en

Điều khoản dịch vụ của Zeevou

Các Điều khoản Dịch vụ này nhằm giải thích các nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và các nghĩa vụ của Bạn với tư cách là khách hàng.

 

Chào mừng bạn đến với Zeevou, một dịch vụ quản lý tài chính cá nhân và kế toán trực tuyến được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ. Các Điều khoản Dịch vụ này nhằm giải thích các nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và các nghĩa vụ của Bạn với tư cách là khách hàng. Hãy đọc chúng một cách cẩn thận.

Các Điều khoản này ràng buộc đối với bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào và áp dụng cho Bạn kể từ thời điểm Zeevou cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Dịch vụ.

Dịch vụ sẽ phát triển theo thời gian dựa trên phản hồi của người dùng. Các Điều khoản này không nhằm trả lời mọi câu hỏi hoặc giải quyết mọi vấn đề do việc sử dụng Dịch vụ đưa ra. Zeevou có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực sau khi đăng các điều khoản đã sửa đổi và Zeevou sẽ cố gắng hết sức để thông báo những thay đổi này cho Bạn qua email hoặc thông báo qua Trang web. Có thể Điều khoản dịch vụ sẽ thay đổi theo thời gian. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản mới nhất hiện có trên Trang web.

Đôi khi Zeevou có thể thực hiện các thay đổi đối với các Thỏa thuận vì những lý do hợp lệ, chẳng hạn như cải thiện các chức năng hoặc tính năng hiện có hoặc thêm các chức năng hoặc tính năng mới vào Dịch vụ, triển khai các tiến bộ trong khoa học và công nghệ và các điều chỉnh kỹ thuật hợp lý đối với Dịch vụ, đảm bảo khả năng hoạt động hoặc bảo mật của Dịch vụ và vì lý do pháp lý hoặc quy định. Khi Zeevou thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các Thỏa thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn thông báo khi thích hợp trong các trường hợp, ví dụ: bằng cách hiển thị thông báo nổi bật hoặc tìm kiếm thỏa thuận của Bạn trong Dịch vụ hoặc bằng cách gửi email cho Bạn. Trong một số trường hợp, Zeevou sẽ thông báo trước cho Bạn và việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thực hiện các thay đổi sẽ cấu thành việc Bạn chấp nhận các thay đổi. Do đó, hãy đảm bảo rằng Bạn đã đọc kỹ bất kỳ thông báo nào như vậy. Nếu Bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản mới của Thỏa thuận, Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi success@zeevou.com.

Zeevou sẽ nỗ lực hợp lý để giữ cho Dịch vụ hoạt động. Tuy nhiên, các khó khăn kỹ thuật nhất định, bảo trì hoặc thử nghiệm hoặc cập nhật cần thiết để phản ánh những thay đổi trong luật liên quan và các yêu cầu quy định, đôi khi có thể dẫn đến gián đoạn tạm thời. Zeevou bảo lưu quyền, định kỳ và bất kỳ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, các chức năng và tính năng của Dịch vụ, với thông báo trước nếu có thể, tất cả đều không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn, trừ trường hợp bị pháp luật cấm, vì những lý do hợp lệ như trong trường hợp thực sự bị gián đoạn, sửa đổi, hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào của Dịch vụ hoặc cần sửa chữa, duy trì hoặc cải tiến các chức năng hoặc tính năng hiện có hoặc để thêm các chức năng hoặc tính năng mới vào Dịch vụ hoặc để triển khai các cải tiến trong khoa học và công nghệ hoặc đảm bảo khả năng hoạt động hoặc tính bảo mật của Dịch vụ, vì lý do pháp lý và quy định.

Bằng cách đăng ký sử dụng Dịch vụ, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này và Chính sách bảo mật (có sẵn tại https://zeevou.com/privacy-policy/) đưa ra cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Bạn cũng thừa nhận rằng Bạn có quyền thay mặt cho bất kỳ người nào mà Bạn đang sử dụng Dịch vụ. Bạn được coi là đã đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho bất kỳ pháp nhân nào mà Bạn sử dụng Dịch vụ.

1. Định nghĩa

"Hợp đồng"

nghĩa là các Điều khoản Dịch vụ này.

“Phí truy cập”

có nghĩa là khoản phí hàng tháng (không bao gồm bất kỳ khoản thuế và nghĩa vụ nào) mà Bạn phải trả theo Biểu phí.

"Thông tin bảo mật"

bao gồm tất cả thông tin được trao đổi giữa các bên trong Thỏa thuận này, cho dù bằng văn bản, điện tử hoặc bằng lời nói, bao gồm cả Dịch vụ nhưng không bao gồm thông tin được hoặc trở thành, được công bố công khai ngoài việc tiết lộ trái phép bởi bên kia.

"Dữ liệu"

có nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào do Bạn hoặc với quyền hạn của Bạn nhập vào Trang web.

“Biểu phí”

nghĩa là thông tin liên quan đến đăng ký và thanh toán được nêu trên các trang đăng ký và thanh toán của Zeevou trên Website, hoặc bất kỳ (các) trang nào khác trên Trang web do Zeevou thông báo, có thể được Zeevou cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian.

"Quyền sở hữu trí tuệ"

có nghĩa là bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, quyền nhân thân, quyền trong thiết kế, bí quyết và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào khác, ở bất kỳ đâu trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa.

"Dịch vụ"

có nghĩa là các dịch vụ quản lý khách sạn được cung cấp sẵn (có thể được Zeevou thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian) thông qua Trang web.

"Trang mạng"

nghĩa là trang web trên miền zeevou.com hoặc bất kỳ trang web nào khác do Zeevou điều hành.

"Zeevou"

có nghĩa là Zeevou Limited, được thành lập và đăng ký tại Jersey theo số đăng ký 132351 tại Tầng 1 Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Quần đảo Channel.

“Người dùng được mời”

có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, ngoài Người đăng ký, sử dụng Dịch vụ với sự ủy quyền của Người đăng ký theo thời gian.

"Người đăng kí"

có nghĩa là người đăng ký sử dụng Dịch vụ và, nếu ngữ cảnh cho phép, bao gồm bất kỳ pháp nhân nào mà người đó thay mặt đăng ký sử dụng Dịch vụ.

"Bạn"

nghĩa là Người đăng ký và khi ngữ cảnh cho phép, Người dùng được mời. “Của bạn” có một nghĩa tương ứng.

“Nội dung Người dùng”

nghĩa là bất kỳ nội dung nào do Bạn thêm vào hoặc tải lên Dịch vụ và được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc đại diện cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, mô tả, tiện nghi và đánh giá.

2. Sử dụng phần mềm

Zeevou cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ qua Trang web với các vai trò người dùng cụ thể có sẵn cho Bạn tùy theo loại đăng ký của Bạn. Quyền này là không độc quyền, không thể chuyển nhượng và bị giới hạn bởi và tùy thuộc vào Thỏa thuận này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, tuân theo mọi thỏa thuận bằng văn bản hiện hành giữa Người đăng ký và Người dùng được mời hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác:

1. Người đăng ký xác định ai là Người dùng được mời và cấp độ quyền truy cập vai trò người dùng đối với tổ chức và Dịch vụ liên quan mà Người dùng được mời có;

2. Người đăng ký chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của Người được mời liên quan đến tổ chức của họ;

3. Người đăng ký luôn kiểm soát cấp độ truy cập của Người dùng được mời vào tổ chức và Dịch vụ liên quan và có thể thu hồi hoặc thay đổi quyền truy cập hoặc cấp độ truy cập của Người dùng được mời vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, trong trường hợp đó là cá nhân hoặc tổ chức sẽ không còn là Người dùng được mời hoặc sẽ có cấp độ truy cập khác, tùy từng trường hợp;

4. nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa Người đăng ký và Người dùng được mời liên quan đến quyền truy cập vào bất kỳ tổ chức hoặc Dịch vụ nào, Người đăng ký sẽ quyết định quyền truy cập hoặc mức độ truy cập vào Dữ liệu hoặc Dịch vụ liên quan mà Người dùng được mời sẽ có, nếu có, đối với Người đăng ký cơ quan.

5. Zeevou sẽ có quyền tạo tài khoản cho mọi Người dùng được mời và liên hệ trực tiếp với họ. Người dùng được mời sẽ có quyền tương tác với Zeevou với tư cách là Người đăng ký và có thể tương tác với các tổ chức khác cũng đang sử dụng Dịch vụ.

3. Nghĩa vụ của bạn

1. Nghĩa vụ thanh toán:

Zeevou điều hành Gói miễn phí và Đăng ký trả phí. Nếu bạn không sử dụng Gói miễn phí,n hóa đơn cho Phí truy cập sẽ được phát hành mỗi tháng theo các chi tiết được nêu trong Biểu phí. Zeevou sẽ tiếp tục lập hóa đơn cho Bạn theo Biểu phí cho đến khi Thỏa thuận này chấm dứt theo điều khoản 8.

Tất cả các hóa đơn của Zeevou sẽ được gửi đến Bạn hoặc đến Người liên hệ thanh toán có thông tin chi tiết do Bạn cung cấp qua email. Thanh toán tất cả các khoản tiền được chỉ định trong hóa đơn phải được thanh toán theo Biểu phí. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế và nghĩa vụ ngoài Phí truy cập.

Zeevou có thể thay đổi giá cho các Đăng ký trả phí, bao gồm phí đăng ký định kỳ, Giai đoạn trả trước (đối với các giai đoạn chưa được thanh toán) hoặc Mã, tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trước mọi thay đổi về giá cho Bạn và nếu có, làm thế nào để chấp nhận những thay đổi đó. Thay đổi giá sẽ có hiệu lực khi bắt đầu giai đoạn đăng ký tiếp theo sau ngày thay đổi giá. Theo luật hiện hành, Bạn chấp nhận mức giá mới bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi việc thay đổi giá có hiệu lực. Nếu Bạn không đồng ý với việc thay đổi giá, Bạn có quyền từ chối thay đổi bằng cách hủy đăng ký khỏi Đăng ký trả phí trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Khi VAT có hiệu lực, bạn đồng ý thanh toán khoản này cao hơn mức giá hiện có.

Nếu Bạn đăng ký Đăng ký trả phí, Bạn có thể thay đổi quyết định vì bất kỳ lý do gì hoặc không và nhận được khoản hoàn trả đầy đủ cho tất cả các khoản tiền đã thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bạn đăng ký dịch vụ liên quan (“Làm mát- off Khoảng thời gian ”) phù hợp với những điều sau:

 • Nếu Bạn đăng ký Bản dùng thử, Bạn đồng ý rằng Thời gian tạm dừng cho Đăng ký trả phí mà Bạn đang nhận Bản dùng thử bắt đầu mười bốn (14) ngày sau khi Bạn bắt đầu Bản dùng thử. Nếu Bạn không hủy Đăng ký trả phí trước khi Giai đoạn tạm dừng kết thúc, Bạn sẽ mất quyền rút tiền và ủy quyền cho Zeevou tự động tính phí Bạn theo giá đã thỏa thuận mỗi tháng cho đến khi Bạn hủy Đăng ký trả phí.
 • Nếu Bạn mua Đăng ký trả phí mà không có Bản dùng thử, Bạn cho phép Zeevou tự động tính phí Bạn mỗi tháng cho đến khi Bạn hủy. Bạn đồng ý rằng Khoảng thời gian tạm dừng có sẵn trong mười bốn (28) ngày sau khi bạn mua hàng nhưng sẽ bị mất khi Bạn sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian đó.

Nếu Bạn tin rằng Zeevou đã lập hóa đơn cho Bạn không chính xác, Bạn phải liên hệ với Zeevou không muộn hơn 60 ngày sau ngày kết thúc trên bảng sao kê thanh toán đầu tiên mà lỗi hoặc sự cố xuất hiện, để nhận được điều chỉnh hoặc tín dụng. Các câu hỏi nên được chuyển đến Nhóm Thành công Đối tác của Zeevou.

2. Giá hoặc chiết khấu ưu đãi:

Đôi khi, bạn có thể được cung cấp mức giá ưu đãi hoặc chiết khấu cho Phí truy cập do số lượng tổ chức mà Bạn đã thêm vào Dịch vụ hoặc đã được thêm vào với quyền hạn của Bạn hoặc do việc Bạn sử dụng Dịch vụ ( 'Tổ chức'). Tính đủ điều kiện để nhận giá ưu đãi hoặc chiết khấu đó là điều kiện khi Bạn chấp nhận trách nhiệm thanh toán bất kỳ Phí truy cập nào liên quan đến tất cả các Tổ chức của Bạn. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà Zeevou có thể có theo các Điều khoản này hoặc theo quy định của pháp luật, Zeevou bảo lưu quyền lập hóa đơn cho các khoản Phí truy cập đầy đủ (không chiết khấu) đến hạn hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả của Tổ chức của bạn trong trường hợp bất kỳ hóa đơn nào cho các Phí truy cập đó không được thanh toán đầy đủ theo các yêu cầu được nêu trong Biểu phí.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các kế hoạch khuyến mại, tư cách thành viên hoặc dịch vụ đặc biệt, bao gồm cả việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cùng với hoặc thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc sửa đổi theo cách khác các gói đăng ký và khuyến mại được cung cấp của chúng tôi bất kỳ lúc nào theo các Điều khoản này.

Nếu Bạn đã mua hoặc nhận mã, thẻ quà tặng, ưu đãi trả trước hoặc ưu đãi khác được cung cấp hoặc bán bởi hoặc thay mặt cho Zeevou để có quyền truy cập vào Đăng ký trả phí (“Mã”), các điều khoản và điều kiện riêng được trình bày cho Bạn cùng với Mã cũng có thể áp dụng cho quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ và Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào như vậy. Bạn cũng có thể mua quyền truy cập vào Đăng ký trả phí thông qua bên thứ ba. Trong những trường hợp như vậy, các điều khoản và điều kiện riêng biệt với bên thứ ba ngoài các Thỏa thuận có thể áp dụng cho quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ.

3. Các nghĩa vụ chung:

Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ và Trang web cho các mục đích kinh doanh nội bộ hợp pháp của riêng Bạn, phù hợp với các Điều khoản này và bất kỳ thông báo nào do Zeevou gửi hoặc điều kiện được đăng trên Trang web. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ và Trang web thay mặt cho người khác hoặc để cung cấp dịch vụ cho người khác nhưng nếu Bạn làm như vậy Bạn phải đảm bảo rằng Bạn được ủy quyền làm như vậy và tất cả những người được cung cấp dịch vụ tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này áp dụng cho Bạn.

4. Điều kiện truy cập:

1. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả tên người dùng và mật khẩu được yêu cầu để truy cập Dịch vụ được giữ an toàn và bí mật. Bạn phải thông báo ngay cho Zeevou về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu nào của Bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và Zeevou sẽ đặt lại mật khẩu của Bạn và Bạn phải thực hiện tất cả các hành động khác mà Zeevou cho là cần thiết một cách hợp lý để duy trì hoặc tăng cường bảo mật cho hệ thống và mạng máy tính của Zeevou và của Bạn truy cập vào các Dịch vụ. Zeevou có quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ các mật khẩu mà họ cho là không phù hợp.

2. Theo điều kiện của các Điều khoản này, khi truy cập và sử dụng Dịch vụ, Bạn phải:

Tôi. không cố gắng phá hoại tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các hệ thống hoặc mạng máy tính của Zeevou hoặc, nơi Dịch vụ được lưu trữ bởi bên thứ ba, hệ thống và mạng máy tính của bên thứ ba đó;

ii. không sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của Dịch vụ hoặc Trang web, hoặc các hệ thống khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc làm giảm khả năng sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của bất kỳ người dùng nào khác;

iii. không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ tài liệu nào ngoài những tài liệu mà Bạn đã được cấp quyền truy cập rõ ràng hoặc vào hệ thống máy tính mà Dịch vụ được lưu trữ trên đó;

iv. không truyền hoặc nhập vào Trang web, bất kỳ: tệp nào có thể làm hỏng bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm máy tính nào của người khác, nội dung có thể gây khó chịu hoặc tài liệu hoặc Dữ liệu vi phạm bất kỳ luật nào (bao gồm Dữ liệu hoặc tài liệu khác được bảo vệ bằng bản quyền hoặc bí mật thương mại mà Bạn không có quyền sử dụng); và

v. không cố gắng sửa đổi, sao chép, điều chỉnh, tái tạo, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ chương trình máy tính nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc để vận hành Trang web trừ trường hợp thực sự cần thiết để sử dụng một trong hai chương trình đó cho hoạt động bình thường.

Mặc dù Zeevou không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, Zeevou có thể làm như vậy và có thể ngăn cấm bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào mà Zeevou tin rằng có thể (hoặc bị cáo buộc là) vi phạm những điều đã nói ở trên.

5. Giới hạn sử dụng:

Việc sử dụng Dịch vụ có thể bị giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở lượng Dữ liệu Bạn có thể lưu trữ trên máy chủ của Zeevou hoặc số lượng cuộc gọi Bạn được phép thực hiện đối với giao diện lập trình ứng dụng của Zeevou. Mọi giới hạn như vậy sẽ được thông báo.

6. Điều kiện giao tiếp:

Theo điều kiện của các Điều khoản này, nếu Bạn sử dụng bất kỳ công cụ giao tiếp nào có sẵn thông qua Trang web (chẳng hạn như bất kỳ diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc trung tâm tin nhắn nào), Bạn chỉ đồng ý sử dụng các công cụ giao tiếp đó cho các mục đích hợp pháp và chính đáng. Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ truyền thông nào như vậy để đăng hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu nào không liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn): chào hàng hoặc dịch vụ để bán, email thương mại không được yêu cầu, các tệp có thể làm hỏng máy tính của người khác thiết bị hoặc phần mềm, nội dung có thể gây khó chịu cho bất kỳ người dùng nào khác của Dịch vụ hoặc Trang web, hoặc tài liệu vi phạm bất kỳ luật nào (bao gồm tài liệu được bảo vệ bằng bản quyền hoặc bí mật kinh doanh mà Bạn không có quyền sử dụng).

Khi Bạn thực hiện bất kỳ giao tiếp nào trên Trang web, Bạn tuyên bố rằng Bạn được phép thực hiện giao tiếp như vậy. Zeevou không có nghĩa vụ đảm bảo rằng các thông tin liên lạc trên Trang web là hợp pháp hoặc chúng chỉ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Như với bất kỳ diễn đàn dựa trên web nào khác, Bạn phải thận trọng khi sử dụng các công cụ giao tiếp có sẵn trên Trang web. Tuy nhiên, Zeevou có quyền loại bỏ bất kỳ thông tin liên lạc nào bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

7. bồi thường:

Bạn bồi thường cho Zeevou chống lại: tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại và tổn thất phát sinh do Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào Bạn có thể phải đối với Zeevou, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc thu hồi bất kỳ Phí truy cập nào đến hạn nhưng chưa được Bạn thanh toán.

4. Bảo mật và Quyền riêng tư

1. Sự tin cậy:

 Trừ khi bên liên quan có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu:

1. Mỗi bên sẽ giữ bí mật của tất cả Thông tin bí mật của bên kia có được liên quan đến các Điều khoản này. Không bên nào, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, sẽ tiết lộ hoặc cung cấp bất kỳ Thông tin Bí mật nào cho bất kỳ người nào hoặc sử dụng Thông tin đó cho lợi ích của riêng mình, ngoài những gì được quy định trong các Điều khoản này.

2. Các nghĩa vụ của mỗi bên theo điều khoản này sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản này chấm dứt.

3. Các quy định của khoản 4.1.1 và 4.1.2 sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào:

Tôi. là hoặc trở thành kiến ​​thức công cộng ngoài việc vi phạm điều khoản này;

ii. được nhận từ một bên thứ ba đã mua lại một cách hợp pháp và không có nghĩa vụ hạn chế việc tiết lộ thông tin đó;

iii. thuộc quyền sở hữu của bên nhận mà không bị hạn chế liên quan đến việc tiết lộ trước ngày nhận được từ bên tiết lộ; hoặc là

iv. được phát triển độc lập mà không cần quyền truy cập vào Thông tin bí mật.

2. Bảo mật:

Zeevou duy trì một chính sách bảo mật quy định nghĩa vụ của các bên liên quan đến thông tin cá nhân. Bạn nên đọc chính sách đó tại zeevou.com/privacy-policy/ và Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận chính sách đó khi Bạn chấp nhận các Điều khoản này.

Zeevou cung cấp cho Bạn một mẫu có thể chỉnh sửa của Chính sách Bảo mật mà Bạn có thể sử dụng cho tổ chức của Bạn và mẫu này sẽ tự động được thêm vào trang web mà Zeevou tạo cho bạn. Bằng cách đăng ký với Zeevou, Bạn cam kết đảm bảo rằng mẫu Chính sách quyền riêng tư được đọc kỹ và sửa đổi theo nhu cầu của Bạn và Bạn thừa nhận rằng Zeevou không đưa ra lời khuyên nào bằng cách cung cấp mẫu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc các tác động pháp lý của Bạn sử dụng mẫu. Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo Bạn có Chính sách quyền riêng tư cập nhật và điều này phản ánh các quy trình trong doanh nghiệp của Bạn. Bất kỳ Chính sách Bảo mật nào được Bạn thông qua phải bao gồm các điều khoản thích hợp để thông báo cho Khách của Bạn về thông tin mà Bạn chia sẻ với Zeevou và các bên thứ ba khác.

5. Sở hữu trí tuệ

1. Điều khoản chung:

Quyền sở hữu và tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trang web và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Dịch vụ vẫn là tài sản của Zeevou (hoặc người cấp phép của Zeevou).

Các ứng dụng phần mềm Zeevou và Nội dung không được bán hoặc chuyển giao cho bạn và Zeevou và người cấp phép của nó giữ quyền sở hữu tất cả các bản sao của các ứng dụng phần mềm Zeevou và Nội dung ngay cả sau khi cài đặt trên máy tính cá nhân, thiết bị di động, máy tính bảng, thiết bị đeo, loa, và / hoặc các thiết bị khác.

Tất cả các nhãn hiệu Zeevou, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, tên miền và bất kỳ đặc điểm nào khác của nhãn hiệu Zeevou là tài sản duy nhất của Zeevou hoặc các nhà cấp phép của Zeevou. Các Thỏa thuận không cấp cho Bạn bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ Đặc điểm nhãn hiệu Zeevou nào cho dù mục đích sử dụng thương mại hay phi thương mại.

2. Quyền sở hữu dữ liệu:

Quyền sở hữu và tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong, Dữ liệu vẫn là tài sản của Bạn. Tuy nhiên, quyền truy cập của Bạn vào Dữ liệu phụ thuộc vào việc thanh toán đầy đủ Phí truy cập Zeevou khi đến hạn. Bạn cấp cho Zeevou giấy phép để sử dụng, sao chép, truyền, lưu trữ và sao lưu thông tin và Dữ liệu của Bạn với mục đích cho phép Bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như cho bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Bạn.

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà Bạn đăng trên Zeevou, (1) Bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung Người dùng đó và (2) Nội dung Người dùng đó hoặc việc Zeevou sử dụng nó như đã dự tính trong các Thỏa thuận, không vi phạm các Thỏa thuận hoặc bất kỳ quyền nào khác được quy định trong nguyên tắc Người dùng, luật hiện hành hoặc sở hữu trí tuệ, công khai, nhân cách hoặc các quyền khác của người khác hoặc ngụ ý bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào đối với Bạn hoặc Nội dung Người dùng của Bạn bởi Zeevou hoặc bất kỳ nghệ sĩ nào , ban nhạc, nhãn hiệu, tổ chức hoặc cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Zeevou hoặc cá nhân hoặc tổ chức đó.

Zeevou có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, xem xét hoặc chỉnh sửa Nội dung Người dùng. Trong mọi trường hợp, Zeevou có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không, bao gồm Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của Zeevou, vi phạm các Thỏa thuận. Zeevou có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung Người dùng sẽ do chúng tôi quyết định và chúng tôi không hứa sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng cụ thể nào.

Bạn cấp cho Zeevou quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn (hoặc, trong các khu vực pháp lý mà điều này không được phép, trong thời hạn bằng với thời hạn của Thỏa thuận cộng với hai mươi (20) năm), không thể thu hồi, được trả tiền đầy đủ, giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, tái sản xuất, cung cấp cho công chúng (ví dụ: biểu diễn hoặc hiển thị), xuất bản, dịch, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ và phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào của Bạn liên quan đến Dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện nào, cho dù một mình hoặc kết hợp với Nội dung hoặc tài liệu khác, theo bất kỳ cách nào và bằng bất kỳ phương tiện, phương pháp hoặc công nghệ nào, cho dù hiện đã được biết đến hoặc được tạo ra sau đây. Ngoài các quyền được cấp cụ thể ở đây, Bạn giữ quyền sở hữu tất cả các quyền, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, trong Nội dung Người dùng. Khi được áp dụng và được phép theo luật hiện hành, Bạn cũng đồng ý từ bỏ và không thực thi bất kỳ “quyền nhân thân” hoặc quyền tương đương nào, chẳng hạn như Quyền được xác định là tác giả của bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm cả Phản hồi và Quyền phản đối việc xúc phạm của Bạn xử lý Nội dung Người dùng đó.

Bất kể điều gì ngược lại, Zeevou sẽ có quyền thu thập và phân tích dữ liệu và thông tin khác liên quan đến việc cung cấp, sử dụng và thực hiện các khía cạnh khác nhau của Dịch vụ cũng như các hệ thống và công nghệ liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin liên quan đến Dữ liệu của Bạn và dữ liệu thu được từ đó), và Zeevou sẽ tự do (trong và sau thời hạn của hợp đồng này) (i) sử dụng thông tin và dữ liệu đó để cải thiện và nâng cao Dịch vụ cũng như cho các mục đích phát triển, chẩn đoán và sửa chữa khác liên quan đến Dịch vụ và các dịch vụ khác của Zeevou, và (ii) chỉ tiết lộ dữ liệu đó ở dạng tổng hợp hoặc dạng không xác định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp trừ khi được nêu rõ ràng ở đây.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà Bạn đăng. Zeevou không chịu trách nhiệm về Nội dung cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào có trong bất kỳ Nội dung nào. Bạn ĐỒNG Ý RẰNG NẾU CÓ AI MANG LẠI KHIẾU NẠI CHỐNG ZEEVOU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG MÀ BẠN ĐĂNG, SAU ĐÓ, CHO PHẠM VI CÓ THỂ CHO PHÉP THEO LUẬT ĐỊA PHƯƠNG, Bạn SẼ CHỈ ĐỊNH VÀ GIỮ LẠI ZEEVOU THUỘC TÍNH VÀ CHỐNG LẠI TẤT CẢ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ CHI PHÍ PHÍ VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ) PHÁT SINH NGOÀI YÊU CẦU NHƯ VẬY.

3. Sao lưu dữ liệu:

Bạn phải duy trì các bản sao của tất cả Dữ liệu được nhập vào Dịch vụ. Zeevou tuân thủ các chính sách và quy trình thực hành tốt nhất của mình để ngăn ngừa mất mát dữ liệu, bao gồm chế độ sao lưu dữ liệu hệ thống hàng ngày, nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng sẽ không bị mất Dữ liệu. Zeevou loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát Dữ liệu nào cho dù nguyên nhân do đâu.

4. Ứng dụng của bên thứ ba và Dữ liệu của bạn:

Nếu Bạn cho phép các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng cùng với Dịch vụ, Bạn thừa nhận rằng Zeevou có thể cho phép các nhà cung cấp của các ứng dụng bên thứ ba đó truy cập Dữ liệu của Bạn theo yêu cầu để tương tác giữa các ứng dụng của bên thứ ba đó với Dịch vụ. Zeevou sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tiết lộ, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu của Bạn do bất kỳ quyền truy cập nào như vậy của các nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba.

6. Bảo hành và Lời cảm ơn

1. Thẩm quyền:

Bạn đảm bảo rằng khi Bạn đã đăng ký sử dụng Dịch vụ thay mặt cho người khác, Bạn có quyền đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho người đó và đồng ý rằng bằng cách đăng ký sử dụng Dịch vụ, Bạn ràng buộc người mà Bạn thay mặt hành động việc thực hiện bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ mà Bạn phải tuân theo các Điều khoản này, mà không giới hạn nghĩa vụ cá nhân của Bạn theo các Điều khoản này.

2. Nhìn nhận:

Bạn thừa nhận rằng:

1. Bạn được phép sử dụng Dịch vụ và Trang web và truy cập thông tin và Dữ liệu mà Bạn nhập vào Trang web, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc Dữ liệu nào được nhập vào Trang web bởi bất kỳ người nào mà Bạn được phép sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng được phép truy cập thông tin và Dữ liệu đã xử lý được cung cấp cho Bạn thông qua việc Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ (cho dù thông tin và Dữ liệu đó là của Bạn hay của bất kỳ ai khác).

2. Zeevou không có trách nhiệm với bất kỳ người nào khác ngoài Bạn và không có điều gì trong Thỏa thuận này mang lại hoặc có mục đích mang lại lợi ích cho bất kỳ người nào khác ngoài Bạn. Nếu Bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Trang web thay mặt hoặc vì lợi ích của bất kỳ ai khác ngoài chính bạn (cho dù là một công ty hay tổ chức khác) Bạn đồng ý rằng:

Tôi. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn có quyền làm như vậy;

ii. Bạn chịu trách nhiệm ủy quyền cho bất kỳ người nào được cấp quyền truy cập thông tin hoặc Dữ liệu và Bạn đồng ý rằng Zeevou không có nghĩa vụ cung cấp cho bất kỳ người nào quyền truy cập vào thông tin hoặc Dữ liệu đó mà không có sự cho phép của Bạn và có thể chuyển bất kỳ yêu cầu thông tin nào đến Bạn để giải quyết; và

iii. Bạn sẽ bồi thường cho Zeevou bất kỳ khiếu nại hoặc tổn thất nào liên quan đến:

Tôi. Zeevou từ chối cung cấp cho bất kỳ người nào quyền truy cập vào thông tin hoặc Dữ liệu của Bạn theo các Điều khoản này,

ii. Zeevou đang cung cấp thông tin hoặc Dữ liệu có sẵn cho bất kỳ người nào được Bạn cho phép.

3. Việc cung cấp, truy cập và sử dụng Dịch vụ trên cơ sở “nguyên trạng” và Bạn tự chịu rủi ro.

4. Zeevou không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Ngoài những điều khác, hoạt động và tính khả dụng của các hệ thống được sử dụng để truy cập Dịch vụ, bao gồm các dịch vụ điện thoại công cộng, mạng máy tính và Internet, có thể không dự đoán được và đôi khi có thể gây trở ngại hoặc ngăn cản việc truy cập vào Dịch vụ. Zeevou không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc ngăn cản nào như vậy đối với quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

5. Zeevou không phải là kế toán của Bạn và việc sử dụng mô-đun kế toán được cung cấp như một phần của Dịch vụ không cấu thành việc nhận lời khuyên kế toán. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kế toán nào, vui lòng liên hệ với kế toán.

6. Bạn có trách nhiệm duy nhất là xác định rằng các Dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp Bạn và phù hợp với các mục đích mà chúng được sử dụng.

7. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật hiện hành về kế toán, thuế và các luật khác. Bạn có trách nhiệm kiểm tra việc lưu trữ và truy cập Dữ liệu của Bạn thông qua Phần mềm và Trang web sẽ tuân thủ các luật áp dụng cho Bạn (bao gồm bất kỳ luật nào yêu cầu Bạn lưu giữ hồ sơ).

8. Bạn phải chịu trách nhiệm lấy và duy trì bất kỳ thiết bị và dịch vụ phụ trợ nào cần thiết để kết nối, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, modem, phần cứng, máy chủ, phần mềm, hệ điều hành, mạng, máy chủ web và những thứ tương tự (gọi chung là “Thiết bị”). Bạn cũng phải chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Thiết bị, tài khoản của Bạn, mật khẩu (bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu quản trị và người dùng) và các tệp, và đối với mọi hoạt động sử dụng tài khoản của Bạn hoặc Thiết bị mà Bạn không biết hoặc không có sự đồng ý.

9. Bạn cấp cho chúng tôi quyền (1) cho phép Dịch vụ sử dụng bộ xử lý, băng thông và phần cứng lưu trữ trên Thiết bị của Bạn để tạo điều kiện cho hoạt động của Dịch vụ, (2) cung cấp quảng cáo và thông tin khác cho bạn, và (3) để cho phép các đối tác kinh doanh của chúng tôi làm điều tương tự. Trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ, Nội dung Bạn truy cập, bao gồm cả việc lựa chọn và bố trí, có thể bị ảnh hưởng bởi các cân nhắc thương mại, bao gồm cả các thỏa thuận của Zeevou với các bên thứ ba.

10. Nếu Bạn cung cấp phản hồi, ý tưởng hoặc đề xuất cho Zeevou liên quan đến Dịch vụ, Bạn thừa nhận rằng Phản hồi không phải là bí mật và Bạn cho phép Zeevou sử dụng Phản hồi đó mà không bị hạn chế và không phải trả tiền cho bạn. Phản hồi được coi là một loại Dữ liệu.

11. Nếu Zeevou được chủ bản quyền thông báo bằng cách sử dụng các biểu mẫu do Zeevou cung cấp, rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm bản quyền, Zeevou có thể tùy ý xóa Nội dung Người dùng đó khỏi Dịch vụ hoặc thực hiện các bước khác mà Zeevou cho là thích hợp, mà không thông báo trước cho người dùng hoặc bên khác đã cung cấp hoặc đăng Nội dung đó. Nếu người dùng đó hoặc bên khác tin rằng Nội dung người dùng không vi phạm, trong một số trường hợp nhất định, họ có thể gửi thông báo phản đối tới Zeevou với yêu cầu khôi phục nội dung đã bị xóa, mà Zeevou có thể hoặc có thể không tôn trọng, theo quyết định riêng của Zeevou .

12. Bằng cách liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông qua bất kỳ kênh nào với tài khoản của Bạn, Bạn xác nhận rằng Bạn đang cung cấp cho chúng tôi quyền nhập tài khoản của Bạn và truy cập Dữ liệu đầy đủ của Bạn để thử và hỗ trợ Bạn với truy vấn của Bạn.

13. Zeevou được phép quảng cáo việc Bạn sử dụng Dịch vụ.

14. Bất kỳ dữ liệu Khách nào mà Bạn nhập vào Dịch vụ của mình, trực tiếp hoặc thông qua các ứng dụng hoặc phần mềm tích hợp của bên thứ ba, đều có thể được Zeevou sử dụng cho mục đích tiếp thị. Bạn cũng cho phép Zeevou chia sẻ tất cả các chi tiết liên quan đến Khách đã nhập Dịch vụ với những Người đăng ký khác của Zeevou. Bất kỳ Khách nào được thêm vào nền tảng đều có thể trở thành người dùng độc lập của Dịch vụ và bất kỳ dịch vụ liên quan nào được cung cấp bởi các đối tác bên thứ ba.

15. Nếu Bạn nhận được yêu cầu Quyền xóa hoặc Quyền chỉnh sửa theo GDPR từ bất kỳ Khách nào của Bạn, Bạn phải trả lời họ và xử lý yêu cầu của họ. Nếu Zeevou được Khách gửi yêu cầu Quyền xóa hoặc Quyền chỉnh sửa, Zeevou có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi, xóa hoặc sửa đổi cần thiết nào đối với dữ liệu của Khách được lưu trữ trong Zeevou.

3. Không có bảo hành:

Zeevou không bảo hành về các Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Zeevou không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Để tránh nghi ngờ, tất cả các điều kiện hoặc bảo đảm ngụ ý đều bị loại trừ trong phạm vi pháp luật cho phép, bao gồm (không giới hạn) bảo đảm về khả năng bán được, phù hợp với mục đích, quyền sở hữu và không vi phạm.

4. Người tiêu dùng đảm bảo:

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng Bạn đang có được quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ cho các mục đích của doanh nghiệp và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ bảo đảm hoặc luật lệ nào theo luật định dành cho người tiêu dùng nhằm bảo vệ người tiêu dùng không phải là doanh nghiệp ở bất kỳ khu vực tài phán nào không áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ, Trang web hoặc các Điều khoản này.

7. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Zeevou loại trừ mọi trách nhiệm và trách nhiệm đối với Bạn (hoặc bất kỳ người nào khác) trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), hoặc nếu không, đối với bất kỳ tổn thất nào (bao gồm mất thông tin, Dữ liệu, lợi nhuận và khoản tiết kiệm ) hoặc thiệt hại gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ bất kỳ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào Dịch vụ hoặc Trang web.

2. Nếu Bạn bị mất mát hoặc thiệt hại do Zeevou sơ suất hoặc không tuân thủ các Điều khoản này, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn chống lại Zeevou phát sinh từ sự sơ suất hoặc thất bại của Zeevou sẽ bị giới hạn đối với bất kỳ sự cố nào hoặc một loạt các sự cố liên quan, đối với Phí truy cập do Bạn thanh toán trong 12 tháng trước.

3. Nếu Bạn không hài lòng với Dịch vụ, biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của Bạn là chấm dứt các Điều khoản này theo Điều khoản 8.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG ZEEVOU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO BẰNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ VÌ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ ĐƯỢC CHỨNG MINH BẰNG CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA , BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN, NHƯ TÔN TRỌNG ZEEVOU, ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC BẤT CỨ NÀO ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG, LÀ CÀI ĐẶT VÀ / HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG BẤT KỲ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA NÀO.

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN SẼ ZEEVOU, CÁC NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC, CÔNG TY CỔ PHẦN, NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI THÀNH CÔNG, CÔNG TY CỔ PHẦN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ:

(1) BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN TƯỢNG, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BẤT CỨ NÀO HOẶC BẤT CỨ NÀO) KHÔNG THỂ SỬA ĐƯỢC. TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CÓ THỂ GỬI ĐƯỢC NẾU CÓ SỰ CỐ GẮNG RỒI SẼ XẢY RA HOẶC NẾU, VÀO THỜI ĐIỂM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỰC HIỆN, CẢ CHÚNG TÔI VÀ BẠN BIẾT ĐÚNG;

(2) BẤT KỲ: (A) MẤT SỬ DỤNG; (B) MẤT DỮ LIỆU; (C) MẤT KINH DOANH; (D) MẤT LỢI NHUẬN; HOẶC (E) THIỆT HẠI ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, BÊN NGOÀI BẠN CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC THIỆT HẠI ĐÓ BẰNG CÁCH SAU LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ÁP DỤNG CẬP NHẬT CHO CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG HOẶC NẾU THIỆT HẠI ĐÓ LÀ DO BẠN KHÔNG SỬA ĐƯỢC ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG HOẶC CÓ Ở VỊ TRÍ TỐI THIỂU CÁC YÊU CẦU DO CHÚNG TÔI CỐ VẤN, TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ, THIẾT BỊ, ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC NỘI DUNG ĐƠN XIN CỦA BÊN THỨ BA, THEO LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CỦA ZEEVOU ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO NHỮNG THIỆT HẠI NÀY, VÀ NGAY LÚC NẾU VIỆC KHẮC PHỤC KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ;

(3) TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, ĐƠN ĐĂNG KÝ CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ CỦA BÊN THỨ BA HƠN SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO ZEEVOU TRONG VÒNG HAI THÁNG TRƯỚC TRONG CÂU HỎI; HOẶC LÀ

(4) KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN YÊU CẦU HOẶC TRÌ HOÃN CÁC NGHĨA VỤ GÂY RA TỪ CÁC THỎA THUẬN GÂY RA DO LỰC LƯỢNG MAJEURE HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÔNG HỢP LÝ HOẶC BẤT CỨ SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA ZEEVOU.

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận xóa bỏ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Zeevou đối với hành vi gian lận, trình bày sai sự thật, tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Zeevou và, nếu luật hiện hành yêu cầu, do sơ suất nghiêm trọng.

PHẦN NÀY ÁP DỤNG CHO PHẦN MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN THEO LUẬT ÁP DỤNG TRONG QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐANG CUNG CẤP CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC BỔ SUNG CHO CÁC QUYỀN ĐƯỢC ĐẶT RA Ở TRÊN.

8. Chấm dứt

Các Thỏa thuận sẽ tiếp tục áp dụng cho Bạn cho đến khi Bạn hoặc Zeevou chấm dứt. Tuy nhiên, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng giấy phép vĩnh viễn do Bạn cấp liên quan đến Nội dung của Người dùng, bao gồm cả Phản hồi, là không thể thu hồi và do đó sẽ tiếp tục sau khi hết hạn hoặc chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận nào vì bất kỳ lý do gì. Zeevou có thể chấm dứt các Thỏa thuận hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, kể cả trong trường hợp Bạn thực sự hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép Dịch vụ, không tuân thủ các Thỏa thuận hoặc nếu chúng tôi thu hồi Dịch vụ (trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp Bạn cần thông báo trước về việc làm như vậy). Nếu Bạn hoặc Zeevou chấm dứt các Thỏa thuận hoặc nếu Zeevou đình chỉ quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Zeevou sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bạn và Zeevou sẽ không hoàn trả bất kỳ số tiền nào mà Bạn đã thanh toán, trong phạm vi tối đa được phép theo luật áp dụng. Bạn có thể chấm dứt các Thỏa thuận bất kỳ lúc nào. Phần này sẽ được thực thi trong phạm vi cho phép của luật hiện hành.

1. Chính sách dùng thử

Khi Bạn lần đầu tiên đăng ký quyền truy cập vào Dịch vụ, Bạn có thể đánh giá Dịch vụ theo các điều kiện sử dụng thử đã xác định, không có nghĩa vụ phải tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn chọn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau đó, Bạn sẽ được lập hóa đơn khi lần đầu tiên Bạn thêm chi tiết thanh toán của Bạn vào Dịch vụ, như được trình bày chi tiết hơn trong Biểu phí. Nếu Bạn chọn không tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể xóa tổ chức của mình trong phần 'My Zeevou' của Dịch vụ. Zeevou có thể xác định tính đủ điều kiện tham gia Bản dùng thử của Bạn và rút lại hoặc sửa đổi Bản dùng thử bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không có trách nhiệm pháp lý, trong phạm vi được cho phép theo luật hiện hành.

2. Đăng ký trả trước

Zeevou sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả nào cho bất kỳ khoảng thời gian trả trước còn lại nào đối với đăng ký Phí truy cập trả trước.

Nếu Bạn đã mua Đăng ký trả phí bằng Mã, đăng ký của Bạn sẽ tự động chấm dứt vào cuối khoảng thời gian được nêu trong Mã hoặc khi không có đủ số dư trả trước để thanh toán cho Dịch vụ. Nếu Bạn đã mua Đăng ký trả phí của mình thông qua một bên thứ ba, Bạn phải hủy trực tiếp với bên thứ ba đó.

3. Chấm dứt không có lỗi:

Các Điều khoản này sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian được bảo hiểm bởi Phí truy cập được thanh toán hoặc phải trả theo điều khoản 3.1. Vào cuối mỗi kỳ thanh toán, các Điều khoản này sẽ tự động tiếp tục trong một khoảng thời gian khác có cùng thời hạn với thời hạn đó, miễn là Bạn tiếp tục thanh toán Phí truy cập đã quy định phù hợp với Biểu phí, trừ khi một trong hai bên chấm dứt các Điều khoản này bằng cách đưa ra ít nhất một thông báo trước bằng văn bản của tháng trước khi kết thúc thời hạn thanh toán. Nếu Bạn chọn chấm dứt các Điều khoản này bằng cách cung cấp thông báo trước bằng văn bản trước một tháng, Bạn sẽ có trách nhiệm thanh toán tất cả các Phí truy cập có liên quan theo Biểu phí cho đến cuối kỳ thanh toán cuối cùng trong Biểu phí. Nếu Biểu phí chưa được ban hành và đăng ký của Bạn là đăng ký luân phiên hàng tháng, Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán theo tỷ lệ cho đến cuối thời hạn thông báo mà Bạn đã cung cấp.

4. Vi phạm:

Nếu bạn:

1. vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này và không khắc phục vi phạm trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo về vi phạm nếu vi phạm có khả năng được khắc phục;

2. vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này và vi phạm không có khả năng được khắc phục (bao gồm (không giới hạn) bất kỳ vi phạm nào trong điều khoản 3.4 hoặc bất kỳ khoản thanh toán Phí truy cập nào không được thanh toán đầy đủ theo các yêu cầu nêu trong Phí Lịch trình); hoặc là

3. Bạn hoặc Doanh nghiệp của Bạn mất khả năng thanh toán hoặc Doanh nghiệp của Bạn bị thanh lý hoặc có người nhận hoặc người quản lý được bổ nhiệm đối với bất kỳ tài sản nào của mình hoặc nếu Bạn bị vỡ nợ, hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với các chủ nợ của Bạn, hoặc trở thành đối tượng của bất kỳ trường hợp mất khả năng thanh toán tương tự quyền hạn,

Zeevou có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau, theo quyết định riêng của mình:

4. Chấm dứt Thỏa thuận này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web;

5. Đình chỉ trong bất kỳ khoảng thời gian xác định hoặc vô thời hạn nào, việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web;

6. Đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ Dữ liệu nào.

7. Thực hiện một trong các hành động trong các khoản phụ (d), (e) và (f) của khoản 8 (4) này đối với bất kỳ hoặc tất cả những người khác mà Bạn đã cho phép có quyền truy cập vào thông tin hoặc Dữ liệu của Bạn.

Để tránh nghi ngờ, nếu việc thanh toán bất kỳ hóa đơn nào cho Phí truy cập liên quan đến bất kỳ Địa chỉ liên hệ thanh toán, Kế hoạch thanh toán hoặc bất kỳ Tổ chức nào của Bạn (như được định nghĩa tại khoản 3) không được thực hiện theo các yêu cầu nêu trong Biểu phí, Zeevou có thể: tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, quyền cho tất cả hoặc bất kỳ Tổ chức nào của Bạn sử dụng Dịch vụ hoặc quyền của Bạn khi truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ Dữ liệu nào.

5. Quyền tích lũy:

Việc chấm dứt các Điều khoản này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của các bên được tích lũy cho đến và kể cả ngày chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn sẽ:

1. vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí và số tiền tích lũy nào đến hạn thanh toán trước hoặc sau khi chấm dứt; và

2. ngừng sử dụng Dịch vụ và Trang web ngay lập tức.

6. Hết hạn hoặc chấm dứt:

Các điều khoản 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 và 11 vẫn còn hiệu lực khi các Điều khoản này hết hạn hoặc chấm dứt.

9. Trợ giúp bàn

1. Sự cố kỹ thuật:

Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, Bạn phải thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để điều tra và chẩn đoán sự cố trước khi liên hệ với Zeevou. Nếu Bạn vẫn cần trợ giúp kỹ thuật, vui lòng kiểm tra hỗ trợ trực tuyến do Zeevou cung cấp trên Trang web hoặc không thành công, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ success@zeevou.com. Zeevou sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để phản hồi tất cả các vé Helpdesk trong vòng hai (2) ngày làm việc.

2. Tính khả dụng của dịch vụ:

Mặc dù Zeevou dự định rằng Dịch vụ phải sẵn có 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, nhưng đôi khi Dịch vụ hoặc Trang web có thể không khả dụng để cho phép diễn ra hoạt động bảo trì hoặc phát triển khác.

Nếu vì bất kỳ lý do gì Zeevou phải gián đoạn Dịch vụ trong thời gian dài hơn Zeevou thường mong đợi, Zeevou sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để công bố trước chi tiết về hoạt động đó trên Trang web.

Dịch vụ sẽ khả dụng 95%, được tính hàng tháng, không kể ngày lễ và cuối tuần và bảo trì theo lịch trình. Nếu Bạn yêu cầu bảo trì trong những giờ này, mọi tính toán thời gian hoạt động hoặc thời gian ngừng hoạt động sẽ loại trừ các khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì đó. Hơn nữa, bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào do ngừng kết nối hoặc tiện ích của bên thứ ba hoặc các lý do khác ngoài tầm kiểm soát của Zeevou cũng sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ tính toán nào như vậy. Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Bạn, và toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Zeevou, liên quan đến tính khả dụng của Dịch vụ sẽ là đối với mỗi khoảng thời gian ngừng hoạt động kéo dài hơn hai giờ, Zeevou sẽ ghi có cho Bạn 5% Phí truy cập cho mỗi khoảng thời gian 30 phút liên tục của thời gian chết; miễn là không có nhiều hơn một khoản tín dụng như vậy sẽ được tích lũy mỗi ngày. Thời gian ngừng hoạt động sẽ bắt đầu tích lũy ngay khi Bạn (có thông báo cho Zeevou) nhận ra rằng thời gian ngừng hoạt động đang diễn ra và tiếp tục cho đến khi tính khả dụng của Dịch vụ được khôi phục. Để nhận được tín dụng thời gian chết, Bạn phải thông báo bằng văn bản cho Zeevou trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm ngừng hoạt động và việc không cung cấp thông báo đó sẽ mất quyền nhận tín dụng thời gian chết. Các khoản tín dụng đó không được quy đổi thành tiền mặt và sẽ không được tích lũy vượt quá tổng số tín dụng cho một (1) tuần Phí dịch vụ trong bất kỳ một (1) tháng dương lịch nào trong bất kỳ trường hợp nào. Zeevou sẽ chỉ áp dụng tín dụng cho tháng xảy ra sự cố. Việc Zeevou chặn thông tin liên lạc dữ liệu hoặc Dịch vụ khác theo chính sách của Zeevou sẽ không được coi là việc Zeevou không cung cấp đủ các mức dịch vụ theo Thỏa thuận này.

10. Ứng dụng và thiết bị của bên thứ ba

Dịch vụ được tích hợp hoặc có thể tương tác với các ứng dụng, trang web và dịch vụ của bên thứ ba (“Ứng dụng của bên thứ ba”) và Thiết bị của bên thứ ba để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Các Ứng dụng và Thiết bị của Bên thứ ba này có thể có các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của riêng họ và Việc bạn sử dụng các Ứng dụng và Thiết bị của Bên thứ ba này sẽ chịu sự điều chỉnh và tuân theo các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng Zeevou không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với hành vi, tính năng hoặc nội dung của bất kỳ Ứng dụng hoặc Thiết bị của Bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào mà Bạn có thể tham gia với nhà cung cấp của mọi Ứng dụng và Thiết bị Bên thứ ba đó, Zeevou cũng không đảm bảo tính tương thích hoặc khả năng tương thích liên tục của các Ứng dụng và Thiết bị của Bên thứ ba với Dịch vụ.

11. Điều khoản chung

1. Toàn bộ thỏa thuận:

Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư của Zeevou và các điều khoản của bất kỳ thông báo hoặc hướng dẫn nào khác được cung cấp cho Bạn theo Điều khoản Dịch vụ này, thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận, tuyên bố trước đó (dù bằng miệng hay bằng văn bản), hiểu và cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Zeevou liên quan đến Dịch vụ và các vấn đề khác được xử lý trong các Điều khoản này.

2. Từ bỏ:

Nếu một trong hai bên khước từ bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này, điều này sẽ không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác. Không có sự từ bỏ nào sẽ có hiệu lực trừ khi được thực hiện bằng văn bản.

3. Sự chậm trễ:

Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại là do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó. Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ nghĩa vụ trả tiền nào.

4. Không có nhiệm vụ:

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zeevou.

5. Luật pháp hiện hành và quyền tài phán:

Nếu Bạn là cư dân thuế của Hoa Kỳ hoặc thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ là của một người là cư dân thuế tại Hoa Kỳ tại thời điểm Bạn chấp nhận những các điều khoản thì luật của Bang California, Hoa Kỳ điều chỉnh Thỏa thuận này và Zeevou và Bạn đồng ý rằng Quy trình Giải quyết Tranh chấp của Hoa Kỳ được mô tả bên dưới áp dụng cho tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Dịch vụ - XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA HOA KỲ VÌ NÓ YÊU CẦU SỬ DỤNG SẮP XẾP TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TẦM NHÌN HƠN GIỜ THỬ NGHIỆM HOẶC HÀNH ĐỘNG LỚP HỌC, VÀ CŨNG HẠN CHẾ CÁC BIỆN PHÁP SẼ CÓ CHO BẠN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP. Nếu thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ là của một người là cư dân thuế ở New Zealand vào thời điểm Bạn chấp nhận các điều khoản này thì luật pháp New Zealand sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này và Bạn tuân theo cơ quan tài phán duy nhất của các tòa án của New Zealand đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Nếu thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ là của một người là cư dân thuế tại Úc vào thời điểm Bạn chấp nhận các điều khoản này thì luật pháp Úc sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này và Bạn tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án của Úc đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Trong tất cả các trường hợp khác, Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Jersey và Bạn tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Jersey đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.

6. Rẽ:

Nếu bất kỳ phần hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này không hợp lệ, không thể thực thi hoặc xung đột với luật, thì phần hoặc điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản, trong chừng mực có thể, hoàn thành mục đích ban đầu của phần hoặc điều khoản đó. Phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ ràng buộc các bên.

7. thông báo:

Bất kỳ thông báo nào theo các Điều khoản này của một trong hai bên phải được gửi bằng văn bản qua email và sẽ được coi là đã được đưa ra trên đường truyền. Thông báo cho Zeevou phải được gửi đến thành công@ zeevou.com hoặc đến bất kỳ địa chỉ email nào khác được Zeevou thông báo qua email cho Bạn. Thông báo cho Bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà Bạn đã cung cấp khi thiết lập quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ hoặc trong trường hợp Bạn cập nhật thông báo này sau đó, địa chỉ email chính được liên kết với tài khoản của Bạn tại thời điểm thông báo được phát hành.

8. Từ chối trách nhiệm bảo hành:

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. ZEEVOU VÀ TẤT CẢ CHỦ SỞ HỮU NỘI DUNG KHÔNG TUYÊN BỐ VÀ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG LẠM PHÁT. KHÔNG GẦN ZEEVOU BẤT KỲ CHỦ SỞ HỮU NÀO CỦA NỘI DUNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG CÓ PHẦN MỀM HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. BỔ SUNG, ZEEVOU KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN NÓ KHÔNG BẢO ĐẢM, ENDORSE, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN ĐỐI VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA (HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG), NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, THIẾT BỊ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC QUẢNG CÁO, KHUYẾN MẠI TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO, HOẶC NỔI BẬT TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC VÀ ZEEVOU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP CỦA VIỆC BẮT ĐẦU.

KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO BẤT CỨ LỆNH NÀO HOẶC TRONG BÀI VIẾT NÀO DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ ZEEVOU SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ SAU CỦA ZEEVOU. TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP CÁC TÍNH NĂNG LỌC CỦA NỘI DUNG KHAI THÁC, NHƯNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÀY VẪN CÓ THỂ KẾT QUẢ Ở MỘT SỐ NỘI DUNG KHAI THÁC ĐƯỢC PHỤC VỤ VÀ BẠN KHÔNG NÊN TIN CẬY VÀO CÁC TÍNH NĂNG NÀY ĐỂ LỌC TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG KHAI THÁC.

KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG PHẦN NÀY SẼ CÓ ẢNH HƯỞNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ZEEVOU TRONG SỰ KIỆN TỔNG HOẶC MỘT PHẦN KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC HIỆU SUẤT THƯƠNG MẠI CÁC NGHĨA VỤ CẦN THIẾT CỦA NÓ ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO CÁC THỎA THUẬN. PHẦN NÀY ÁP DỤNG CHO PHẦN MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

PHẦN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN TRẠNG THÁI CỦA BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG.

9Các loại khác:

Zeevou có thể chuyển nhượng và chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý. Thỏa thuận này là tuyên bố hoàn chỉnh và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này và rằng tất cả các từ bỏ và sửa đổi phải bằng văn bản được ký bởi cả hai bên, trừ khi có quy định khác ở đây. Không có đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do Thỏa thuận này và Khách hàng không có bất kỳ quyền hạn nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc Công ty về bất kỳ khía cạnh nào.

10. Quyền của Bên thứ ba:

Một người không phải là một bên của các Điều khoản này không có quyền hưởng lợi theo hoặc để thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này.

11. Các điều khoản bổ sung cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Nếu Bạn là cư dân thuế của Hoa Kỳ hoặc thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng Dịch vụ và Trang web chỉ là của một người là cư dân thuế tại Hoa Kỳ, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Người tiêu dùng

Zeevou không nhằm mục đích sử dụng cho người tiêu dùng (tức là sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình).

Quy trình giải quyết tranh chấp của Hoa Kỳ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU NÀY - NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN.

Quy trình Giải quyết Tranh chấp của Hoa Kỳ sau đây áp dụng cho các cư dân thuế ở Hoa Kỳ, hoặc nếu thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng Dịch vụ và Trang web là của một người là cư dân thuế tại Hoa Kỳ tại thời gian mà Bạn chấp nhận các điều khoản này hoặc nếu Bạn tìm cách giải quyết tranh chấp ở Hoa Kỳ Nếu Bạn là cư dân thuế ở Hoa Kỳ hoặc thông tin hoặc Dữ liệu Bạn đang truy cập bằng các Dịch vụ và Trang web là của một người là cư dân thuế tại Hoa Kỳ tại thời điểm Bạn chấp nhận các điều khoản này, Bạn đồng ý với Zeevou như sau:

a. Tóm lược:

Hầu hết các mối quan tâm của khách hàng có thể được giải quyết nhanh chóng và làm hài lòng khách hàng bằng cách gửi email cho nhóm trải nghiệm khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ thành công@ zeevou.com. TRONG SỰ KIỆN BẤT NGỜ RẰNG ĐỘI NGŨ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BẠN CÓ THỂ CÓ SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN (HOẶC NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI BẠN SAU KHI NHẬN XÉT ĐÚNG CÁCH THÔNG TIN), CHÚNG TÔI TỪNG ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP NÀY THÔNG QUA VIỆC ĐÓNG GÓP Ràng buộc HOẶC CÁC YÊU CẦU NHỎ TÒA ÁN BẮT ĐẦU TRONG CÁC KHÓA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP. Trọng tài không chính thức hơn là một vụ kiện tại tòa án. Trọng tài sử dụng một trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, cho phép phát hiện hạn chế hơn so với tại tòa án và bị các tòa án xem xét rất hạn chế. Trọng tài có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự như tòa án có thể tuyên. BẤT KỲ SẮP XẾP NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN; BẠN ĐỒNG Ý VỚI ZEEVOU RẰNG CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG LỚP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. Đối với bất kỳ khiếu nại không phù phiếm nào không vượt quá 10,000 đô la, Zeevou sẽ trả các chi phí nộp đơn, hành chính và trọng tài cho AAA. Hơn nữa, trong quá trình phân xử, Bạn có quyền thu hồi phí luật sư từ Zeevou ít nhất ở mức độ như Bạn có thể tại tòa.

Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại tại nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp thay thế (nền tảng ODR). Bạn có thể tìm thấy nền tảng ODR thông qua liên kết sau: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

b. Quy trình Giải quyết Tranh chấp của Hoa Kỳ.  

BẤT KỲ TRANH CHẤP HOẶC KHIẾU NẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH RẮN RẮN TRONG TÒA ÁN, ngoại trừ việc Bạn có thể khẳng định khiếu nại tại tòa án khiếu nại nhỏ nếu khiếu nại của Bạn đủ điều kiện. Đạo luật Trọng tài Liên bang điều chỉnh việc giải thích và thực thi điều khoản này; trọng tài sẽ áp dụng luật của California cho tất cả các vấn đề khác. Bất kể điều gì trái ngược, bất kỳ bên nào trong trọng tài bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu các lệnh hoặc các hình thức giải quyết công bằng khác từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. MỖI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN NHỰA HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC BÁO CÁO HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN. BẰNG CÁCH THAM GIA VÀ ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI ZEEVOU RẰNG BẠN VÀ Zeevou ĐANG CHỜ ĐỢI QUYỀN NỘP LUẬT VÀ QUYỀN ĐƯỢC THỬ VIỆC THEO THỜI GIAN. BỔ SUNG, BẠN ĐỒNG Ý VỚI Zeevou ĐỂ CHỜ ĐỢI QUYỀN THAM GIA MỘT HÀNH ĐỘNG TRONG LỚP HOẶC TỐI ƯU TRÊN CƠ SỞ RỘNG RÃI LỚP. BẠN ĐỒNG Ý VỚI Zeevou RẰNG BẠN ĐÃ RÕ RÀNG VÀ BIẾT CHỜ NHỮNG QUYỀN NÀY.

Để bắt đầu một thủ tục trọng tài, hãy gửi một lá thư yêu cầu phân xử và mô tả khiếu nại của Bạn đối với Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Quần đảo Channel. Trọng tài sẽ được tiến hành bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) trước một trọng tài viên AAA duy nhất theo các quy tắc của AAA, có sẵn tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi 1-800-778-7879. Việc thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí nộp đơn, quản lý và trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc của AAA. Ngoài ra, Zeevou sẽ hoàn lại các khoản phí và chi phí đó cho các yêu cầu tổng trị giá dưới 10,000 đô la trừ khi trọng tài xác định các khiếu nại là phù phiếm. Tương tự như vậy, Zeevou sẽ không yêu cầu luật sư trả phí hoặc chi phí trong trọng tài trừ khi trọng tài xác định rằng yêu cầu hoặc biện hộ của Bạn là phù phiếm. Bạn đồng ý với Zeevou rằng Bạn hoặc Zeevou có thể chọn để tiến hành phân xử qua điện thoại hoặc dựa trên đệ trình bằng văn bản. Bạn đồng ý với Zeevou rằng việc phân xử trực tiếp sẽ được tiến hành tại quận mà Bạn cư trú hoặc tại một địa điểm khác được cả hai đồng ý. Bạn đồng ý với Zeevou rằng quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo, và phán quyết về phán quyết của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán. Bạn đồng ý với Zeevou rằng Quy trình giải quyết tranh chấp của Hoa Kỳ sẽ vẫn tồn tại khi Thỏa thuận này hết hạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ.

12. Liên Hệ        

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ hoặc các Thỏa thuận, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Zeevou bằng cách truy cập phần Giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn thích Zeevou!

Pháp nhân hợp đồng: Zeevou Limited

Tầng 1 Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Quần đảo Channel

© Zeevou Limited

 

BỔ SUNG BỘ ĐIỀU KHIỂN-ĐỂ ĐIỀU KHIỂN

Phụ lục giữa Người kiểm soát với Người kiểm soát này (“CCA”), là một phần của Các Điều Khoản của Dịch Vụ, (“Thỏa thuận”) giữa Zeevou Limited (“Zeevou”) và Bạn (“Khách hàng”). Các Bên thừa nhận rằng mỗi Bên là Người kiểm soát riêng biệt và độc lập đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào. Các Bên không và sẽ không Xử lý Dữ liệu Bao gồm với tư cách là người kiểm soát chung. Mỗi Bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ áp dụng cho mình với tư cách là Kiểm soát viên theo GDPR và mỗi Bên sẽ chịu trách nhiệm riêng và riêng biệt về việc tuân thủ của mình.

 

1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN EEA
1.1 Định nghĩa

Trong CCA này:

“Mục đích đã thỏa thuận”: nghĩa là việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ Zeevou (theo Thỏa thuận) theo sự cho phép của Luật bảo vệ dữ liệu mà Zeevou sẽ cung cấp quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân được chia sẻ (như định nghĩa bên dưới) khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Zeevou.

“Luật bảo vệ dữ liệu”: nghĩa là tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”) và bất kỳ luật, quy định và luật thứ cấp hiện hành nào của quốc gia ở Liên minh Châu Âu (và Vương quốc Anh nếu nó không còn một phần của Liên minh Châu Âu) liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của thông tin liên lạc điện tử, đã được sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn trong Chỉ thị về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (2002/58 / EC), Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị của EC) 2003 (SI 2003/2426) và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 2018.

“Dữ liệu Cá nhân của Liên minh Châu Âu”: có nghĩa là dữ liệu cá nhân liên quan đến các đối tượng dữ liệu nằm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (bao gồm Vương quốc Anh vào ngày CCA này) được Zeevou xử lý chỉ thay mặt cho Khách hàng với mục đích cung cấp Dịch vụ Zeevou.

“Người nhận được phép”: nghĩa là các bên của Thỏa thuận và Người dùng.

“Dữ liệu cá nhân được chia sẻ”: nghĩa là dữ liệu cá nhân được Zeevou thêm vào Dịch vụ Zeevou và được chia sẻ với Khách hàng. Để tránh nghi ngờ, Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ sẽ không bao gồm Dữ liệu Cá nhân của Liên minh Châu Âu, Dữ liệu Người dùng, Ghi chú hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác.

“Dịch vụ Zeevou”: nghĩa là phần mềm quản lý khách sạn do Zeevou cung cấp cho Khách hàng.

"Người dùng": có nghĩa là nhân viên hoặc nhà tư vấn của Khách hàng chịu sự kiểm soát của Khách hàng và được phép sử dụng Dịch vụ Zeevou theo các điều khoản của Thỏa thuận

“Dữ liệu Người dùng”: nghĩa là Dữ liệu Cá nhân của Người dùng ở Liên minh Châu Âu.

1.2 Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân. Phần 1 này đặt ra khuôn khổ cho việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Zeevou cho Khách hàng với tư cách là người kiểm soát. Mỗi bên thừa nhận rằng Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ sẽ chỉ được chia sẻ cho các Mục đích đã Thỏa thuận. Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với Zeevou theo Mục 1 này sẽ không áp dụng cho bất kỳ quá trình xử lý nào của Khách hàng nằm ngoài phạm vi của Mục đích đã Thỏa thuận.

1.3 Ảnh hưởng của việc không tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu. Mỗi bên phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ đặt ra đối với người kiểm soát theo Luật bảo vệ dữ liệu và bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Luật bảo vệ dữ liệu của một bên, nếu không được khắc phục trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày bên kia thông báo bằng văn bản, sẽ đưa ra căn cứ cho bên kia chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức.

1.4 Chuyển tiền qua biên giới. Các bên tham gia vào Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn dành cho kiểm soát viên theo Quyết định 2004/915 / EC được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, đính kèm dưới đây là Phụ lục A (“SCC”) và thực hiện toàn bộ một phần của Thỏa thuận.

1.5 Nghĩa vụ của khách hàng. Khách hàng sẽ:

 1. (i) chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ cho Mục đích đã Thỏa thuận hoặc (ii) đảm bảo rằng nó có sẵn tất cả các thông báo và sự đồng ý cần thiết để cho phép xử lý hợp pháp Dữ liệu Cá nhân Được Chia sẻ cho bất kỳ mục đích nào khác với Mục đích Thỏa thuận phù hợp với Dữ liệu Luật Bảo vệ và tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến quá trình xử lý đó;
 2. không tiết lộ hoặc cho phép truy cập Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ cho bất kỳ ai khác ngoài Người nhận Được phép;
 3. đảm bảo rằng tất cả Người nhận được phép phải tuân theo các nghĩa vụ hợp đồng bằng văn bản (trong trường hợp Người dùng, trong phạm vi nghĩa vụ đó có thể được áp dụng đối với các cá nhân) liên quan đến Dữ liệu cá nhân được chia sẻ (bao gồm cả nghĩa vụ bảo mật) không kém phần nghiêm trọng so với các Mục 1 này;
 4. đảm bảo rằng nó có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp, được Zeevou xem xét và phê duyệt, nếu được yêu cầu hợp lý, để bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và chống lại việc vô tình làm mất hoặc phá hủy hoặc làm hỏng dữ liệu cá nhân;
 5. không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được từ Zeevou ra bên ngoài EEA trừ khi Khách hàng đảm bảo rằng (i) việc chuyển đến một quốc gia được Ủy ban Châu Âu phê duyệt là cung cấp sự bảo vệ thích hợp theo Điều 45 của GDPR (ii) có các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng theo Điều 46 của GDPR; hoặc (iii) một trong những vi phạm đối với các tình huống cụ thể trong Điều 49 của GDPR áp dụng cho việc chuyển nhượng; và
 6. xóa (cung cấp văn bản xác nhận việc tiêu hủy) hoặc trả lại Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ và các bản sao của Dữ liệu đó cho Zeevou trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi kết thúc việc cung cấp Dịch vụ Zeevou cho Khách hàng, và / hoặc bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Zeevou trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật để lưu trữ dữ liệu cá nhân và nhanh chóng chỉ đạo bất kỳ bên thứ ba nào mà Khách hàng đã chia sẻ Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ với họ để xóa ngay Dữ liệu Cá nhân Được Chia sẻ đó;
 7. không tiết lộ hoặc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân được Chia sẻ nào theo yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu mà không hỏi ý kiến ​​Zeevou trước khi có thể;
 8. thông báo ngay cho Zeevou về việc nhận được bất kỳ yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu nào theo Chương III của GDPR (“yêu cầu truy cập chủ thể”);
 9. thông báo cho Zeevou ngay lập tức khi biết về bất kỳ sự vi phạm hoặc vi phạm nào đối với Luật bảo vệ dữ liệu, với điều kiện là việc cung cấp thông báo đó sẽ không được hiểu là sự thừa nhận lỗi hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào như vậy; và
 10. duy trì hồ sơ và thông tin đầy đủ và chính xác để chứng minh sự tuân thủ của mình với Phần 1 này.

1.6 Hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi bên sẽ hỗ trợ bên kia tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của Luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến Dữ liệu cá nhân được chia sẻ. Cụ thể, mỗi bên sẽ:

 1. cung cấp cho bên kia sự hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại để tuân thủ bất kỳ yêu cầu truy cập chủ thể nào; và
 2. cung cấp mọi hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại cho bên kia, với chi phí của bên kia, để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào từ chủ thể dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của bên đó theo Luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến bảo mật, thông báo vi phạm, đánh giá tác động và tham vấn và yêu cầu từ cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý.

Zeevou có quyền tính phí Bạn đối với bất kỳ hỗ trợ nào được cung cấp trong việc tuân thủ các yêu cầu truy cập chủ thể.

1.7 Yêu cầu truy cập đối tượng. Nếu Khách hàng gửi yêu cầu truy cập chủ thể cho Zeevou để biết thông tin do Dịch vụ Zeevou của Khách hàng thu thập và lưu giữ, Zeevou sẽ cung cấp thông tin này với chi phí hợp lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Zeevou có thể yêu cầu Khách hàng thực hiện theo một quy trình cụ thể để truy xuất dữ liệu, các thông tin chi tiết sẽ được Zeevou cung cấp cho Khách hàng tại thời điểm yêu cầu.

1.8 Dữ liệu được Khách hàng chia sẻ với Dịch vụ Zeevou. Bất kỳ dữ liệu nào được Khách hàng chia sẻ với Dịch vụ Zeevou, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở thông tin về các đặt phòng gian lận tiềm ẩn, có thể được Zeevou sử dụng và phân phối cho các Chủ nhà khác sử dụng Dịch vụ Zeevou.

2. Bồi thường. Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Zeevou, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Zeevou vô hại trước mọi khiếu nại, hành động, thủ tục, chi phí, tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc điều tra, khiếu nại và hành động của chính phủ) và luật sư hợp lý 'phí liên quan đến hoặc phát sinh do Khách hàng vi phạm CCA này. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận, nghĩa vụ bồi thường của Khách hàng theo Mục 2 này sẽ không phải chịu bất kỳ giới hạn trách nhiệm pháp lý nào được quy định trong Thỏa thuận.

3. Tích hợp. CCA này cấu thành một sửa đổi đối với Thỏa thuận. CCA này, bao gồm các SCC và Thỏa thuận tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này. Các nghĩa vụ của Zeevou trong CCA này phải tuân theo bất kỳ giới hạn trách nhiệm pháp lý nào được nêu trong Thỏa thuận. Các nghĩa vụ có trong CCA này cùng với các nghĩa vụ khác có trong Thỏa thuận. Trong trường hợp có xung đột giữa CCA này và bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa thuận, các điều khoản của CCA này sẽ chi phối. Để tránh nghi ngờ, trong phạm vi Thỏa thuận loại trừ bất kỳ loại thông tin nào khỏi nghĩa vụ bảo mật, những loại trừ đó sẽ không áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của Liên minh Châu Âu.  

4. Xây dựng. Trong CCA này, trừ khi xuất hiện ý định trái ngược rõ ràng: (a) khi không phù hợp với ngữ cảnh, các từ được sử dụng ở thì hiện tại bao gồm thì tương lai và ngược lại và các từ ở số nhiều bao gồm số ít và ngược lại; (b) tham chiếu đến bất kỳ người nào bao gồm người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của người đó, nhưng, nếu có, chỉ khi người kế nhiệm và người được chuyển nhượng đó không bị CCA này cấm; (c) tham chiếu đến bất kỳ giới tính nào bao gồm giới tính khác; (d) tham chiếu đến bất kỳ thỏa thuận, tài liệu hoặc công cụ nào có nghĩa là thỏa thuận, tài liệu hoặc công cụ đó đã được sửa đổi hoặc bổ sung và có hiệu lực theo thời gian phù hợp với các điều khoản của nó và bao gồm tất cả các chương trình, tài liệu trưng bày và lịch trình của chúng; (e) tiêu đề và phụ đề được sử dụng trong CCA này chỉ được sử dụng để thuận tiện và không được xem xét khi hiểu hoặc giải thích CCA này; (f) “dưới đây”, “của đây,” “theo đây,” và các từ nhập khẩu tương tự sẽ được coi là tham chiếu đến toàn bộ CCA này và không liên quan đến bất kỳ Mục hoặc Tiểu mục cụ thể nào của CCA này; và (g) “bao gồm” (và với nghĩa tương quan, “bao gồm”) có nghĩa là bao gồm nhưng không hạn chế tính tổng quát của bất kỳ mô tả nào trước thuật ngữ đó.

Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 2019 năm XNUMX.

Triển lãm A

Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để chuyển dữ liệu cá nhân từ Cộng đồng sang các nước thứ ba (chuyển người kiểm soát sang người kiểm soát)

Thỏa thuận chuyển dữ liệu

giữa

Zeevou, Inc. (sau đây gọi là “nhà xuất dữ liệu”)

Khách hàng (sau đây gọi là “người nhập dữ liệu”)

mỗi một "bữa tiệc"; cùng nhau "các bên".

ĐỊNH NGHĨA

Vì mục đích của các điều khoản:

 1. “Dữ liệu cá nhân”, “danh mục dữ liệu đặc biệt / dữ liệu nhạy cảm”, “quy trình / xử lý”, “người kiểm soát”, “người xử lý”, “chủ thể dữ liệu” và “cơ quan / thẩm quyền giám sát” sẽ có cùng ý nghĩa như trong Chỉ thị 95 / 46 / EC ngày 24 tháng 1995 năm XNUMX (theo đó "cơ quan" có nghĩa là cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại lãnh thổ mà nhà xuất khẩu dữ liệu được thành lập);
 1. "Người xuất dữ liệu" có nghĩa là người kiểm soát chuyển dữ liệu cá nhân;
 1. “Người nhập dữ liệu” có nghĩa là người kiểm soát đồng ý nhận dữ liệu cá nhân từ người xuất dữ liệu để xử lý thêm theo các điều khoản của các điều khoản này và là người không bị hệ thống của nước thứ ba đảm bảo bảo vệ đầy đủ;
 1. "Các điều khoản" có nghĩa là các điều khoản hợp đồng này, là một văn bản độc lập không bao gồm các điều khoản kinh doanh thương mại do các bên thiết lập theo các thỏa thuận thương mại riêng biệt.

Chi tiết của việc chuyển giao (cũng như dữ liệu cá nhân được đề cập) được quy định trong Phụ lục B, là một phần không thể tách rời của các điều khoản.

I. NGHĨA VỤ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU DỮ LIỆU

Nhà xuất dữ liệu đảm bảo và cam kết rằng:

 1. Dữ liệu cá nhân đã được thu thập, xử lý và chuyển giao theo luật áp dụng cho nhà xuất dữ liệu.
 1. Nó đã sử dụng những nỗ lực hợp lý để xác định rằng nhà nhập khẩu dữ liệu có thể đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình theo các điều khoản này.
 1. Nó sẽ cung cấp cho nhà nhập khẩu dữ liệu, khi được yêu cầu, các bản sao của luật bảo vệ dữ liệu liên quan hoặc các tham chiếu đến chúng (nếu có liên quan, và không bao gồm lời khuyên pháp lý) của quốc gia nơi nhà xuất dữ liệu được thành lập.
 1. Nó sẽ trả lời các câu hỏi từ các chủ thể dữ liệu và cơ quan liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhà nhập khẩu dữ liệu, trừ khi các bên đã đồng ý rằng nhà nhập khẩu dữ liệu sẽ trả lời như vậy, trong trường hợp đó, nhà xuất khẩu dữ liệu vẫn sẽ trả lời trong phạm vi hợp lý có thể và với thông tin sẵn có một cách hợp lý nếu người nhập dữ liệu không muốn hoặc không thể phản hồi. Phản hồi sẽ được thực hiện trong một thời gian hợp lý.
 1. Theo yêu cầu, nó sẽ cung cấp một bản sao của các điều khoản cho các chủ thể dữ liệu là người thụ hưởng bên thứ ba theo điều khoản III, trừ khi các điều khoản chứa thông tin bí mật, trong trường hợp đó nó có thể xóa thông tin đó. Khi thông tin bị xóa, nhà xuất dữ liệu phải thông báo bằng văn bản cho chủ thể dữ liệu về lý do xóa và quyền của họ thu hút sự chú ý của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, bên xuất dữ liệu phải tuân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc các chủ thể dữ liệu được quyền truy cập vào toàn văn các điều khoản, miễn là các chủ thể dữ liệu đã đồng ý tôn trọng tính bảo mật của thông tin bí mật bị xóa. Nhà xuất dữ liệu cũng phải cung cấp một bản sao của các điều khoản cho cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu.
II. NGHĨA VỤ CỦA NHÀ NHẬP DỮ LIỆU

Người nhập dữ liệu đảm bảo và cam kết rằng:

 1. Nó sẽ có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự phá hủy ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, đồng thời cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro do quá trình xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ.
 1. Nó sẽ có các thủ tục tại chỗ để bất kỳ bên thứ ba nào mà nó cho phép có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, bao gồm cả bộ xử lý, sẽ tôn trọng và duy trì tính bảo mật và an toàn của dữ liệu cá nhân. Bất kỳ người nào hành động dưới quyền của người nhập dữ liệu, bao gồm cả người xử lý dữ liệu, sẽ có nghĩa vụ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của người nhập dữ liệu. Quy định này không áp dụng cho những người được luật pháp hoặc quy định cho phép hoặc yêu cầu có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.
 1. Không có lý do gì để tin rằng, tại thời điểm tham gia vào các điều khoản này, về sự tồn tại của bất kỳ luật địa phương nào có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến các đảm bảo được cung cấp theo các điều khoản này và nó sẽ thông báo cho nhà xuất dữ liệu (sẽ thông qua thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu) nếu họ biết về bất kỳ luật nào như vậy.
 1. Nó sẽ xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả trong Phụ lục B và có thẩm quyền pháp lý để đưa ra các bảo đảm và thực hiện các cam kết được nêu trong các điều khoản này.
 1. Nó sẽ xác định cho nhà xuất dữ liệu một đầu mối liên hệ trong tổ chức được ủy quyền để trả lời các yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và sẽ hợp tác thiện chí với nhà xuất dữ liệu, chủ thể dữ liệu và cơ quan có liên quan đến tất cả các yêu cầu đó trong một thời gian hợp lý . Trong trường hợp đơn vị xuất dữ liệu bị giải thể theo pháp luật, hoặc nếu các bên đã đồng ý, đơn vị nhập dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định tại khoản I (e).
 1. Theo yêu cầu của người xuất dữ liệu, nó sẽ cung cấp cho người xuất dữ liệu bằng chứng về nguồn lực tài chính đủ để thực hiện trách nhiệm của mình theo điều khoản III (có thể bao gồm cả việc bảo hiểm).
 1. Theo yêu cầu hợp lý của nhà xuất dữ liệu, nó sẽ gửi phương tiện xử lý dữ liệu, tệp dữ liệu và tài liệu cần thiết để xử lý cho nhà xuất dữ liệu xem xét, kiểm tra và / hoặc xác nhận (hoặc bất kỳ đại lý kiểm tra hoặc kiểm toán viên độc lập hoặc khách quan nào, được lựa chọn bởi dữ liệu nhà xuất khẩu và không bị nhà nhập khẩu phản đối hợp lý) để chắc chắn tuân thủ các bảo đảm và cam kết trong các điều khoản này, với thông báo hợp lý và trong giờ làm việc thông thường. Yêu cầu sẽ phải tuân theo bất kỳ sự đồng ý hoặc phê duyệt cần thiết nào từ cơ quan quản lý hoặc giám sát trong quốc gia của nhà nhập khẩu dữ liệu, sự đồng ý hoặc phê duyệt mà nhà nhập khẩu dữ liệu sẽ cố gắng đạt được một cách kịp thời.
 1. Nó sẽ xử lý dữ liệu cá nhân, theo tùy chọn của mình, phù hợp với các nguyên tắc xử lý dữ liệu được nêu trong Phụ lục A.
 2. Nó sẽ không tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) trừ khi nó thông báo cho nhà xuất khẩu dữ liệu về việc chuyển giao và
 1. bên kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân theo quyết định của Ủy ban cho thấy rằng một quốc gia thứ ba cung cấp sự bảo vệ thích hợp, hoặc
 2. bên kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba trở thành một bên ký kết các điều khoản này hoặc một thỏa thuận chuyển dữ liệu khác được cơ quan có thẩm quyền ở Liên minh Châu Âu phê duyệt hoặc
 3. các chủ thể dữ liệu đã có cơ hội phản đối, sau khi đã được thông báo về mục đích của việc chuyển giao, danh mục người nhận và thực tế là các quốc gia mà dữ liệu được xuất khẩu có thể có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác nhau, hoặc
 4. liên quan đến việc chuyển tiếp dữ liệu nhạy cảm, các chủ thể dữ liệu đã đồng ý rõ ràng với việc chuyển tiếp
III. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA
 1. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trước các bên khác về những thiệt hại mà mình gây ra do vi phạm các điều khoản này. Trách nhiệm giữa các bên được giới hạn ở mức thiệt hại thực tế phải chịu. Các thiệt hại trừng phạt (tức là các thiệt hại nhằm trừng phạt một bên vì hành vi thái quá của họ) được loại trừ cụ thể. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trước các chủ thể dữ liệu về những thiệt hại mà nó gây ra do bất kỳ hành vi vi phạm quyền của bên thứ ba theo các điều khoản này. Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của nhà xuất dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu của họ.
 1. Các bên đồng ý rằng chủ thể dữ liệu sẽ có quyền thực thi với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng điều khoản này và các điều khoản I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) và VII chống lại nhà nhập khẩu dữ liệu hoặc nhà xuất khẩu dữ liệu, do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của họ, liên quan đến đối với dữ liệu cá nhân của mình và chấp nhận quyền tài phán cho mục đích này tại quốc gia thành lập của nhà xuất khẩu dữ liệu. Trong các trường hợp liên quan đến cáo buộc vi phạm của người nhập dữ liệu, trước tiên chủ thể dữ liệu phải yêu cầu người xuất dữ liệu thực hiện hành động thích hợp để thực thi quyền của mình đối với người nhập dữ liệu; nếu nhà xuất dữ liệu không thực hiện hành động đó trong một khoảng thời gian hợp lý (trong trường hợp bình thường là một tháng), thì chủ thể dữ liệu có thể thực thi quyền của mình đối với người nhập dữ liệu trực tiếp. Chủ thể dữ liệu có quyền tiến hành trực tiếp chống lại nhà xuất dữ liệu đã không sử dụng các nỗ lực hợp lý để xác định rằng nhà nhập dữ liệu có thể đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình theo các điều khoản này (nhà xuất dữ liệu phải có trách nhiệm chứng minh rằng họ đã nỗ lực hợp lý ).
IV. LUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC YÊU CẦU

Các điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của quốc gia mà nhà xuất khẩu dữ liệu được thành lập, ngoại trừ các luật và quy định liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhà nhập khẩu dữ liệu theo điều khoản II (h), chỉ áp dụng nếu do người nhập dữ liệu chọn theo điều khoản đó.

V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU HOẶC SỰ CHO PHÉP
 1. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại do chủ thể dữ liệu hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân chống lại một hoặc cả hai bên, các bên sẽ thông báo cho nhau về bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào như vậy và sẽ hợp tác với quan điểm để giải quyết chúng một cách thân thiện kịp thời.
 1. Các bên đồng ý đáp ứng bất kỳ thủ tục hòa giải không ràng buộc nào thường có sẵn do chủ thể dữ liệu hoặc cơ quan có thẩm quyền khởi xướng. Nếu họ tham gia vào quá trình tố tụng, các bên có thể chọn thực hiện từ xa (chẳng hạn như qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác). Các bên cũng đồng ý xem xét việc tham gia vào bất kỳ thủ tục trọng tài, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp nào khác được phát triển cho các tranh chấp về bảo vệ dữ liệu.
 1. Mỗi bên sẽ tuân theo quyết định của tòa án có thẩm quyền của quốc gia thành lập nhà xuất khẩu dữ liệu hoặc của cơ quan có thẩm quyền quyết định cuối cùng và không có khả năng kháng cáo thêm.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

VI. CHẤM DỨT
 1. Trong trường hợp nhà nhập dữ liệu vi phạm nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, thì nhà xuất dữ liệu có thể tạm thời đình chỉ việc chuyển dữ liệu cá nhân cho nhà nhập dữ liệu cho đến khi vi phạm được sửa chữa hoặc chấm dứt hợp đồng.
 1. Trong trường hợp:
 1. việc chuyển dữ liệu cá nhân cho nhà nhập dữ liệu đã bị nhà xuất dữ liệu tạm thời đình chỉ trong hơn một tháng theo đoạn (a);
 2. Việc nhà nhập khẩu dữ liệu tuân thủ các điều khoản này sẽ vi phạm các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của họ tại quốc gia nhập khẩu;
 3. nhà nhập khẩu dữ liệu vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào do họ đưa ra theo các điều khoản này;
 4. quyết định cuối cùng mà tòa án có thẩm quyền của quốc gia thành lập nhà xuất khẩu dữ liệu hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định rằng người nhập dữ liệu hoặc nhà xuất khẩu dữ liệu đã vi phạm các điều khoản của mình; hoặc là
 5. một kiến ​​nghị được đưa ra để quản lý hoặc kết thúc nhà nhập khẩu dữ liệu, cho dù với tư cách cá nhân hay doanh nghiệp, kiến ​​nghị nào sẽ không bị bác bỏ trong thời hạn áp dụng cho việc sa thải đó theo luật hiện hành; một lệnh quanh co được thực hiện; một người nhận được chỉ định trên bất kỳ tài sản nào của nó; một người được ủy thác trong trường hợp phá sản được chỉ định, nếu người nhập dữ liệu là một cá nhân; một thỏa thuận tự nguyện của công ty được bắt đầu bởi nó; hoặc bất kỳ sự kiện tương đương nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào xảy ra

thì người xuất dữ liệu, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà họ có thể có đối với người nhập dữ liệu, sẽ có quyền chấm dứt các điều khoản này, trong trường hợp đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ được thông báo khi được yêu cầu. Trong các trường hợp nêu tại (i), (ii) hoặc (iv) ở trên, nhà nhập khẩu dữ liệu cũng có thể chấm dứt các điều khoản này.

 1. Một trong hai bên có thể chấm dứt các điều khoản này nếu (i) bất kỳ quyết định đầy đủ tích cực nào của Ủy ban theo Điều 25 (6) của Chỉ thị 95/46 / EC (hoặc bất kỳ văn bản thay thế nào) được ban hành liên quan đến quốc gia (hoặc một lĩnh vực của nó) mà dữ liệu được chuyển và xử lý bởi nhà nhập dữ liệu, hoặc (ii) Chỉ thị 95/46 / EC (hoặc bất kỳ văn bản thay thế nào) được áp dụng trực tiếp tại quốc gia đó.
 1. Các bên đồng ý rằng việc chấm dứt các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào và vì bất kỳ lý do gì (ngoại trừ việc chấm dứt theo điều khoản VI (c)) không miễn cho họ các nghĩa vụ và / hoặc điều kiện theo các điều khoản liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân được chuyển.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

VII. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NHỮNG YẾU TỐ NÀY

Các bên không được sửa đổi các điều khoản này ngoại trừ việc cập nhật bất kỳ thông tin nào trong Phụ lục B, trong trường hợp đó, họ sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Điều này không ngăn cản các bên bổ sung các điều khoản thương mại khi được yêu cầu.

VIII. MÔ TẢ CỦA CHUYỂN

Các chi tiết của việc chuyển giao và dữ liệu cá nhân được quy định trong Phụ lục B. Các bên đồng ý rằng Phụ lục B có thể chứa thông tin kinh doanh bí mật mà họ sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi được luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc chính phủ cơ quan, hoặc theo yêu cầu theo khoản I (e). Các bên có thể thực hiện các phụ lục bổ sung để chi trả các khoản chuyển tiền bổ sung, các phụ lục này sẽ được đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Thay vào đó, Phụ lục B có thể được soạn thảo để bao gồm nhiều lần chuyển nhượng.

PHỤ LỤC A

CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Giới hạn về mục đích: Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý và sau đó được sử dụng hoặc trao đổi thêm chỉ cho các mục đích được mô tả trong Phụ lục B hoặc được chủ thể dữ liệu cho phép sau đó.

2. Chất lượng và tính tương xứng của dữ liệu: Dữ liệu cá nhân phải chính xác và được cập nhật khi cần thiết. Dữ liệu cá nhân phải đầy đủ, phù hợp và không thừa liên quan đến mục đích mà chúng được chuyển và xử lý thêm.

3. Tính minh bạch: Chủ thể dữ liệu phải được cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo quá trình xử lý công bằng (chẳng hạn như thông tin về mục đích xử lý và về việc chuyển giao), trừ khi thông tin đó đã được nhà xuất dữ liệu cung cấp.

4. Bảo mật và bí mật: Bộ kiểm soát dữ liệu phải thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp với rủi ro, chẳng hạn như chống lại sự phá hủy ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp hoặc vô tình làm mất, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, được trình bày bởi quá trình xử lý. Bất kỳ người nào hành động dưới quyền của bộ điều khiển dữ liệu, bao gồm cả bộ xử lý, không được xử lý dữ liệu ngoại trừ theo hướng dẫn từ bộ điều khiển dữ liệu.

5. Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và phản đối: Như được quy định trong Điều 12 của Chỉ thị 95/46 / EC, các chủ thể dữ liệu, dù trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, phải được cung cấp thông tin cá nhân về họ mà một tổ chức nắm giữ, ngoại trừ các yêu cầu rõ ràng là lạm dụng, dựa trên khoảng thời gian không hợp lý hoặc số lượng của chúng hoặc tính chất lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống, hoặc quyền truy cập không cần được cấp theo luật của quốc gia của nhà xuất khẩu dữ liệu. Với điều kiện là cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt trước, thì cũng không cần cấp quyền truy cập khi làm như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nhập khẩu dữ liệu hoặc các tổ chức khác giao dịch với nhà nhập khẩu dữ liệu và những quyền lợi đó không bị các lợi ích cơ bản ghi đè quyền và tự do của chủ thể dữ liệu. Nguồn của dữ liệu cá nhân không cần được xác định khi điều này là không thể bằng những nỗ lực hợp lý, hoặc khi quyền của những người không phải cá nhân sẽ bị vi phạm. Các chủ thể dữ liệu phải có khả năng chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân về họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc được xử lý theo các nguyên tắc này. Nếu có cơ sở thuyết phục để nghi ngờ tính hợp pháp của yêu cầu, tổ chức có thể yêu cầu thêm các lý do trước khi tiến hành cải chính, sửa đổi hoặc xóa. Không cần thông báo về bất kỳ cải chính, sửa đổi hoặc xóa nào cho bên thứ ba mà dữ liệu đã được tiết lộ cho họ khi việc này liên quan đến nỗ lực không tương xứng. Chủ thể dữ liệu cũng phải có khả năng phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta nếu có cơ sở hợp pháp thuyết phục liên quan đến tình huống cụ thể của anh ta. Trách nhiệm chứng minh cho bất kỳ sự từ chối nào thuộc về người nhập dữ liệu và chủ thể dữ liệu luôn có thể phản đối việc từ chối trước cơ quan có thẩm quyền.

6. Dữ liệu nhạy cảm: Nhà nhập khẩu dữ liệu phải thực hiện các biện pháp bổ sung (ví dụ: liên quan đến bảo mật) khi cần thiết để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm đó theo nghĩa vụ của mình theo điều khoản II.

7. Dữ liệu được sử dụng cho mục đích tiếp thị: Trong trường hợp dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, cần tồn tại các quy trình hiệu quả cho phép chủ thể dữ liệu “từ chối” sử dụng dữ liệu của mình cho các mục đích đó vào bất kỳ lúc nào.

8. Quyết định tự động: Đối với các mục đích ở đây, “quyết định tự động” có nghĩa là quyết định của nhà xuất dữ liệu hoặc nhà nhập dữ liệu tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến chủ thể dữ liệu hoặc ảnh hưởng đáng kể đến chủ thể dữ liệu và chỉ dựa trên việc xử lý tự động dữ liệu cá nhân. để đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến anh ta, chẳng hạn như hiệu suất của anh ta trong công việc, mức độ tín nhiệm, độ tin cậy, hạnh kiểm, v.v. Người nhập dữ liệu sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định tự động nào liên quan đến các đối tượng dữ liệu, ngoại trừ khi:

(A)

   (i) những quyết định như vậy được thực hiện bởi nhà nhập khẩu dữ liệu khi tham gia hoặc thực hiện hợp đồng với chủ thể dữ liệu, và

   (ii) (chủ thể dữ liệu có cơ hội thảo luận về kết quả của một quyết định tự động có liên quan với đại diện của các bên đưa ra quyết định đó hoặc để đưa ra đại diện cho các bên đó.

or

 (b) nếu luật của nhà xuất dữ liệu có quy định khác.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

PHỤ LỤC B

MÔ TẢ CỦA CHUYỂN

Chủ thể dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được chuyển liên quan đến các loại chủ thể dữ liệu sau:

Khách

Cung cấp dịch vụ

Mục đích của (các) chuyển nhượng

Việc chuyển tiền được thực hiện cho các mục đích sau:

Đối với việc cung cấp Dịch vụ Zeevou của người xuất dữ liệu cho người nhập dữ liệu.

Các loại dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được chuyển liên quan đến các loại dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, giới tính, ngày sinh, v.v.)

Tài liệu nhận dạng do chính phủ ban hành

Quốc tịch

Chữ ký điện tử

Số đăng ký xe (nơi đã đặt xe)

Thông tin về yêu cầu chỗ ở của bạn như ngân sách, thời gian lưu trú và loại chỗ ở

Địa chỉ IP

Thông tin vị trí địa lý

Thông tin theo dõi được chuyển đến Zeevou thông qua các đối tác quảng cáo hoặc đối tác giới thiệu

Thông tin phân tích về việc sử dụng Dịch vụ và các tương tác với giao diện của Dịch vụ

Người nhận

Dữ liệu cá nhân được chuyển chỉ có thể được tiết lộ cho những người nhận hoặc danh mục người nhận sau:

Máy chủ

Cung cấp dịch vụ

Dữ liệu nhạy cảm

Dữ liệu cá nhân được chuyển liên quan đến các danh mục dữ liệu nhạy cảm sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, giới tính, ngày sinh, v.v.)

Tài liệu nhận dạng do chính phủ ban hành

Quốc tịch

Chữ ký điện tử

Địa chỉ IP

Thông tin vị trí địa lý

Thông tin đăng ký bảo vệ dữ liệu của nhà xuất dữ liệu

Tên tổ chức:

Zeevou Limited

Số tham chiếu:

ZA510875

Tầng:

Tier 1

Thông tin hữu ích bổ sung (giới hạn lưu trữ và thông tin liên quan khác)

Khi Chấm dứt Thỏa thuận, Zeevou có quyền duy trì bản sao của bất kỳ dữ liệu nào được Khách hàng cung cấp cho Dịch vụ Zeevou vô thời hạn. Tùy thuộc vào việc Khách hàng đã đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của họ theo Thỏa thuận, Zeevou sẽ hỗ trợ Khách hàng xuất dữ liệu của họ hoặc chuyển dữ liệu đó cho một nhà cung cấp khác để đổi lấy một khoản thanh toán bổ sung, điều này sẽ phụ thuộc vào khối lượng công việc liên quan đến việc cung cấp thông tin cần thiết . Hỗ trợ này sẽ có sẵn trong tối đa 30 ngày kể từ Ngày Chấm dứt.

 
 
Di chuyển về đầu trang

Gửi cho chúng tôi một dòng