mo si Zeevou ng isang lisensya upang magamit, kopyahin, ipadala, iimbak, at i-back up ang iyong impormasyon at Data para sa mga layunin ng pagpapagana sa Iyo na ma-access at gamitin ang Mga Serbisyo at para sa anumang ibang layunin na nauugnay sa pagbibigay ng mga serbisyo sa Iyo.

Pinangangako mo na, na patungkol sa anumang Nilalaman ng User na nai-post mo sa Zeevou, (1) May-ari ka o may karapatang mag-post ng naturang Nilalaman ng User, at (2) ang naturang Nilalaman ng User, o ang paggamit nito ni Zeevou tulad ng isinasaalang-alang ng Mga Kasunduan, ay hindi lumalabag sa Mga Kasunduan o anumang iba pang mga karapatan na nakalagay sa loob ng mga alituntunin ng User, naaangkop na batas, o ang intelektwal na pag-aari, publisidad, personalidad, o iba pang mga karapatan ng iba o ipahiwatig ang anumang pagkakaugnay sa o pag-eendorso ng Iyo o Iyong Nilalaman ng Gumagamit ni Zeevou o anumang artist , banda, label, entity o indibidwal nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot mula sa Zeevou o naturang indibidwal o entity.

Maaaring Zeevou, ngunit walang obligasyon na, subaybayan, suriin, o i-edit ang Nilalaman ng User. Sa lahat ng mga kaso, may karapatan ang Zeevou na alisin o huwag paganahin ang pag-access sa anumang Nilalaman ng Gumagamit para sa anuman o walang dahilan, kabilang ang Nilalaman ng Gumagamit na, sa sariling paghuhusga ni Zeevou, ay lumalabag sa Mga Kasunduan. Maaaring gawin ni Zeevou ang mga pagkilos na ito nang walang paunang abiso sa Iyo o sa anumang third party. Ang pag-aalis o hindi pagpapagana ng pag-access sa Nilalaman ng Gumagamit ay nasa aming sariling paghuhusga, at hindi kami nangangako na aalisin o hindi pagaganahin ang pag-access sa anumang tukoy na Nilalaman ng User.

Binibigyan mo si Zeevou ng isang hindi eksklusibo, maililipat, sub-licensable, walang royalti, walang hanggan (o, sa mga nasasakupang lugar kung saan hindi ito pinahihintulutan, para sa isang term na katumbas ng tagal ng Mga Kasunduan kasama ang dalawampung (20) taon), hindi mababago, buong bayad, lisensya sa buong mundo upang magamit, kopyahin, gawing magagamit sa publiko (hal. gumanap o ipakita), i-publish, isalin, baguhin, lumikha ng mga gawaing hango mula sa, at ipamahagi ang anuman sa Iyong Nilalaman ng Gumagamit na nauugnay sa Serbisyo sa pamamagitan ng anumang daluyan, maging nag-iisa o pinagsama sa iba pang Nilalaman o mga materyales, sa anumang pamamaraan at sa anumang paraan, pamamaraan o teknolohiya, na kilala man o sa paglaon nilikha. Bukod sa mga karapatang partikular na ipinagkaloob dito, Pinapanatili mo ang pagmamay-ari ng lahat ng mga karapatan, kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, sa Nilalaman ng User. Kung saan naaangkop at pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, Sumasang-ayon ka rin na talikdan at hindi ipatupad ang anumang "mga karapatang moral" o katumbas na mga karapatan, tulad ng Iyong karapatang makilala bilang may-akda ng anumang Nilalaman ng User, kasama ang Feedback, at ang Iyong karapatang tutulan ang nakakainis paggamot ng naturang Nilalaman ng Gumagamit.

Sa kabila ng anumang salungat, Zeevou ay may karapatang mangolekta at pag-aralan ang data at iba pang impormasyong nauugnay sa pagkakaloob, paggamit at pagganap ng iba't ibang mga aspeto ng Mga Serbisyo at mga kaugnay na system at teknolohiya (kasama, nang walang limitasyon, impormasyon tungkol sa Iyong Data at nakuha sa data mula doon), at Zeevou ay malaya (sa panahon at pagkatapos ng term na ito) upang (i) gamitin ang naturang impormasyon at data upang mapabuti at mapagbuti ang Mga Serbisyo at para sa iba pang mga pagpapaunlad, diagnostic at pagwawasto na layunin na nauugnay sa Mga Serbisyo at iba pang mga alay ng Zeevou, at (ii) isiwalat ang naturang data lamang sa pinagsama-sama o ibang de-kinilalang form na may kaugnayan sa negosyo nito. Walang mga karapatan o lisensya na ipinagkakaloob maliban sa malinaw na nakalagay dito.

Ikaw lang ang may pananagutan para sa lahat ng Nilalaman na Na-post mo. Si Zeevou ay hindi responsable para sa Nilalaman at hindi rin ito nag-eendorso ng anumang opinyon na nilalaman sa anumang Nilalaman. Sumasang-ayon ka NA KUNG ANUMANG MAGDALA NG ISANG KASAMA SA ZEEVOU NA KAUGNAYAN SA USER NILALAMAN NA PINAGPASOK MO, NOON, SA MAHAL NA PERMISSIBLE SA ILALIM NG LOKAL NA BATAS, KAYO AY MAGPAPAKILALA AT MAGHAHANAP NG ZEEVOU NA MANGHIHIRAP SA AT LABAN SA LAHAT NG KASAKITAN, NAWAWALA, AT NAGKAKATAON SA ANUMANG RASONABLE ATTORNEY FEES AND COSTS) NANGUNGIS SA GANONG KASUNDUAN.

3. Pag-backup ng Data:

Dapat mong panatilihin ang mga kopya ng lahat ng Data na nai-input sa Serbisyo. Sumusunod si Zeevou sa pinakamahusay na mga patakaran at pamamaraan ng kasanayan upang maiwasan ang pagkawala ng data, kabilang ang isang pang-araw-araw na rehimen ng pag-back up ng data ng system, ngunit hindi gumagawa ng anumang mga garantiya na walang pagkawala ng Data. Zeevou malinaw na nagbubukod ng pananagutan para sa anumang pagkawala ng Data kahit na gaano ito sanhi.

4. Mga application ng third-party at Iyong Data:

Kung pinapagana mo ang mga application ng third-party para magamit kasama ng Mga Serbisyo, kinikilala mo na maaaring payagan ng Zeevou ang mga tagapagbigay ng mga application ng third-party na i-access ang Iyong Data tulad ng kinakailangan para sa interoperasyon ng naturang mga application ng third-party sa Mga Serbisyo. Hindi mananagot si Zeevou para sa anumang pagsisiwalat, pagbabago o pagtanggal ng Iyong Data na nagreresulta mula sa anumang naturang pag-access ng mga nagbibigay ng application ng third-party.

6. Mga Warranty at Pagkilala

1. Awtoridad:

Ginagarantiyahan mo na kung saan ka nagparehistro upang magamit ang Serbisyo sa ngalan ng ibang tao, May awtoridad kang sumang-ayon sa Mga Tuntunin na ito sa ngalan ng taong iyon at sumasang-ayon na sa pamamagitan ng pagrehistro upang magamit ang Serbisyo na nagbubuklod sa iyo sa taong kinatawan mo ang pagganap ng anuman at lahat ng mga obligasyon na Napapailalim ka sa bisa ng Mga Tuntuning ito, nang hindi nililimitahan ang Iyong sariling mga personal na obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito.

2. Pagkilala:

Kinikilala mo na:

1. Pinapahintulutan kang gamitin ang Mga Serbisyo at ang Website at i-access ang impormasyon at Data na Inilagay mo sa Website, kasama ang anumang impormasyon o Pag-input ng data sa Website ng sinumang tao na Pinahintulutan mong gamitin ang Serbisyo. Pinahintulutan ka ring i-access ang naprosesong impormasyon at Data na ginawang magagamit sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo (kung ang impormasyong iyon at ang Data ay Iyong pagmamay-ari o ng sinumang iba pa).

2. Si Zeevou ay walang pananagutan sa sinumang tao maliban sa Iyo at wala sa Kasunduang ito na ipinagkakaloob, o hangaring magbigay, isang benepisyo sa sinumang tao maliban sa Iyo. Kung gagamitin mo ang Mga Serbisyo o i-access ang Website sa ngalan ng o para sa kapakinabangan ng sinumang maliban sa iyong sarili (kung isang katawan ng korporasyon o kung hindi man) Sumasang-ayon ka na:

ako Ikaw ay responsable sa pagtiyak na Mayroon kang karapatang gawin ito;

ii. Ikaw ay responsable para sa pagpapahintulot sa sinumang tao na binigyan ng pag-access sa impormasyon o Data, at Sumasang-ayon ka na Zeevou ay walang obligasyon na magbigay sa sinumang tao ng pag-access sa naturang impormasyon o Data nang wala ang Iyong pahintulot at maaaring mag-refer ng anumang mga kahilingan para sa impormasyon sa Iyo upang tugunan; at

iii. Bibigyan mo ng bayad ang Zeevou laban sa anumang mga paghahabol o pagkawala na nauugnay sa:

ako Pagtanggi ni Zeevou na magbigay ng sinumang tao ng pag-access sa Iyong impormasyon o Data alinsunod sa Mga Tuntuning ito,

ii. Ginagawa ang magagamit na impormasyon o Data ng Zeevou sa sinumang tao na may Iyong pahintulot.

3. Ang pagkakaloob ng, pag-access sa, at paggamit ng, ang Mga Serbisyo ay nasa batayang "tulad nito" at nasa Iyong sariling peligro.

4. Hindi ginagarantiyahan ni Zeevou na ang paggamit ng Serbisyo ay hindi maaantala o walang error. Bukod sa iba pang mga bagay, ang pagpapatakbo at pagkakaroon ng mga system na ginagamit para sa pag-access sa Serbisyo, kabilang ang mga serbisyo sa publiko sa telepono, mga network ng computer at Internet, ay maaaring mahulaan at maaaring makagambala o maiwasan ng pag-access sa Mga Serbisyo. Ang Zeevou ay hindi responsable sa anumang paraan para sa anumang naturang pagkagambala o pag-iwas sa Iyong pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo.

5. Ang Zeevou ay hindi Iyong accountant at paggamit ng module ng accounting na inaalok bilang bahagi ng Mga Serbisyo ay hindi bumubuo ng resibo ng payo sa accounting. Kung Mayroon kang anumang mga katanungan sa accounting, mangyaring makipag-ugnay sa isang accountant.

6. Iyon lamang ang Iyong responsibilidad na matukoy na natutugunan ng Mga Serbisyo ang mga pangangailangan ng Iyong negosyo at angkop para sa mga layunin na ginagamit ang mga ito.

7. Manatili kang tanging responsable para sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na accounting, tax at iba pang mga batas. Responsibilidad mong suriin ang pag-iimbak ng at pag-access sa Iyong Data sa pamamagitan ng Software at ng Website ay susunod sa mga batas na nalalapat sa Iyo (kasama ang anumang mga batas na nangangailangan sa Iyo na panatilihin ang mga talaan).

8. Magiging responsable ka sa pagkuha at pagpapanatili ng anumang kagamitan at mga serbisyong pandagdag na kinakailangan upang kumonekta, ma-access o kung hindi man magamit ang Mga Serbisyo, kasama ang, nang walang limitasyon, modem, hardware, server, software, operating system, networking, web server at mga katulad nito (sama-sama, "Kagamitan"). Magiging responsable ka rin sa pagpapanatili ng seguridad ng Kagamitan, Iyong account, mga password (kasama ngunit hindi limitado sa mga administratibong at password ng gumagamit) at mga file, at para sa lahat ng paggamit ng Iyong account o ang Kagamitan na mayroon o wala ang Iyong kaalaman o pahintulot.

9. Binibigyan mo kami ng karapatang (1) payagan ang Serbisyo na gamitin ang processor, bandwidth, at storage hardware sa Iyong Device upang mapadali ang pagpapatakbo ng Serbisyo, (2) upang magbigay sa iyo ng advertising at iba pang impormasyon, at (3) upang payagan ang aming mga kasosyo sa negosyo na gawin ang pareho. Sa anumang bahagi ng Serbisyo, ang nilalamang Ina-access mo, kasama ang pagpili at pagkakalagay nito, ay maaaring maimpluwensyahan ng mga pagsasaalang-alang sa komersyo, kasama na ang mga kasunduan ni Zeevou sa mga third party.

10. Kung Nagbibigay ka ng feedback, ideya, o mungkahi kay Zeevou kaugnay sa Serbisyo, Kinikilala mo na ang Feedback ay hindi kumpidensyal at pinahintulutan mong gamitin ang Feedback na iyon nang walang paghihigpit at walang pagbabayad sa iyo. Ang feedback ay itinuturing na isang uri ng Data.

11. Kung ang Zeevou ay aabisuhan ng isang may-ari ng copyright, gamit ang mga form na ibinigay ng Zeevou, na ang anumang Nilalaman ng User ay lumalabag sa isang copyright, maaaring alisin ng Zeevou sa sarili nitong paghuhusga ang naturang Nilalaman ng Gumagamit mula sa Serbisyo, o gumawa ng iba pang mga hakbang na sa palagay ni Zeevou ay naaangkop na walang, paunang abiso sa gumagamit o ibang partido na nag-supply o nag-post ng Nilalaman na iyon. Kung ang nasabing gumagamit o ibang partido ay naniniwala na ang Nilalaman ng Gumagamit ay hindi lumalabag, maaari siyang sa ilang mga pangyayaring magsumite ng isang counter-notification kay Zeevou na may kahilingang ibalik ang tinanggal na nilalaman, na maaaring igalang o hindi maaaring igalang ni Zeevou, sa sariling paghuhusga ni Zeevou .

12. Sa pamamagitan ng pag-abot sa amin para sa tulong sa pamamagitan ng anumang channel sa iyong account, Kinikilala mo na binibigyan Mo kami ng karapatang ipasok ang Iyong account at i-access ang Iyong buong Data upang subukan at tulungan ka sa Iyong query.

13. Pinapayagan si Zeevou na i-advertise ang katotohanang Ginagamit mo ang Mga Serbisyo.

14. Anumang data ng Bisita na Ipasok mo sa Iyong Serbisyo alinman sa direkta o sa pamamagitan ng integrated na mga third-party na app o software, ay maaaring magamit ng Zeevou para sa mga layunin ng marketing. Pinahintulutan mo rin ang Zeevou na ibahagi ang lahat ng mga detalye na nauugnay sa Mga Bisitang pumasok sa Serbisyo sa iba pang Mga Subscriber ng Zeevou. Ang sinumang Bisita na idinagdag sa platform, ay maaaring maging isang malayang gumagamit ng Mga Serbisyo at anumang nauugnay na mga serbisyo na inaalok ng mga kasosyo sa third-party.

15. Kung Tumatanggap ka ng isang Karapatang Burahin o Karapatan ng Pagwawasto ng kahilingan sa ilalim ng GDPR ng alinman sa Iyong Mga Bisita, Kailangan kang tumugon sa kanila at harapin ang kanilang kahilingan. Dapat bang padalhan si Zeevou ng isang Karapatang Burahin o Kahilingan ng Pagwawasto ng kahilingan ng isang Bisita, may karapatang si Zeevou na gumawa ng anumang kinakailangang mga pagbabago, pagbura o pagbabago sa data ng Bisita na nakaimbak sa Zeevou.

3. Walang mga garantiya:

Zeevou hindi nagbibigay ng warranty tungkol sa Mga Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, Zeevou ay hindi ginagarantiyahan na ang Mga Serbisyo ay matugunan ang Iyong mga kinakailangan o na ito ay angkop para sa anumang partikular na layunin. Upang maiwasan ang pagdududa, ang lahat ng ipinahiwatig na mga kundisyon o warranty ay ibinukod hanggang sa pinahihintulutan ng batas, kasama ang (walang limitasyon) na mga warranty ng kakayahang mangangalakal, fitness para sa hangarin, titulo at hindi lumalabag.

4. Mga garantiya ng consumer:

Ginagarantiyahan at kinakatawan mo na Nakukuha mo ang karapatang mag-access at gamitin ang Mga Serbisyo para sa mga layunin ng isang negosyo at iyon, sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng batas, ang anumang mga garantisadong ayon sa batas ng mamimili o batas na inilaan upang protektahan ang mga consumer na hindi pang-negosyo sa anumang hurisdiksyon ay hindi nalalapat sa supply ng Mga Serbisyo, sa Website o sa Mga Tuntunin na ito.

7. Limitasyon ng Pananagutan

1. Sa maximum na lawak na pinapayagan ng batas, ibinubukod ng Zeevou ang lahat ng pananagutan at responsibilidad sa Iyo (o anumang ibang tao) sa kontrata, tort (kasama ang kapabayaan), o kung hindi man, para sa anumang pagkawala (kabilang ang pagkawala ng impormasyon, Data, kita at pagtipid ) o pinsala na nagreresulta, direkta o hindi direkta, mula sa anumang paggamit ng, o pag-asa sa, Serbisyo o Website.

2. Kung Dumaranas ka ng pagkawala o pinsala bilang isang resulta ng kapabayaan o pagkabigo ni Zeevou na sumunod sa Mga Tuntunin na ito, ang anumang paghahabol sa Iyo laban kay Zeevou na nagmula sa kapabayaan o pagkabigo ni Zeevou ay malilimitahan patungkol sa anumang isang insidente, o serye ng mga konektadong insidente, sa Mga Bayad sa Pag-access na binayaran mo sa nakaraang 12 buwan.

3. Kung Hindi ka nasiyahan sa Serbisyo, ang Iisa at eksklusibong remedyo ay upang wakasan ang Mga Tuntuning ito alinsunod sa sugnay 8.

Sumasang-ayon KA NA ANG ZEEVOU AY WALANG OBLIGASYON O PANANAGUTAN NA DUMATING SA O KAUGNAY SA IKATLONG APLIKASYON NG PARTY O ANG NILALAMAN DITO AY GUMAWA NG PAMAMAGITAN O SA KAUGNAYAN NG SERBISYO, AT HABANG ANG IYONG KAUGNAYAN NG GUSTO NG THIRD PARTY APPLICATIONS AYON NG GUSTO NG PARTO NG GANYAN , Ang IYONG SOLE AT EKSKLUSIBONG remedyo, BILANG NG RESPETO SA ZEEVOU, PARA SA ANUMANG PROBLEMA O PAGKAWALA SA MAY IKATLONG APLIKASYON NG PARTIDO O ANG NILALAMAN DITO, AY MA-UNINSTALL AT / O ITIGIL ANG PAGGAMIT NG ANUMANG IKATLONG APLIKASYON NG PARTY.

SA HINDI KAILANGAN AY SI ZEEVOU, ANG MGA OPISYON, SHAREHOLDER, EMPLOYEES, AGENTS, DIRECTORS, SUBSIDIARIES, AFFILIATE, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUPPLIER, O LICENSORS AY HANGGANG PARAAN:

(1) ANUMANG LOSS O PAMAMAGITAN (KASAMA ANG ANUMANG INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE O EXEMPLARY, Pinsala) NA HINDI MAKAPANGYARIHAN. ANG PAGKAWALA O KAPIRAAN AY HINAHANDUNGAN KUNG SAAN LANG ITO AY OBVIOUS NA MAAARING ITO O KUNG, SA PANAHON NA KUMUHA ANG KONTRATA, KAMI KAMI AT ALAM NINYO MAAARING;

(2) ANUMAN: (A) LOSS OF USE; (B) NAWALAN NG DATA; (C) NAWALAN NG NEGOSYO; (D) NAWALAN NG KITA; O (E) Pinsala sa mga DEVICES, SA KALAKASAN NA MAAARI MO NA IWASAN ANG GAMIT NA PAMAMAGITAN NG SUMUSUNOD SA ATING PAYO UPANG MAG-APPLATE NG MGA UPDATE SA SERVICES O NILALAMAN O KUNG ANG GANYANG PAMAMAGITAN AY DINAHILIT SA IYONG PAGBABAGO SA SUSUNOD NA INSTALLATION INSTRUCTIONS OON. MGA KINAKAILANGAN NA PAYAD SA AMIN, SA LAHAT NG KASO NA NANGALABAS SA PAGGAMIT NG O INABILITY PARA GAMITIN ANG SERBISYO, DEVICES, IKATLONG APLIKASYON NG PARTY, O NILALAMAN NG APLIKASYON NG IKATLONG PAMANTAYAN, WALA NG TEORYANG LEGAL, WALA NG KAMI NG ZEEVOUED AY NAGING ANG KAPANGYARIHAN. ANG mga pinsala, AT KAHIT KUNG Ang isang remedyo ay nabigo sa KANYANG MAHAL NA LAYUNIN;

(3) AGGREGATE LIABILITY PARA SA LAHAT NG CLAIMS NA KAUGNAY SA SERBISYO, IKATLONG APLIKASYON NG PARTIDO, O IKATLONG APLIKASYON NG PARTY NG APLIKASYON DAGHAN SA MGA AMOUNTS NA BAYARAN NINYO TO ZEEVOU SA PANAHON NG DALAWA DALAWANG BULANG SA KATANUNGAN; O kaya

(4) HINDI PAGGANAP O HINDI KATANGING PAGGANAP O PAGHADLAY SA MGA OBLIGASYON NA NAKAKUHA MULA SA MGA KASUNDUAN NA DAHIL DAHIL SA FORCE MAJEURE O ANUMANG DAHILAN NA HINDI MAAARING MAKABUTIHAN O BAGO ANG DAHILANG KONTROL NG ZEEVOU.

Wala sa Mga Kasunduan ang nag-aalis o naglilimita sa pananagutan ni Zeevou para sa pandaraya, mapanlinlang na maling paglalarawan, pagkamatay, o personal na pinsala na dulot ng kapabayaan nito, at, kung kinakailangan ng naaangkop na batas, labis na kapabayaan.

Ang Seksyong ito ay nalalapat sa pinakadakilang EXTENT PERMITTED NG APPLICABLE LAW. MAAARING MAY KARAPATAN KAYO SA ILALIM NG BATANG NA APPLICABLE SA IYONG JURISDICTION NA NAGBIBIGAY NG MGA remedyo Dagdag SA IYONG NAILALA SA itaas.

8. Pagwawakas

Ang Mga Kasunduan ay magpapatuloy na mag-aplay sa Iyo hanggang sa wakasan ng alinman sa Ikaw o Zeevou. Gayunpaman, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang walang hanggang lisensya na Inilaan na nauugnay sa Nilalaman ng Gumagamit, kabilang ang Feedback, ay hindi mababago at samakatuwid ay magpapatuloy pagkatapos ng pag-expire o pagwawakas ng alinman sa mga Kasunduan para sa anumang kadahilanan. Maaaring wakasan ni Zeevou ang Mga Kasunduan o suspindihin ang Iyong pag-access sa Serbisyo anumang oras, kasama ang kaganapan ng Iyong aktwal o hinihinalang hindi awtorisadong paggamit ng Serbisyo, ang hindi pagsunod sa mga Kasunduan, o kung aatras namin ang Mga Serbisyo (kung saan bibigyan namin Makatwirang paunawa nang paunawa sa paggawa nito). Kung Tapusin Mo o Zeevou ang Mga Kasunduan, o kung suspindihin ni Zeevou ang Iyong pag-access sa Serbisyo, Sumasang-ayon ka na Zeevou ay walang pananagutan o responsibilidad sa iyo, at Zeevou ay hindi ibabalik ang anumang halaga na Nabayaran mo na, sa buong sukat na pinapayagan sa ilalim ng naaangkop na batas. Maaari mong wakasan ang Mga Kasunduan sa anumang oras. Ang seksyong ito ay ipapatupad sa lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas.

1. Patakaran sa pagsubok

Kapag nag-sign up ka muna para sa pag-access sa Mga Serbisyo Maaari mong suriin ang Mga Serbisyo sa ilalim ng tinukoy na mga kondisyon sa paggamit ng pagsubok, nang walang obligasyong magpatuloy na gamitin ang Mga Serbisyo. Kung pipiliin mong ipagpatuloy ang paggamit ng Mga Serbisyo pagkatapos, sisingilin ka Nang una mong idagdag ang Iyong mga detalye sa pagsingil sa Mga Serbisyo, na itinakda nang mas detalyado sa Iskedyul ng Bayad. Kung pipiliin mong hindi magpatuloy sa paggamit ng Mga Serbisyo, Maaari mong tanggalin ang Iyong samahan sa seksyong 'Aking Zeevou' ng Mga Serbisyo. Maaaring matukoy ng Zeevou ang Iyong pagiging karapat-dapat para sa isang Pagsubok, at mag-withdraw o baguhin ang isang Pagsubok sa anumang oras nang walang paunang abiso at walang pananagutan, sa lawak na pinapayagan sa ilalim ng naaangkop na batas.

2. Paunang Bayad na Mga Subscription

Zeevou ay hindi magbibigay ng anumang pag-refund para sa anumang natitirang yugto ng prepaid para sa isang subscription sa Bayad na Bayad na Pag-access.

Kung bumili ka ng isang Bayad na Subscription gamit ang isang Code, Awtomatikong magwawakas ang iyong subscription sa pagtatapos ng panahon na nakasaad sa Code, o kapag may hindi sapat na paunang paunang bayad na magbayad para sa Serbisyo. Kung binili mo ang Iyong Bayad na Subscription sa pamamagitan ng isang third party, Dapat kang magkansela nang direkta sa pangatlong partido.

3. Pagwawakas na walang kasalanan:

Ang Mga Tuntuning ito ay magpapatuloy para sa panahon na sakop ng Bayad sa Pag-access na nabayaran o mababayaran sa ilalim ng sugnay 3.1. Sa pagtatapos ng bawat panahon ng pagsingil, ang Mga Tuntunin na ito ay awtomatikong magpapatuloy para sa isa pang panahon ng parehong tagal ng panahong iyon, sa kondisyon na Patuloy kang magbayad ng iniresetang Bayad sa Pag-access alinsunod sa Iskedyul ng Bayad, maliban kung ang alinmang partido ay tatapusin ang Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit isang paunang nakasulat na paunawa abiso bago ang pagtatapos ng panahon ng pagsingil. Kung pipiliin mong wakasan ang Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng paunang nakasulat na paunawa ng isang buwan, mananagot ka na magbayad ng lahat ng nauugnay na Bayad sa Pag-access ayon sa Iskedyul ng Bayad hanggang sa katapusan ng huling panahon ng pagsingil na saklaw ng Iskedyul ng Bayad. Kung hindi dapat naisyu ang isang Iskedyul ng Bayad, at ang iyong subscription ay isang buwanang paglulunsad, mananagot ka na magbayad ng pro-rata hanggang sa katapusan ng panahon ng paunawa na Inilaan mo.

4. Paglabag:

Kung ikaw:

1. paglabag sa anuman sa mga Tuntunin na ito at huwag malunasan ang paglabag sa loob ng 14 na araw pagkatapos matanggap ang abiso ng paglabag kung ang paglabag ay may kakayahang malunasan;

2. paglabag sa anuman sa mga Tuntunin na ito at ang paglabag ay hindi kayang malunasan (na kinabibilangan (nang walang limitasyon) anumang paglabag sa sugnay 3.4 o anumang pagbabayad ng Mga Bayad sa Pag-access na hindi nabayaran nang buo alinsunod sa mga hinihiling na itinakda sa Bayad Iskedyul); o

3. Ikaw o ang Iyong negosyo ay naging isang insolvent o Ang iyong negosyo ay natunaw o mayroong isang tatanggap o tagapamahala na hinirang ng alinman sa mga pag-aari nito o kung ikaw ay naging walang bayad, o gumawa ng anumang pag-aayos sa Iyong mga nagpapautang, o napapailalim sa anumang katulad na insolvency na kaganapan sa anumang hurisdiksyon,

Maaaring gumawa si Zeevou ng anuman o lahat ng mga sumusunod na pagkilos, sa sariling pagpapasya:

4. Tapusin ang Kasunduang ito at Ang Iyong paggamit ng Mga Serbisyo at ang Website;

5. Suspinde para sa anumang tiyak o hindi tiyak na tagal ng oras, Ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo at ang Website;

6. Suspindihin o wakasan ang pag-access sa lahat o anumang Data.

7. Gawin ang alinman sa mga pagkilos sa mga sub-sugnay (d), (e) at (f) ng sugnay na ito 8 (4) patungkol sa alinman o lahat ng ibang mga tao na Pinayagan mong mag-access sa Iyong impormasyon o Data.

Para sa pag-iwas sa pag-aalinlangan, kung ang pagbabayad ng anumang invoice para sa Mga Bayad sa Pag-access na nauugnay sa anuman sa Iyong Mga Pakikipag-ugnay sa Pagsingil, Mga Plano sa Pagsingil o alinman sa Iyong Mga Organisasyon (tulad ng tinukoy sa sugnay 3) ay hindi ginawa alinsunod sa mga kinakailangang itinakda sa Iskedyul ng Bayad, Zeevou ay maaaring: suspindihin o wakasan ang Iyong paggamit ng Serbisyo, ang awtoridad para sa lahat o anuman sa Iyong Mga Organisasyon na gamitin ang Serbisyo, o Iyong mga karapatan sa pag-access sa lahat o anumang Data.

5. Mga Karapatan na Naipon:

Ang pagwawakas ng Mga Tuntuning ito ay walang pagtatangi sa anumang mga karapatan at obligasyon ng mga partido na naipon hanggang at kasama ang petsa ng pagwawakas. Sa pagwawakas ng Kasunduang ito Magagawa mong:

1. mananatiling mananagot para sa anumang naipon na singil at halaga na dapat bayaran para sa pagbabayad bago o pagkatapos ng pagwawakas; at

2. agad na tumigil sa paggamit ng Mga Serbisyo at ng Website.

6. Pagtatapos o pagwawakas:

Ang mga sugnay na 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 at 11 ay makakaligtas sa pag-expire o pagwawakas ng Mga Tuntuning ito.

9. Tulong Desk

1. Teknikal na problema:

Sa kaso ng mga problemang panteknikal Dapat mong gawin ang lahat ng makatuwirang pagsisikap na siyasatin at masuri ang mga problema bago makipag-ugnay sa Zeevou. Kung Kailangan mo pa rin ng tulong na panteknikal, mangyaring suriin ang suportang ibinigay online ng Zeevou sa Website o hindi pagtupad sa email na iyon sa amin tagumpay@zeevou.com. Gumagamit si Zeevou ng makatarungang pagsisikap na tumugon sa lahat ng mga tiket ng Helpdesk sa loob ng dalawang (2) araw ng negosyo.

2. Pagkakaroon ng serbisyo:

Habang nilalayon ni Zeevou na ang Mga Serbisyo ay dapat na magagamit 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, posible na sa mga okasyon ang Mga Serbisyo o Website ay maaaring hindi magamit upang payagan ang pagpapanatili o iba pang aktibidad sa pag-unlad na maganap.

Kung sa anumang kadahilanan ay kailangang hadlangan ni Zeevou ang Mga Serbisyo nang mas matagal kaysa sa karaniwang inaasahan ni Zeevou, gagamit si Zeevou ng makatuwirang pagsisikap na mai-publish nang maaga ang mga detalye ng nasabing aktibidad sa Website.

Magagamit ang Mga Serbisyo 95%, sinusukat buwan-buwan, hindi kasama ang mga piyesta opisyal at katapusan ng linggo at naka-iskedyul na pagpapanatili. Kung Humihiling ka ng pagpapanatili sa mga oras na ito, ang anumang pagkalkula ng uptime o downtime ay magbubukod ng mga panahon na apektado ng naturang pagpapanatili. Dagdag dito, ang anumang downtime na nagreresulta mula sa pagkawala ng mga koneksyon ng third party o mga kagamitan o iba pang mga kadahilanan na lampas sa kontrol ni Zeevou ay maibubukod din mula sa anumang pagkalkula. Ang iyong nag-iisa at eksklusibong lunas, at buong pananagutan ni Zeevou, na may kaugnayan sa pagkakaroon ng Serbisyo ay ang para sa bawat panahon ng downtime na tumatagal ng mas mahaba sa dalawang oras, bibigyan ka ng kredito ni Zeevou 5% ng Access Fee para sa bawat panahon ng 30 o higit pang magkakasunod na minuto ng downtime; sa kondisyon na hindi hihigit sa isang nasabing kredito ang makakaipon bawat araw. Ang downtime ay magsisimulang makaipon sa sandaling Ikaw (na may paunawa kay Zeevou) ay makikilala na ang downtime ay nagaganap, at magpapatuloy hanggang sa maibalik ang pagkakaroon ng Mga Serbisyo. Upang makatanggap ng downtime credit, Dapat mong abisuhan si Zeevou sa pagsulat sa loob ng 24 na oras mula sa oras ng downtime, at ang kabiguang magbigay ng naturang paunawa ay mawawalan ng karapatang tumanggap ng downtime credit. Ang nasabing mga kredito ay hindi maaaring matubos para sa cash at hindi dapat maging pinagsama-sama nang lampas sa isang kabuuang mga kredito para sa isang (1) linggo ng Bayad sa Serbisyo sa anumang isang (1) buwan sa kalendaryo sa anumang kaganapan. Maglalapat lamang ng kredito si Zeevou sa buwan kung saan nangyari ang insidente. Ang pag-block ni Zeevou ng mga komunikasyon sa data o iba pang Serbisyo alinsunod sa mga patakaran nito ay hindi maaaring ituring na isang kabiguan ng Zeevou na magbigay ng sapat na mga antas ng serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito.

10. Mga Application at Device ng Third Party

Ang Serbisyo ay isinama sa o maaaring makipag-ugnay sa mga application ng third party, website, at serbisyo ("Mga Application ng Third Party") at Mga Device ng third party upang gawing magagamit sa iyo ang Serbisyo. Ang Mga Application at Device ng Third Party na ito ay maaaring may sariling mga tuntunin at kundisyon ng paggamit at mga patakaran sa privacy at ang Iyong paggamit ng mga Third Party na Aplikasyon at Device na ito ay mapamamahalaan at napapailalim sa mga naturang tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy. Nauunawaan at sinasang-ayunan mo na ang Zeevou ay hindi nag-e-endorso at hindi mananagot o mananagot para sa pag-uugali, tampok, o nilalaman ng anumang Application ng Third Party o Device o para sa anumang transaksyon na maaari mong pasukin sa tagapagbigay ng anumang naturang Mga Application at Device ng Third Party, ni ginagarantiyahan din ni Zeevou ang pagiging tugma o patuloy na pagiging tugma ng Mga Application at Mga Device ng Third Party sa Serbisyo.

11. Pangkalahatan

1. Buong kasunduan:

Ang Mga Tuntunin na ito, kasama ang Patakaran sa Pagkapribado ng Zeevou at ang mga tuntunin ng anumang iba pang mga abiso o tagubilin na ibinigay sa Iyo sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito, ay hahalhan at mapatay ang lahat ng naunang kasunduan, mga representasyon (bibig man o nakasulat), at pag-unawa at bumubuo ng buong kasunduan sa pagitan ng Ikaw at Zeevou na nauugnay sa Mga Serbisyo at iba pang mga bagay na hinarap sa Mga Tuntuning ito.

2. Pagwawaksi:

Kung ang alinmang partido ay nag-waive ng anumang paglabag sa Mga Tuntuning ito, hindi ito magiging isang waiver ng anumang iba pang paglabag. Walang waiver na magiging epektibo maliban kung isinulat.

3. Mga pagkaantala:

Ang alinmang partido ay hindi mananagot para sa anumang pagkaantala o pagkabigo sa pagganap ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito kung ang pagkaantala o pagkabigo ay sanhi ng anumang dahilan sa labas ng makatuwirang kontrol nito. Ang sugnay na ito ay hindi nalalapat sa anumang obligasyong magbayad ng pera.

4. Walang Takdang Aralin:

Hindi ka maaaring magtalaga o maglipat ng anumang mga karapatan sa sinumang ibang tao nang walang paunang nakasulat na pahintulot kay Zeevou.

5. Namamahalang batas at hurisdiksiyon:

Kung Ikaw ay isang residente ng buwis ng Estados Unidos ng Amerika o ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay para lamang sa isang tao na residente ng buwis sa Estados Unidos ng Amerika sa oras na Tanggapin mo ang mga ito pagkatapos ay ang mga batas ng Estado ng California, USA ang namamahala sa Kasunduang ito at Zeevou at Sumasang-ayon ka na ang Proseso ng Resolusyon sa Dispute ng US na inilarawan sa ibaba ay nalalapat para sa lahat ng mga pagtatalo na nagmumula sa o kaugnay sa Kasunduang ito o sa anumang paraan na nauugnay sa Serbisyo - MANGYARING BASAHIN ANG US DISPUTONG RESOLUSYONG PROSESO NG MAingat SA KINAKAILANGAN NG PAGGAMIT NG ARBITRATION SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN upang malutas ang mga pagtatalo, mas malaki kaysa sa mga pagsubok sa hurado o mga kilos ng klase, AT LIMITSIN DIN ANG LUNSID NA MAAARAMIT SA INYO SA PANANAPAN NG ISANG PANANALAPI. Kung ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay para lamang sa isang tao na isang residente ng buwis sa New Zealand sa oras na Tanggapin mo ang mga katagang ito kung gayon ang batas ng New Zealand ang namamahala sa Kasunduang ito at nagsumite ka sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng New Zealand para sa lahat ng pagtatalo na nagmula sa o kaugnay sa Kasunduang ito. Kung ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay para lamang sa isang tao na isang residente ng buwis sa Australia sa oras na Tanggapin mo ang mga katagang ito kung gayon pinamamahalaan ng batas ng Australia ang Kasunduang ito at Isumite mo sa eksklusibong hurisdiksyon ng korte ng Australia para sa lahat ng pagtatalo na nagmumula sa o kaugnay sa Kasunduang ito. Sa lahat ng iba pang mga sitwasyon ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Jersey at sa pamamagitan nito ay isinumite mo sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng Jersey para sa lahat ng hindi pagkakasundo na nagmula sa o kaugnay sa Kasunduang ito.

6. Severability:

Kung ang anumang bahagi o probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay hindi wasto, hindi maipatupad o salungat sa batas, ang bahaging iyon o probisyon ay pinalitan ng isang probisyon na, hangga't maaari, natutupad ang orihinal na layunin ng bahaging iyon o pagkakaloob. Ang natitirang Kasunduang ito ay magkakaroon ng bisa sa mga partido.

7. Mga Paunawa:

Anumang paunawa na ibinigay sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito ng alinmang partido sa iba pa ay dapat na nakasulat sa pamamagitan ng email at maipapalagay na ibinigay sa paghahatid. Ang mga abiso kay Zeevou ay dapat na maipadala tagumpay@ zeevou.com o sa anumang iba pang email address na inabisuhan sa pamamagitan ng email sa iyo ni Zeevou. Ang mga paunawa sa Iyo ay ipapadala sa email address na Inyong ibinigay kapag na-set up ang Iyong access sa Serbisyo o, kung sakaling i-update mo ito pagkatapos, ang pangunahing email address na naka-link sa Iyong account sa puntong naglabas ng isang abiso.

8. Warranty Disclaimer:

NAIINTINDIHAN AT NAGKASUNDUAN KAYO NA ANG SERBISYO AY NABIGYAY NG "AS IS" AT "AS AVAILABLE," NA WALANG IPAKILALA O IMPLIED WARRANTY O KONDISYON NG ANUMANG KALAKI. Ang ZEEVOU AT LAHAT NG MAY-ARI NG NILALAMAN AY HINDI GUMAGAWA NG REPRESENTASYON AT HINDI KINAKAILANGAN ANG ANUMANG mga garantiya O KUNDISYON NG MAKAKATANGING KALIDAD, MERCHANTABILITY, FITNESS PARA SA ISANG MAKASAMING LAYUNIN, O HINDI INFRINGEMENT. HINDI SI ZEEVOU NOR KUNG ANUMANG MAY MAY-ARI NG NILALAMAN NA MGA WARRANTS NA ANG SERBISYO AY LIBRE SA MALWARE O IBA PANG MASASAKIT NA KONSEKTO. Dagdag pa, ANG ZEEVOU AY GUMAGAWA NG WALANG REPRESENTASYON O HINDI GINAGING WARRANT, ENDORSE, GARANTIYA, O ASSUME RESPONSIBILITY PARA SA ANUMANG IKATLONG APLIKASYON NG PARTIDO (O ANG NILALAMAN DITO), NILALAMAN NG USER, DEVICES O ANUMANG IBA PANG PRODUKTO O SERBISYO NA ADVERTISADO SA O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO O ANUMANG HYPERLINKED WEBSITE, O TAMPOK SA ANUMANG BANNER O IBA PANG ADVERTISING AT ZEEVOU AY HINDI RESPONSIBLE O PWEDE PARA SA ANUMANG TRANSACTION SA IYO AT SA IKATLONG LABANG Tagapagbigay ng FOREGOING.

WALANG PAYO O IMPORMASYON KUNG BISA O SA PAGSULAT NA NAKUHA NAMIN MULA SA ZEEVOU AY LILIKHA ANG ANUMANG GARANTIYA SA LUPA NG ZEEVOU. HABANG GAMITIN ANG SERBISYO, MAAARING MAY KAYONG ACCESS UPANG MAG-EXPLICIT NG MGA TAMPOK NG PAGSASALIT NG MGA KATITOHAN, NGUNIT ANG PAGGAMIT NG MGA TAMPOK NA ITO AY MAAARING RESULTA SA IBA NA EKLAMANG NILALAMAN NA PINAGLILINGKOD AT HINDI KA DAPAT MAIASA SA MGA GANITONG TAMPOK UPANG MAG-filter NG LAHAT NG EKSEMPLIKO.

Nang HINDI LIMITADO ANG PARA SA PAGGANAP, WALA SA SINING SEKSIYON AY MAGKAROON NG EPEKTO NG LIMITING SA PANANAGUTAN NG ZEEVOU SA KAGANAPAN NG KABUUAN O BAHAGI NG HINDI PAGGANAP O KINAKAILANGAN NG PAGGANAP NG KANYANG MAHALANG OBLIGASYON PARA SA PAGBIBIGAY NG SERBISYO SA ILALIM NG MGA KASUNDUAN. Ang Seksyong ito ay nalalapat sa pinakadakilang EXTENT PERMITTED NG APPLICABLE LAW.

ANG SEKSYON NA ITO AY HINDI nakakaapekto sa iyong mga KARAPATANG STATUTORY BILANG A CONSUMER.

9Miscellaneous:

Si Zeevou ay maaaring maglipat at magtalaga ng anuman sa mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang pahintulot. Ang Kasunduang ito ay ang kumpleto at eksklusibong pahayag ng pag-unawa sa isa't isa sa mga partido at pinalitan at kinakansela ang lahat ng nakaraang mga nakasulat at oral na kasunduan, komunikasyon at iba pang pagkaunawa na nauugnay sa paksa ng Kasunduang ito, at ang lahat ng pagwawaksi at pagbabago ay dapat na nasa isang sulat. nilagdaan ng parehong partido, maliban sa kung hindi man ay nakaloob dito. Walang ahensya, pakikipagsosyo, magkasamang pakikipagsapalaran, o trabaho ang nilikha bilang isang resulta ng Kasunduang ito at ang Customer ay walang anumang awtoridad sa anumang uri na magbigkis sa Kumpanya sa anumang respeto.

10. Mga Karapatan ng Pangatlong Partido:

Ang isang tao na hindi isang partido sa Mga Tuntunin na ito ay walang karapatang makinabang sa ilalim o ipatupad ang anumang term ng Mga Tuntuning ito.

11. Karagdagang mga term para sa Estados Unidos ng Amerika

Kung Ikaw ay isang residente ng buwis ng Estados Unidos ng Amerika o ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay para lamang sa isang taong residente ng buwis sa Estados Unidos ng Amerika, nalalapat ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin:

Mga consumer

Zeevou ay hindi inilaan para sa paggamit ng mamimili (ibig sabihin, gamitin para sa pansarili, pampamilya o layunin ng sambahayan).

Proseso ng Paglutas ng Hindi Pagtatalo ng US

MANGYARING BASAHIN INYONG MAINGAT - APEKTO ITO SA IYONG mga KARAPATAN.

Ang sumusunod na US Dispute Resolution Process ay nalalapat sa mga residente sa buwis sa Estados Unidos ng Amerika, o kung ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay ng isang tao na residente ng buwis sa Estados Unidos ng Amerika sa oras na Tanggapin mo ang mga tuntuning ito o kung pipiliin mong malutas ang isang hindi pagkakaunawaan sa US Kung Ikaw ay isang residente ng buwis sa Estados Unidos ng Amerika o ang impormasyon o Data na Ina-access mo gamit ang Mga Serbisyo at ang Website ay ng isang tao na ay residente ng buwis sa Estados Unidos ng Amerika sa oras na Tanggapin mo ang mga katagang ito, Sumasang-ayon ka kay Zeevou tulad ng sumusunod:

a. Buod:

Karamihan sa mga alalahanin sa customer ay maaaring malutas nang mabilis at sa kasiyahan ng customer sa pamamagitan ng pag-email sa aming koponan ng karanasan sa customer sa tagumpay@ zeevou.com. SA UNLIKELY EVENT NA ANG AMING CAMEROMER NA KASAMAYAN NG KASERBENSYA AY HINDI MAKAPAGKATUTULOY NG REKLAMO AY MAAARING KAYO SA KAPASIYAHAN (O KUNG HINDI TAYO NAKAPAGKATITONG MAKAPAGLABAN SA ISANG PANSINUNGKOT NA NAMIN SA IYO MATAPOS PAGSUSULIT NA GAWIN NA IMPORMALYON), LAHAT KAYO AY MAG-RESOLVE ANG MGA SINUNGALING SA PAMAMAGITAN NG BINDING ARBITRATION O MALIIT NA HANGGANG KURSANG INSTEAD NG SA COURTS OF GENERAL JURISDICTION. Ang arbitrasyon ay mas impormal kaysa isang demanda sa korte. Gumagamit ang arbitrasyon ng isang walang kinikilingan na arbitrator sa halip na isang hukom o hurado, pinapayagan ang higit na limitadong pagtuklas kaysa sa korte, at napapailalim sa napaka-limitadong pagsusuri ng mga korte. Ang mga arbitrator ay maaaring magbigay ng parehong mga pinsala at kaluwagan na maaaring igawad ng isang korte. ANUMANG ARBITRATION SA ILALIM NG KASUNDUAN NA ITO AY MAGLALAGAY SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN; Sumasang-ayon ka SA ZEEVOU NA ANG CLASS ARBITRATIONS AT CLASS ACTIONS AY HINDI PAHINTULOT. Para sa anumang hindi walang kabuluhan na paghahabol na hindi lalampas sa $ 10,000, babayaran ni Zeevou ang mga gastos sa pagsasampa ng AAA, pang-administratibo at arbitrator. Bukod dito, sa paghuhusay May karapat-dapat kang mabawi ang mga bayarin ng mga abugado mula sa Zeevou hanggang sa hindi bababa sa parehong sukat na Kayo ay nasa korte.

Maaari ka ring mag-file ng isang reklamo sa online platform para sa alternatibong resolusyon sa hindi pagkakaunawaan (ODR-platform). Mahahanap mo ang ODR-platform sa pamamagitan ng sumusunod na link: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

b. Proseso ng Paglutas ng Hindi Pagtatalo ng US.  

ANUMANG PANSULUNGAN O CLAIM NA KAUGNAY SA ANUMANG PARAAN SA SERBISYO O ANG KASUNDUAN NA ITO AY MAAARING LABAN NG BINDING ARBITRATION, RATHER THAN SA COURT, maliban sa Maaari mong igiit ang mga paghahabol sa maliit na korte ng mga paghahabol kung ang iyong mga paghahabol ay kwalipikado. Ang Federal Arbitration Act ay namamahala sa interpretasyon at pagpapatupad ng pagkakaloob na ito; ilalapat ng arbitrator ang batas ng California sa lahat ng iba pang mga usapin. Sa kabila ng anumang salungat, ang sinumang partido sa arbitrasyon ay maaaring sa anumang oras humingi ng mga utos o iba pang mga form ng pantay na kaluwagan mula sa anumang korte ng may kakayahang hurisdiksyon. SUMASANG-AYON TAYONG SA ANUMANG LAHAT AT LAHAT NG SANGUNGUNAN AY DAPAT MAAARI SA INDIBIDWAL NA KAPASIDAD NG PARTIDO AT HINDI ISANG PLAINTIFF O MIYEMBRO NG KLASE SA ANUMANG NINASAPURONG KLASE O KUNG SANGGOT NG PROCEEDING. SA PAGPASOK SA KASUNDUAN NA ITO AT PAGKASUNDU SA ARBITRATION, SUMASANG-ayon KAYO SA ZEEVOU NA IKAW AT SI Zeevou ay BAWAT SA PAGHAHANAP NG KARAPATAN NA MAG-FILE NG LAWSUIT AT KARAPATAN SA PAGSUBOK NG JURY. Dagdag pa, Sumasang-ayon ka kay Zeevou upang mabago ang karapatang makilahok sa isang kilos ng klase o magsulat sa isang batayan sa malawak na batayan. Sumasang-ayon ka kay Zeevou NA IKAW AY LALAKIT AT ALAM NA NAGBAGO NGAYONG KARAPATAN.

Upang simulan ang isang pagpapatuloy sa arbitrasyon, magpadala ng isang liham na humihiling ng arbitrasyon at naglalarawan sa Iyong paghahabol Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Channel Islands. Ang Arbitration ay isasagawa ng American Arbitration Association (AAA) bago ang isang solong arbitrator ng AAA sa ilalim ng mga patakaran ng AAA, na magagamit sa www.adr.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-778-7879. Ang pagbabayad ng lahat ng pagsingil, pangangasiwa at mga bayad sa arbitrator at gastos ay mapamamahalaan ng mga patakaran ng AAA. Bilang karagdagan, ibabalik ng Zeevou ang mga bayarin at gastos para sa mga paghahabol na umaabot sa mas mababa sa $ 10,000 maliban kung matukoy ng arbitrator na ang mga paghahabol ay walang kabuluhan. Gayundin, hindi hihingi si Zeevou ng mga bayarin o gastos ng mga abugado nito sa arbitrasyon maliban kung matukoy ng arbitrator ang Iyong mga paghahabol o depensa ay walang kabuluhan. Sumasang-ayon ka kay Zeevou na Ikaw o Zeevou ay maaaring pumili na magkaroon ng arbitrasyon na isinasagawa sa pamamagitan ng telepono o batay sa mga nakasulat na pagsusumite. Sumasang-ayon ka kay Zeevou na sa personal na arbitrasyon ay isasagawa sa lalawigan kung saan ka naninirahan o sa ibang lokasyon na kapwa kaaya-aya. Sumasang-ayon ka kay Zeevou na ang desisyon ng arbitrator ay magiging panghuli at hindi maaapela, at ang paghuhusga sa arbitration award ay maaaring ipasok sa anumang korte na mayroong hurisdiksyon nito. Sumasang-ayon ka kay Zeevou na ang Proseso ng Resolusyon sa Dispute ng US ay makaligtas sa pag-expire, pagwawakas o pag-alis ng Kasunduang ito.

12. Makipag-ugnay sa        

Kung Mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Serbisyo o sa Mga Kasunduan, mangyaring makipag-ugnay sa Serbisyo sa Customer ng Zeevou sa pamamagitan ng pagbisita sa Tungkol sa Amin na seksyon ng aming website.

Salamat sa pagbabasa ng aming Mga Tuntunin. Inaasahan namin na nasiyahan ka sa Zeevou!

Entity ng pagkontrata: Limitado ang Zeevou

1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands

© Zeevou Limitado

 

CONTROLLER-TO-CONTROLLER ADDENDUM

Ang Addendum ng Controller-to-Controller na ito ("CCA"), ay bumubuo ng bahagi ng Mga palatuntunan, (ang "Kasunduan") sa pagitan ng Zeevou Limited ("Zeevou") at Ikaw ("Customer"). Kinikilala ng mga Partido na sila ay bawat isa ay hiwalay at independiyenteng Controller ng anumang Personal na Data. Ang Mga Partido ay hindi at hindi iproproseso ng Kasamang Data bilang magkasanib na mga tagakontrol. Ang bawat Partido ay dapat sumunod sa mga obligasyong nalalapat dito bilang isang Controller sa ilalim ng GDPR, at ang bawat Partido ay dapat na isa-isa at magkahiwalay na responsable para sa sarili nitong pagsunod.

 

1. EEA PERSONAL DATA
1.1 Mga Kahulugan

Sa CCA na ito:

"Mga Sumasang-ayon na Pakay": nangangahulugang ang paggamit ng Serbisyo ng Zeevou na isasagawa ng Customer (alinsunod sa Kasunduan) na pinahihintulutan ng Batas sa Proteksyon ng Data kung saan magbibigay ang Zeevou ng pag-access sa Ibinahaging Personal na Data (tulad ng tinukoy sa ibaba) kapag ginamit ng Customer ang Serbisyo ng Zeevou.

"Batas sa Proteksyon ng Data": nangangahulugang lahat ng naaangkop na mga batas sa proteksyon sa privacy at data kabilang ang General Data Protection Regulation ("GDPR") at anumang naaangkop na pambansang batas na nagpapatupad, regulasyon at pangalawang batas sa European Union (at United Kingdom kung hindi na ito bahagi ng European Union) na nauugnay sa pagproseso ng personal na data at ang pagkapribado ng mga elektronikong komunikasyon, na binago, pinalitan o na-update paminsan-minsan, kasama na ngunit hindi pinaghihigpitan sa Direktiba ng Privacy at Electronic Communication (2002/58 / EC), ang Mga Regulasyon sa Privacy at Electronic Communication (EC Directive) 2003 (SI 2003/2426), at ang Data Protection Act 2018.

Ang "Personal na Data ng EU": nangangahulugang personal na data na nauugnay sa mga paksa ng data na matatagpuan sa European Economic Area (kasama ang United Kingdom sa petsa ng CCA na ito) na naproseso ni Zeevou lamang sa ngalan ng Customer para sa hangaring ibigay ang Serbisyo ng Zeevou.

"Mga Pinapayagan na Tatanggap": nangangahulugang ang mga partido sa Kasunduan at mga Gumagamit.

Ang "Ibinahaging Personal na Data": nangangahulugang ang personal na data na idinagdag sa Serbisyo ng Zeevou ni Zeevou at ibinahagi sa Customer. Para sa pag-iwas sa pagdududa, ang Shared Personal Data ay hindi isasama ang Personal na Data ng EU, Data ng Gumagamit, Mga Tala o anumang iba pang personal na data.

"Serbisyo ng Zeevou": nangangahulugang ang software ng pamamahala ng mabuting pakikitungo na ginawang magagamit ng Zeevou sa Customer.

"Gumagamit": nangangahulugang isang empleyado o consultant ng Customer na nasa ilalim ng kontrol ng Customer at pinahintulutan na gamitin ang Serbisyo ng Zeevou alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduan

Ang "Data ng User": nangangahulugang Personal na Data ng EU ng Mga Gumagamit.

1.2 Pagbabahagi ng Personal na Data. Inilalahad ng Seksyon 1 na ito ang balangkas para sa pagbabahagi ng personal na data ng Zeevou sa Customer bilang isang tagakontrol. Kinikilala ng bawat partido na ang Ibinahaging Personal na Data ay ibabahagi lamang para sa Mga Napagkasunduang Layunin. Ang mga obligasyon at pananagutan na inilagay sa Zeevou sa ilalim ng Seksyon 1 na ito ay hindi nalalapat sa anumang pagproseso ng Customer na higit sa saklaw ng Mga Pinagkasunduang Layunin.

1.3 Epekto ng hindi pagsunod sa Batas sa Proteksyon ng Data. Ang bawat partido ay dapat sumunod sa lahat ng mga obligasyong ipinataw sa isang tagapamahala sa ilalim ng Batas sa Pagprotekta ng Data, at anumang materyal na paglabag sa Batas sa Proteksyon ng Data ng isang partido ay, kung hindi malunasan sa loob ng labinlimang araw ng nakasulat na paunawa mula sa kabilang partido, magbibigay ng mga batayan para sa ibang partido upang wakasan ang Kasunduan na may agarang epekto.

1.4 Mga paglilipat ng cross-border. Ang mga partido sa pamamagitan nito ay pumapasok sa Mga Karaniwang Sugnay na Kontraktwal para sa mga tagokontrol na inaprubahan ng European Commission sa ilalim ng Desisyon 2004/915 / EC, na nakakabit dito bilang Exhibit A (ang "SCCs") at gumawa ng isang bahagi ng Kasunduan sa kanilang kabuuan.

1.5 Mga obligasyon sa Customer. Ang customer ay dapat:

 1. (i) iproseso lamang ang Ibinahaging Personal na Data para sa Napagkasunduang Layunin o (ii) tiyakin na mayroon itong lahat ng kinakailangang mga paunawa at pahintulot upang paganahin ang ayon sa batas na pagproseso ng Nakabahaging Personal na Data para sa anumang layunin maliban sa Mga Pinagkasunduang Layunin alinsunod sa Data Batas sa Proteksyon at kung hindi man sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas na may kaugnayan sa naturang pagproseso;
 2. hindi isiwalat o payagan ang pag-access sa Ibinahaging Personal na Data sa sinumang maliban sa Pinayagan na Mga Tatanggap;
 3. tiyakin na ang lahat ng Pinapayagan na Mga Tatanggap ay napapailalim sa nakasulat na mga obligasyong kontraktwal (sa kaso ng Mga Gumagamit, hanggang sa maaring ipataw ang mga naturang obligasyon sa mga indibidwal) tungkol sa Ibinahaging Personal na Data (kasama ang mga obligasyon ng pagiging kompidensiyal) na hindi gaanong mabigat kaysa sa ipinataw ng ang Seksyon 1 na ito;
 4. tiyaking inilagay nito ang mga naaangkop na hakbang sa teknikal at pang-organisasyon, sinuri at naaprubahan ng Zeevou, kung makatuwirang hiniling, upang maprotektahan laban sa hindi awtorisado o labag sa batas na pagpoproseso ng personal na data at laban sa aksidenteng pagkawala o pagkasira ng, o pinsala sa, personal na data;
 5. hindi ilipat ang anumang personal na data na natanggap mula sa Zeevou sa labas ng EEA maliban kung tinitiyak ng Customer na (i) ang paglipat ay sa isang bansa na naaprubahan ng European Commission bilang pagbibigay ng sapat na proteksyon alinsunod sa Artikulo 45 ng GDPR (ii) mayroong mga naaangkop na pangangalaga sa lugar alinsunod sa sa Artikulo 46 ng GDPR; o (iii) ang isa sa mga derogasyon para sa mga tiyak na sitwasyon sa Artikulo 49 ng GDPR na nalalapat sa paglipat; at
 6. tanggalin (na nagbibigay ng nakasulat na kumpirmasyon ng pagkawasak) o ibalik ang Ibinahaging Personal na Data at mga kopya nito sa Zeevou sa loob ng animnapung (60) araw pagkatapos ng pagtatapos ng pagkakaloob ng Serbisyo Zeevou sa Customer, at / o anumang oras sa kahilingan ni Zeevou maliban kung kinakailangan ng batas upang maiimbak ang personal na data, at agad na ididirekta ang anumang mga third party na ibinahagi ng Customer sa Nakabahaging Personal na Data upang agad na matanggal ang naturang Nakabahaging Personal na Data;
 7. hindi ibunyag o ilabas ang anumang Ibinahaging Personal na Data bilang tugon sa isang kahilingan sa pag-access sa paksa ng data nang hindi muna kumunsulta sa Zeevou kung saan posible;
 8. agad na ipagbigay-alam kay Zeevou tungkol sa pagtanggap ng anumang kahilingan sa pag-access sa paksa ng data alinsunod sa Kabanata III ng GDPR ("kahilingan sa pag-access sa paksa");
 9. abisuhan si Zeevou nang walang labis na pagkaantala sa pagkakaroon ng kamalayan sa anumang paglabag o paglabag sa Batas sa Proteksyon ng Data, sa kondisyon na ang pagkakaloob ng naturang paunawa ay hindi dapat ipakahulugan bilang isang pagkilala sa kasalanan o pananagutan patungkol sa anumang naturang paglabag o paglabag; at
 10. panatilihin ang kumpleto at tumpak na tala at impormasyon upang maipakita ang pagsunod nito sa Seksyon 1 na ito.

1.6 Mutual tulong. Ang bawat partido ay tutulong sa isa pa sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Batas sa Proteksyon ng Data na nauugnay sa Ibinahaging Personal na Data. Sa partikular, ang bawat partido ay dapat:

 1. ibigay ang ibang partido ng makatarungang tulong sa komersyo sa pagsunod sa anumang hiniling sa paksa ng pag-access; at
 2. ibigay ang lahat ng makatwirang tulong sa komersyo sa kabilang partido, sa gastos ng ibang partido, sa pagtugon sa anumang kahilingan mula sa isang paksa ng data at sa pagtiyak na pagsunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Batas sa Pagprotekta ng Data tungkol sa seguridad, mga abiso sa paglabag, mga pagtatasa ng epekto at mga konsulta, at kahilingan mula sa, mga awtoridad sa pangangasiwa o regulator.

May karapatang Zeevou na singilin ka para sa anumang tulong na inaalok sa pagsunod sa mga kahilingan sa pag-access sa paksa.

1.7 Mga Kahilingan sa Pag-access sa Paksa. Kung ang Customer ay nagsumite ng isang kahilingan sa pag-access sa paksa sa Zeevou para sa impormasyong nakolekta at hinawakan ng Serbisyo ng Zeevou ng Customer, ibibigay ito sa isang makatwirang gastos ng Zeevou sa loob ng 30 araw mula nang matanggap ang kahilingan. Maaaring hilingin ni Zeevou sa Customer na sundin ang isang tukoy na proseso upang makuha ang data, na ang mga detalye ay gagawing magagamit sa Customer ni Zeevou sa punto ng pagtatanong.

1.8 Ang Ibinahaging Data ng Customer sa Serbisyo ng Zeevou. Ang anumang data na ibinahagi ng Customer sa Serbisyo ng Zeevou, tulad ng ngunit hindi limitado sa impormasyon tungkol sa mga potensyal na mapanlinlang na pag-book, ay maaaring gamitin ng Zeevou at ipamahagi sa iba pang mga Host gamit ang Zeevou Service.

2. Pagbabayad-pinsala. Dapat bayaran ng kostumer, ipagtanggol at hawakan ang hindi nakakasama na Zeevou, mga kaakibat nito, opisyal, direktor, empleyado at ahente laban sa anumang mga paghahabol, pagkilos, paglilitis, gastos, pagkalugi, pinsala at pananagutan (kabilang ang walang limitasyon sa anumang pagsisiyasat ng gobyerno, mga reklamo at aksyon) at makatuwirang mga abugado 'mga bayarin na nauugnay sa o nagmumula sa paglabag ng Customer sa CCA na ito. Sa kabila ng anumang salungat sa Kasunduan, ang mga obligasyon sa pagbabayad-bayad ng Customer sa ilalim ng Seksyon 2 na ito ay hindi sasailalim sa anumang mga limitasyon ng pananagutan na nakalagay sa Kasunduan.

3. Pagsasama. Ang CCA na ito ay bumubuo ng isang susog sa Kasunduan. Ang CCA na ito, kasama ang mga SCC, at ang Kasunduan ay bumubuo ng buong kasunduan at pag-unawa ng mga partido patungkol sa paksa dito. Ang mga obligasyon ni Zeevou na nilalaman sa CCA na ito ay napapailalim sa anumang mga limitasyon ng pananagutan na nakalagay sa Kasunduan. Ang mga obligasyong nakapaloob sa CCA na ito ay bilang karagdagan sa iba pang mga obligasyong nakapaloob sa Kasunduan. Sa kaganapan ng isang hidwaan sa pagitan ng CCA na ito at anumang iba pang mga termino sa Kasunduan, ang mga tuntunin ng CCA na ito ang mamamahala. Para sa pag-iwas sa pagdududa, sa lawak na ibinukod ng Kasunduan ang anumang uri ng impormasyon mula sa mga obligasyon sa pagiging kompidensiyal, ang mga pagbubukod na iyon ay hindi nalalapat sa Personal na Data ng EU.  

4. Konstruksiyon. Sa CCA na ito, maliban kung lumilitaw ang isang malinaw na salungat na hangarin: (a) kung saan hindi naaayon sa konteksto, ang mga salitang ginamit sa kasalukuyang panahon ay kasama ang hinaharap na panahunan at kabaligtaran at ang mga salita sa pangmaramihang numero ay nagsasama ng isahan na bilang at kabaligtaran; (b) ang pagsangguni sa sinumang tao ay may kasamang mga kahalili at tagatalaga ng tao ngunit, kung naaangkop, kung ang nasabing mga kahalili at pagtatalaga ay hindi ipinagbabawal ng CCA na ito; (c) ang pagsangguni sa anumang kasarian ay may kasamang bawat kasarian; (d) pagtukoy sa anumang kasunduan, dokumento o instrumento ay nangangahulugan ng naturang kasunduan, dokumento o instrumento na binago o binago at may bisa mula sa oras-oras alinsunod sa mga tuntunin nito at kasama ang lahat ng mga addenda, exhibit at iskedyul dito; (e) ang mga pamagat at subtitle na ginamit sa CCA na ito ay ginagamit para sa kaginhawaan lamang at hindi isasaalang-alang sa pagbibigay kahulugan o pagbibigay kahulugan sa CCA na ito; (f) "dito," "dito," "dito," at mga salitang magkatulad na pag-import ay ituturing na mga sanggunian sa CCA na ito sa kabuuan at hindi sa anumang partikular na Seksyon o Subseksyon ng CCA na ito; at (g) "kasama" (at may ugnayan na kahulugan, "isama") ay nangangahulugang kasama nang hindi nililimitahan ang pangkalahatan ng anumang paglalarawan bago ang naturang term.

Huling na-update noong Mayo 31, 2019.

Ipakita ang A

Karaniwang mga sugnay sa kontraktwal para sa paglipat ng personal na data mula sa Komunidad sa mga pangatlong bansa (controller sa transfer transfer)

Kasunduan sa paglilipat ng data

sa pagitan ng

Zeevou, Inc. (simula dito ay "tagaluwas ng data")

at

Customer (simula dito ay "data importor")

bawat isa ay isang "pagdiriwang"; magkasama "ang mga partido".

Kahulugan

Para sa mga layunin ng mga sugnay:

 1. Ang "personal na data", "mga espesyal na kategorya ng data / sensitibong data", "proseso / pagproseso", "tagakontrol", "processor", "paksa ng data" at "awtoridad ng pangangasiwa / awtoridad" ay magkakaroon ng parehong kahulugan tulad ng sa Direktibong 95 / 46 / EC ng Oktubre 24, 1995 (kung saan ang "awtoridad" ay nangangahulugang ang karampatang proteksyon ng data na awtoridad sa teritoryo kung saan itinatag ang tagaluwas ng data);
 1. Ang "tagaluwas ng data" ay nangangahulugang ang tagakontrol na naglilipat ng personal na data;
 1. Ang "taga-import ng data" ay nangangahulugang ang tagapamahala na sumasang-ayon na makatanggap mula sa personal na data ng tagaluwas ng data para sa karagdagang pagproseso alinsunod sa mga tuntunin ng mga sugnay na ito at na hindi napapailalim sa system ng isang pangatlong bansa na tinitiyak ang sapat na proteksyon;
 1. Ang "mga sugnay" ay nangangahulugang ang mga kontraktwal na sugnay na ito, na isang malayang dokumento na hindi isinasama ang mga tuntunin sa komersyal na negosyo na itinatag ng mga partido sa ilalim ng magkakahiwalay na kaayusang pangkalakalan.

Ang mga detalye ng paglipat (pati na rin ang personal na sakop ng data) ay tinukoy sa Annex B, na bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng mga sugnay.

I. OBLIGATIONS OF THE DATA EXPORTER

Ang mga tagaluwas ng data ay nagbibigay ng mga warranty at mga kasunduan na:

 1. Ang personal na data ay nakolekta, naproseso at inilipat alinsunod sa mga batas na nalalapat sa tagaluwas ng data.
 1. Gumamit ito ng makatuwirang pagsisikap upang matukoy na ang data importador ay magagawang masiyahan ang mga ligal na obligasyon nito sa ilalim ng mga sugnay na ito.
 1. Ibibigay nito ang taga-import ng data, kapag hiniling, na may mga kopya ng nauugnay na mga batas sa proteksyon ng data o mga sanggunian sa kanila (kung saan nauugnay, at hindi kasama ang ligal na payo) ng bansa kung saan itinatag ang tagaluwas ng data.
 1. Ito ay tutugon sa mga katanungan mula sa mga paksa ng data at awtoridad tungkol sa pagpoproseso ng personal na data ng data importer, maliban kung ang mga partido ay sumang-ayon na ang data importer ay tutugon, kung saan ang tagaluwas ng data ay tutugon pa rin sa lawak na posible at. na may impormasyong makatwirang magagamit dito kung ang data import ay ayaw o hindi tumugon. Ang mga tugon ay gagawin sa loob ng isang makatuwirang oras.
 1. Magagawa nitong magagamit, kapag hiniling, isang kopya ng mga sugnay sa mga paksa ng data na mga nakikinabang sa third party sa ilalim ng sugnay III, maliban kung naglalaman ang mga sugnay ng kumpidensyal na impormasyon, kung saan maaari itong alisin ang naturang impormasyon. Kung saan inalis ang impormasyon, dapat ipaalam ng tagaluwas ng data ang mga paksa ng data sa pagsulat ng dahilan ng pagtanggal at ng kanilang karapatang iguhit ang pagtanggal sa pansin ng awtoridad. Gayunpaman, ang tagaluwas ng data ay dapat sumunod sa isang desisyon ng awtoridad hinggil sa pag-access sa buong teksto ng mga sugnay ng mga paksa ng data, hangga't sumang-ayon ang mga paksa ng data na igalang ang pagiging kompidensiyal ng inalis na kumpidensyal na impormasyon. Ang tagaluwas ng data ay dapat ding magbigay ng isang kopya ng mga sugnay sa awtoridad kung saan kinakailangan.
II. OBLIGASYON NG IMPORTER NG DATA

Ang mga nagmemerkado ng data ay nagbibigay ng warrants at isagawa na:

 1. Magkakaroon ito ng naaangkop na mga hakbanging panteknikal at pang-organisasyon upang protektahan ang personal na data laban sa hindi sinasadya o labag sa batas na pagkawasak o aksidenteng pagkawala, pagbabago, hindi awtorisadong pagsisiwalat o pag-access, at kung saan nagbibigay ng isang antas ng seguridad na naaangkop sa peligro na kinakatawan ng pagpoproseso at likas na ang data na mapoprotektahan.
 1. Magkakaroon ito ng mga pamamaraan upang ang alinmang ikatlong partido na pinapahintulutan nitong magkaroon ng pag-access sa personal na data, kabilang ang mga nagpoproseso, ay igagalang at mapanatili ang pagiging kompidensiyal at seguridad ng personal na data. Ang sinumang tao na kumikilos sa ilalim ng awtoridad ng data import, kasama ang isang processor ng data, ay obligadong iproseso ang personal na data lamang sa mga tagubilin mula sa data import. Ang probisyon na ito ay hindi nalalapat sa mga taong pinahintulutan o hinihingi ng batas o regulasyon na magkaroon ng pag-access sa personal na data.
 1. Wala itong dahilan upang maniwala, sa oras ng pagpasok sa mga sugnay na ito, sa pagkakaroon ng anumang mga lokal na batas na magkakaroon ng malaking masamang epekto sa mga garantiyang inilaan sa ilalim ng mga sugnay na ito, at ipapaalam nito sa tagaluwas ng data (na papasa tulad ng abiso sa sa awtoridad kung saan kinakailangan) kung magkaroon ng kamalayan ng anumang mga naturang batas.
 1. Iproseso nito ang personal na data para sa mga layuning inilarawan sa Annex B, at mayroong ligal na awtoridad na ibigay ang mga garantiya at matupad ang mga gawaing nakalagay sa mga sugnay na ito.
 1. Ito ay makikilala sa tagaluwas ng data ng isang contact point sa loob ng samahan nito na pinahintulutan na tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagpoproseso ng personal na data, at makikipagtulungan nang may mabuting pananampalataya sa tagaluwas ng data, ang paksa ng data at awtoridad tungkol sa lahat ng naturang mga pagtatanong sa loob ng isang makatuwirang oras . Sa kaso ng ligal na paglusaw ng tagaluwas ng data, o kung napagkasunduan ng mga partido, ang tagapagdala ng datos ay aako ng responsibilidad para sa pagsunod sa mga probisyon ng sugnay I (e).
 1. Sa kahilingan ng tagaluwas ng data, bibigyan nito ang tagaluwas ng data ng katibayan ng mga mapagkukunang pampinansyal na sapat upang matupad ang mga responsibilidad nito sa ilalim ng sugnay III (na maaaring may kasamang saklaw ng seguro).
 1. Sa makatuwirang kahilingan ng tagaluwas ng data, isusumite nito ang mga pasilidad sa pagproseso ng data, mga file ng data at dokumentasyon na kinakailangan para sa pagproseso sa pagsusuri, pag-awdit at / o pagpapatunay ng tagaluwas ng data (o anumang independiyente o walang kinikilingan na mga ahente ng inspeksyon o awditor, pinili ng data tagaluwas at hindi makatuwirang pagtutol ng data import) upang matiyak ang pagsunod sa mga warranty at undertakings sa mga sugnay na ito, na may makatwirang abiso at sa regular na oras ng negosyo. Ang kahilingan ay sasailalim sa anumang kinakailangang pahintulot o pag-apruba mula sa isang awtoridad sa regulasyon o pangangasiwa sa loob ng bansa ng data importator, na pahintulot o pag-apruba ang magtatanggap ng data ay susubukan na makakuha sa isang napapanahong paraan.
 1. Iproseso nito ang personal na data, sa pagpipilian nito, alinsunod sa mga prinsipyo sa pagpoproseso ng data na nakalagay sa Annex A.
 2. Hindi nito isisiwalat o ilipat ang personal na data sa isang third party na data controller na matatagpuan sa labas ng European Economic Area (EEA) maliban kung aabisuhan nito ang exporter ng data tungkol sa paglipat at
 1. pinoproseso ng pangatlong partido ng data ang personal na data alinsunod sa isang desisyon ng Komisyon na ang paghahanap sa isang pangatlong bansa ay nagbibigay ng sapat na proteksyon, o
 2. ang tagapamahala ng data ng third party ay naging isang lumagda sa mga sugnay na ito o ibang kasunduan sa paglipat ng data na naaprubahan ng isang karampatang awtoridad sa EU, o
 3. ang mga paksa ng data ay binigyan ng pagkakataon na tumutol, matapos maipaalam sa mga layunin ng paglipat, ang mga kategorya ng mga tatanggap at ang katunayan na ang mga bansa kung saan nai-export ang data ay maaaring magkaroon ng magkakaibang mga pamantayan sa proteksyon ng data, o
 4. hinggil sa patuloy na paglipat ng sensitibong data, ang mga paksa ng data ay nagbigay ng kanilang hindi malinaw na pahintulot sa isulong na paglipat
III. KATANGINGAN AT IKATLONG KARAPATAN NG PARTIDO
 1. Ang bawat partido ay mananagot sa iba pang mga partido para sa mga pinsalang dulot nito sa anumang paglabag sa mga sugatang ito. Ang pananagutan sa pagitan ng mga partido ay limitado sa aktwal na pinsalang dinanas. Ang mga mapinsalang pinsala (ibig sabihin, mga pinsala na inilaan upang parusahan ang isang partido para sa labis na pagganap nito) ay partikular na hindi kasama. Ang bawat partido ay mananagot sa mga paksa ng data para sa mga pinsala na dulot nito ng anumang paglabag sa mga karapatan ng third party sa ilalim ng mga sugnay na ito. Hindi ito nakakaapekto sa pananagutan ng exporter ng data sa ilalim ng batas sa proteksyon ng data.
 1. Sumasang-ayon ang mga partido na ang isang paksa ng data ay may karapatang ipatupad bilang isang beneficiary ng third party ang sugnay na ito at ang mga sugnay na I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) at VII laban sa data importer o data exporter, para sa kani-kanilang paglabag sa kanilang mga obligasyong kontraktwal, patungkol sa sa kanyang personal na data, at tanggapin ang hurisdiksyon para sa hangaring ito sa bansa ng pagtatatag ng exporter ng data. Sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga paratang ng paglabag sa import ng data, ang paksa ng data ay dapat munang humiling sa tagaluwas ng data na gumawa ng naaangkop na aksyon upang ipatupad ang kanyang mga karapatan laban sa data import; kung ang tagaluwas ng data ay hindi gumawa ng naturang pagkilos sa loob ng isang makatuwirang panahon (na sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay magiging isang buwan), ang paksa ng data ay maaaring ipatupad ang kanyang mga karapatan laban sa import ng data nang direkta. Ang isang paksa ng data ay may karapatang magpatuloy nang direkta laban sa isang tagaluwas ng data na nabigo na gumamit ng makatuwirang pagsisikap upang matukoy na ang tagatanggap ng data ay magagawang masiyahan ang mga ligal na obligasyon nito sa ilalim ng mga sugnay na ito (ang maglalabas ng data ay magkakaroon ng pasan upang patunayan na tumagal ito ng makatuwirang pagsisikap ).
IV. ANG BATAS NA APPLICABLE SA CLAUSES

Ang mga sugnay na ito ay dapat mapamahalaan ng batas ng bansa kung saan itinatag ang tagaluwas ng data, maliban sa mga batas at regulasyon na nauugnay sa pagpoproseso ng personal na data ng data import sa ilalim ng sugnay II (h), na nalalapat lamang kung napili ng data importador sa ilalim ng sugnay na iyon.

V. RESOLUSYON NG MGA SUNGUNAN NA MAY PAKSA NG DATA O ANG Awtoridad
 1. Sa kaganapan ng isang pagtatalo o paghahabol na dinala ng isang paksa ng data o ang awtoridad tungkol sa pagproseso ng personal na data laban sa alinman o pareho ng mga partido, ang mga partido ay ipagbigay-alam sa bawat isa tungkol sa anumang naturang mga hindi pagkakasundo o paghahabol, at magtutulungan sa isang pananaw upang maayos ang mga ito nang maayos sa isang napapanahong paraan.
 1. Ang mga partido ay sumang-ayon na tumugon sa anumang pangkalahatang magagamit na hindi nagbubuklod na pamamaraang pagpapagitna na pinasimulan ng isang paksa ng data o ng awtoridad. Kung lalahok sila sa paglilitis, maaaring piliin ng mga partido na gawin ito mula sa malayo (tulad ng sa pamamagitan ng telepono o iba pang elektronikong pamamaraan). Sumasang-ayon din ang mga partido na isaalang-alang ang pakikilahok sa anumang iba pang arbitrasyon, pagpapagitna o iba pang paglilitis sa paglutas ng hindi pagkakasundo na binuo para sa mga pagtatalo sa proteksyon ng data.
 1. Ang bawat partido ay dapat sumunod sa isang desisyon ng isang karampatang korte ng bansang itinatag ng exporter ng data o ng awtoridad na kung saan ay panghuli at laban sa kung saan walang karagdagang pag-apela ang posible.

â €

VI. KATAPUSAN
 1. Sa kaganapan na ang nagdadala ng data ay lumalabag sa mga obligasyon nito sa ilalim ng mga sugnay na ito, pagkatapos ay pansamantalang masuspinde ng tagaluwas ng data ang paglilipat ng personal na data sa taga-import ng data hanggang sa maayos ang paglabag o wakasan ang kontrata.
 1. Sa kaganapan na:
 1. ang paglilipat ng personal na data sa taga-import ng data ay pansamantalang nasuspinde ng tagaluwas ng data nang mas mahaba sa isang buwan alinsunod sa talata (a);
 2. ang pagsunod ng data importer sa mga sugnay na ito ay ilalagay ito sa paglabag sa mga ligal o regulasyong obligasyon nito sa bansang nai-import;
 3. ang nagdadala ng data ay malaki o paulit-ulit na paglabag sa anumang mga warranty o undertakings na ibinigay nito sa ilalim ng mga sugnay na ito;
 4. isang pangwakas na desisyon laban sa kung saan walang karagdagang apela ay posible ng isang karampatang korte ng bansang itinatag ng tagaluwas ng data o ng mga patakaran ng awtoridad na nagkaroon ng paglabag sa mga sugnay ng data import o data exporter; o
 5. isang petisyon ay ipinakita para sa pangangasiwa o pagpulupot ng data importator, maging sa personal o kakayahan sa negosyo na ito, na ang petisyon ay hindi natanggal sa loob ng naaangkop na panahon para sa naturang pagpapaalis sa ilalim ng naaangkop na batas; isang paikot-ikot na order ay ginawa; ang isang tatanggap ay itinalaga sa anuman sa mga pag-aari nito; isang tagapangasiwa sa pagkalugi ay itinalaga, kung ang tagapag-angkat ng data ay isang indibidwal; isang boluntaryong pag-aayos ng kumpanya ay sinimulan nito; o anumang katumbas na kaganapan sa anumang hurisdiksyon na nangyayari

kung gayon ang tagaluwas ng data, nang walang pagtatangi sa anumang iba pang mga karapatan na mayroon ito laban sa taga-angkat ng data, ay may karapatang wakasan ang mga sugnay na ito, kung saan dapat ipaalam sa awtoridad kung saan kinakailangan. Sa mga kaso na saklaw ng (i), (ii), o (iv) sa itaas ng data importator ay maaari ring wakasan ang mga sugnay na ito.

 1. Ang alinmang partido ay maaaring wakasan ang mga sugnay na ito kung (i) anumang komisyon na positibo sa pagiging sapat ng Komisyon sa ilalim ng Artikulo 25 (6) ng Direktibong 95/46 / EC (o anumang suportang teksto) ay inisyu kaugnay sa bansa (o isang sektor dito) kung saan ang ang data ay inilipat at naproseso ng data importer, o (ii) Direktibong 95/46 / EC (o anumang superseding text) ay direktang nalalapat sa naturang bansa.
 1. Sumasang-ayon ang mga partido na ang pagwawakas ng mga sugnay na ito sa anumang oras, sa anumang mga pangyayari at para sa anumang kadahilanan (maliban sa pagwawakas sa ilalim ng sugnay VI (c)) ay hindi naibukod sa kanila mula sa mga obligasyon at / o mga kundisyon sa ilalim ng mga sugnay hinggil sa pagproseso ng ang personal na data ay inilipat.

â €

VII. PAG-IBA NG MGA CLAUSES NA ITO

Hindi maaaring baguhin ng mga partido ang mga sugnay na ito maliban sa pag-update ng anumang impormasyon sa Annex B, kung saan ipapaalam nila sa awtoridad kung saan kinakailangan. Hindi nito pinipigilan ang mga partido mula sa pagdaragdag ng karagdagang mga sugnay sa komersyo kung kinakailangan.

VIII. DESCRIPTION OF THE TRANSFER

Ang mga detalye ng paglipat at ng personal na data ay tinukoy sa Annex B. Sumang-ayon ang mga partido na ang Annex B ay maaaring maglaman ng kumpidensyal na impormasyon ng negosyo na hindi nila isiwalat sa mga third party, maliban sa hinihiling ng batas o bilang tugon sa isang karampatang regulasyon o gobyerno ahensya, o kung kinakailangan sa ilalim ng sugnay I (e). Ang mga partido ay maaaring magpatupad ng karagdagang mga annexes upang masakop ang mga karagdagang paglilipat, na isusumite sa awtoridad kung kinakailangan. Ang Annex B ay maaaring, sa kahalili, ay nai-draft upang masakop ang maraming paglilipat.

ANNEX A

PRINSIPYO NG PROSESO NG DATA

1. Paglilimita sa layunin: Ang personal na data ay maaaring maproseso at pagkatapos ay magamit o karagdagang maipahatid lamang para sa mga layuning inilarawan sa Annex B o kasunod na pinahintulutan ng paksa ng data.

2. Kalidad ng data at proporsyonalidad: Ang personal na data ay dapat na tumpak at, kung kinakailangan, panatilihing napapanahon. Ang personal na data ay dapat na sapat, nauugnay at hindi labis na nauugnay sa mga layunin kung saan sila inilipat at karagdagang proseso.

3. Transparency: Ang mga paksa ng data ay dapat ibigay ng impormasyong kinakailangan upang matiyak ang patas na pagproseso (tulad ng impormasyon tungkol sa mga layunin ng pagproseso at tungkol sa paglipat), maliban kung ang naturang impormasyon ay naibigay na ng tagaluwas ng data.

4. Seguridad at pagiging kompidensiyal: Ang mga hakbang sa seguridad na panteknikal at pang-organisasyon ay dapat gawin ng tagakontrol ng data na naaangkop sa mga panganib, tulad ng laban sa aksidente o labag sa batas na pagkawasak o aksidenteng pagkawala, pagbabago, hindi awtorisadong pagsisiwalat o pag-access, na ipinakita ng pagproseso. Ang sinumang tao na kumikilos sa ilalim ng awtoridad ng data controller, kasama ang isang processor, ay hindi dapat maproseso ang data maliban sa mga tagubilin mula sa data controller.

5. Mga karapatan sa pag-access, pagwawasto, pagtanggal at pagtutol: Tulad ng itinadhana sa Artikulo 12 ng Direktibong 95/46 / EC, ang mga paksa ng data ay dapat, direkta man o sa pamamagitan ng isang third party, na magbigay ng personal na impormasyon tungkol sa kanila na hawak ng isang samahan, maliban sa mga kahilingan na maliwanag na mapang-abuso, batay sa hindi makatuwirang agwat o kanilang bilang o paulit-ulit o sistematikong kalikasan, o kung saan ang pag-access ay hindi dapat ibigay sa ilalim ng batas ng bansa ng data exporter. Ibinigay na ang awtoridad ay nagbigay ng paunang pag-apruba, ang pag-access ay hindi rin dapat ibigay kapag ang paggawa nito ay malamang na makapinsala sa mga interes ng data importor o iba pang mga samahan na nakikipag-usap sa data importer at ang nasabing mga interes ay hindi pinalampas ng mga interes para sa pangunahing mga karapatan at kalayaan ng paksa ng data. Ang mga mapagkukunan ng personal na data ay hindi kailangang makilala kapag hindi ito posible sa pamamagitan ng makatuwirang pagsisikap, o kung saan ang mga karapatan ng mga taong bukod sa indibidwal ay lalabagin. Ang mga paksa ng data ay dapat magkaroon ng personal na impormasyon tungkol sa mga ito na naitama, binago, o tinanggal kung saan ito ay hindi tumpak o naproseso laban sa mga prinsipyong ito. Kung may mga nakakahimok na batayan upang pagdudahan ang pagiging lehitimo ng kahilingan, maaaring mangailangan ang samahan ng karagdagang mga katwiran bago magpatuloy sa pagwawasto, pagbabago o pagtanggal. Ang pag-abiso ng anumang pagwawasto, pag-amyenda o pagtanggal sa mga third party na kung saan ang data ay isiniwalat ay hindi kailangang gawin kapag nagsasangkot ito ng hindi katimbang na pagsisikap. Ang isang paksa ng data ay dapat ding ma-object sa pagproseso ng personal na data na nauugnay sa kanya kung may mga nakakahimok na lehitimong batayan na nauugnay sa kanyang partikular na sitwasyon. Ang pasanin ng patunay para sa anumang pagtanggi ay nakasalalay sa data importador, at ang paksa ng data ay maaaring palaging hamunin ang isang pagtanggi sa harap ng awtoridad.

6. Sensitibong data: Ang taga-angkat ng data ay dapat gumawa ng karagdagang mga hakbang (hal. Na nauugnay sa seguridad) na kinakailangan upang maprotektahan ang nasabing sensitibong data alinsunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng sugnay II.

7. Ginamit ang data para sa mga layunin sa marketing: Kung saan pinoproseso ang data para sa mga layunin ng direktang marketing, dapat mabuhay ang mga mabisang pamamaraan na nagpapahintulot sa paksa ng data sa anumang oras na "mag-opt-out" mula sa paggamit ng kanyang data para sa mga naturang layunin.

8. Mga awtomatikong pagpapasya: Para sa mga hangarin dito na "awtomatikong pagpapasya" ay nangangahulugang isang desisyon ng tagaluwas ng data o ang taga-import ng data na gumagawa ng mga ligal na epekto hinggil sa isang paksa ng data o makabuluhang nakakaapekto sa isang paksa ng data at na batay lamang sa awtomatikong pagproseso ng personal na data na inilaan upang suriin ang ilang mga personal na aspeto na nauugnay sa kanya, tulad ng kanyang pagganap sa trabaho, kredibilidad, pagiging maaasahan, pag-uugali, atbp. Ang tagapag-import ng data ay hindi dapat gumawa ng anumang mga awtomatikong desisyon tungkol sa mga paksa ng data, maliban kung:

(A)

   (i) ang mga naturang desisyon ay ginawa ng data importer sa pagpasok o paggawa ng isang kontrata sa paksa ng data, at

   (ii) (ang paksa ng data ay binibigyan ng isang pagkakataon upang talakayin ang mga resulta ng isang nauugnay na awtomatikong desisyon sa isang kinatawan ng mga partido na gumagawa ng naturang desisyon o kung hindi man upang gumawa ng mga representasyon sa mga partido.

or

 (b) kung saan sa kabilang banda ay ibinigay ng batas ng exporter ng data.

â €

ANNEX B

DESCRIPTION OF THE TRANSFER

Mga paksa ng data

Ang personal na data na inilipat alalahanin ang mga sumusunod na kategorya ng mga paksa ng data:

Mga bisita

Mga Service Provider

Mga layunin ng (mga) paglipat

Ang paglilipat ay ginawa para sa mga sumusunod na layunin:

Para sa pagkakaloob ng Serbisyo Zeevou ng data exporter sa data import.

Mga kategorya ng data

Ang personal na data na inilipat alalahanin ang mga sumusunod na kategorya ng data:

Impormasyon sa personal na pagkakakilanlan (pangalan, email address, numero ng telepono, address ng bahay, kasarian, petsa ng kapanganakan, atbp.)

Nag-isyu ang Pamahalaan ng Dokumento ng Pagkakakilanlan

Nasyonalidad

Electronic Signature

Numero ng pagpaparehistro ng sasakyan (kung saan nai-book ang paradahan)

Ang impormasyon tungkol sa iyong mga kinakailangan sa tirahan tulad ng badyet, haba ng pamamalagi at uri ng tirahan

IP address

Impormasyon sa geolocation

Ang impormasyon sa pagsubaybay na naipasa sa Zeevou sa pamamagitan ng mga kasosyo sa advertising o mga kasosyo sa pag-refer

Makasaysayang impormasyon tungkol sa paggamit ng Serbisyo at mga pakikipag-ugnayan sa interface ng Serbisyo

Mga tatanggap

Ang personal na data na inilipat ay maaaring isiwalat lamang sa mga sumusunod na tatanggap o kategorya ng mga tatanggap:

Hukbo

Mga Service Provider

Sensitibong data

Ang personal na data na inilipat alalahanin ang mga sumusunod na kategorya ng sensitibong data:

Impormasyon sa personal na pagkakakilanlan (pangalan, email address, numero ng telepono, address ng bahay, kasarian, petsa ng kapanganakan, atbp.)

Nag-isyu ang Pamahalaan ng Dokumento ng Pagkakakilanlan

Nasyonalidad

Electronic Signature

IP address

Impormasyon sa geolocation

Impormasyon sa pagpaparehistro ng proteksyon ng data ng tagaluwas ng data

Pangalan ng Organisasyon:

Limitado ang Zeevou

Bilang ng sanggunian:

ZA510875

Mas payat:

Tier 1

Karagdagang kapaki-pakinabang na impormasyon (mga limitasyon sa imbakan at iba pang nauugnay na impormasyon)

Sa Pagwawakas ng Kasunduan, may karapatan si Zeevou na mapanatili ang isang kopya ng anumang data na ibinigay sa Serbisyo ng Zeevou ng Customer nang walang katiyakan. Napapailalim sa Customer na natugunan ang lahat ng kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan, si Zeevou ay dapat magbigay ng tulong sa Customer para sa pag-export ng kanilang data o ilipat ito sa ibang provider kapalit ng isang karagdagang bayad, na kung saan ay depende sa dami ng trabaho na kasangkot sa pagbibigay ng kinakailangang impormasyon . Ang tulong na ito ay magagamit hanggang sa 30 araw mula sa Petsa ng Pagwawakas.

 
 
Mag-scroll sa Tuktok

I-drop sa Amin ang isang Linya